Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

2992. Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006, stran 8244.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 ( ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 ( ZSOVA, 119/00, 30/01 ( ZODPM-C in 52/02 ( ZDU-1) in za izvajanje potrjenega Enotnega programskega dokumenta s strani Evropske Komisije in Vlade Republike Slovenije (sklep št. 915-13/2001-12 z dne 11. decembra 2003) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Nadzorni odbor za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor), določijo njegova sestava, organizacija in naloge.
2. člen
Nadzorni odbor je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 35. členu Uredbe Sveta 1260/1999/ES o splošnih določbah o strukturnih skladih (UL L, št. 1260, z dne 21. junija 1999, str. 1 z vsemi spremembami).
3. člen
(1) V nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani kot predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb in uradov:
– Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj:
Zdenka Kovač, vodja organa upravljanja,
Andreja Jerina,
Igor Strmšnik;
 
– Ministrstvo za finance:
Alenka Bratušek,
Mojca Grošelj;
 
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo:
Marko Slokar;
 
– Ministrstvo za gospodarstvo:
Renata Vitez;
 
– Ministrstvo za zdravje:
Jožica Maučec Zakotnik;
 
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
Staša Baloh-Plahutnik;
 
– Ministrstvo za promet:
Boris Živec,
Matjaž Vrčko;
 
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:
Lučka Lorber;
 
– Ministrstvo za kulturo:
Vojko Stopar;
– Ministrstvo za informacijsko družbo:
dr. Jozsef Gyoerkoes;
 
– Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve:
Rado Genorio;
 
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Marija Markeš;
 
– Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj:
Janja Pečar;
 
– Statistični urad Republike Slovenije:
Genovefa Ružič;
2. javne agencije:
– Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj:
Bojan Suvorov;
3. gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev:
– Gospodarska zbornica Slovenije:
Jože Smole;
 
– Obrtna zbornica Slovenije:
Pavel Sedovnik;
 
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije:
Barbara Trunkelj;
 
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije:
Branko Mišič;
 
– KNSS – neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije:
Franjo Matjašič;
 
– Konfederacija sindikatov PERGAM Slovenije:
Dušan Rebolj;
 
– Združenje delodajalcev Slovenije:
Marjan Jesih;
 
– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi:
Tomo Garantini;
 
– Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije:
Lilijana Resinovič;
 
– Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.:
Boris Klančnik;
4. nevladnih organizacij na predlog Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS:
– za področje zagotavljanja varstva okolja:
Bojan Žnideršič;
 
– za področje zagotavljanja enakosti med spoloma:
Tatjana Greif;
 
– za področje socialnega vključevanja v družbo in zaposlovanje:
Robert Levičar;
5. lokalnih skupnosti:
– Združenje občin Slovenije:
Franc Ledinek;
 
– Skupnost občin Slovenije:
Anton Colarič.
(2) Predsednik nadzornega odbora je vodja organa upravljanja.
4. člen
Predstavniki Evropske komisije in Delegacije Evropske investicijske banke imajo v nadzornem odboru svetovalno funkcijo.
5. člen
Ministre, člane nadzornega odbora, v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti na sejah nadzornega odbora nadomeščajo državni sekretarji, direktorja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj in direktorje služb in uradov Vlade Republike Slovenije pa njihovi namestniki. Ostale člane nadzornega odbora v primeru odsotnosti ali zadržanosti na sejah nadzornega odbora nadomeščajo pisno pooblaščeni namestniki.
6. člen
Nadzorni odbor ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo opravljanja vsebinskih nalog. Sekretarja sekretariata nadzornega odbora imenuje vodja organa upravljanja.
7. člen
Materialne in tehnične pogoje za delovanje nadzornega odbora in njegovega sekretariata zagotavlja Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj.
8. člen
Organizacijo in način delovanja nadzornega odbora in njegovega sekretariata nadzorni odbor podrobneje uredi s poslovnikom.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 915-13/2001-17
Ljubljana, dne 16. junija 2004.
EVA 2004-1536-0004
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost