Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

2991. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu, stran 8243.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 ( ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 ( ZSOVA, 119/00, 30/01 ( ZODPM-C in 52/02 ( ZDU-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu
1. člen
S tem sklepom se ustanovi medresorska skupina za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu (v nadaljnjem besedilu: skupina) in določijo njena sestava, organizacija in naloge.
2. člen
Skupina je delovna skupina Vlade Republike Slovenije za področje informiranja in obveščanja o strukturnih skladih in kohezijskem skladu za programsko obdobje 2004–2006.
3. člen
Skupina opravlja naslednje naloge:
– skrbi za pretok informacij in izvajanje aktivnosti obveščanja, v skladu z Uredbo Evropske komisije (ES) št. 1159/2000 z dne 30. 5. 2000 in Uredbo Evropske komisije (ES) št. 621/2004 z dne 1. 4. 2004;
– usklajuje vsebino Strategije obveščanja in Akcijskega načrta obveščanja javnosti o izvajanju Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006 in Navodila o izvajanju Kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji v obdobju 2004–2006;
– usklajuje in nadzoruje izvajanje aktivnosti iz Akcijskega načrta obveščanja javnosti o izvajanju Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006 in Navodila o izvajanju Kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji v obdobju 2004–2006 v skladu s Priročnikom za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o strukturnih skladih in kohezijskem skladu;
– potrjuje končne verzije tiskanih in avdio-vizualnih gradiv;
– potrjuje predlog celostne podobe in oblikovne zasnove spletnih strani strukturnih skladov;
– skrbi za polnjenje in ažuriranje vsebine spletnih strani v skladu z navodili izbranega zunanjega izvajalca;
– spremlja in vrednoti odzive domačih javnosti na aktivnosti obveščanja o strukturnih skladih in kohezijskem skladu;
– predhodno usklajuje predloge poročil nadzornemu odboru in Evropski komisiji o obveščanju o strukturnih skladih;
– predhodno usklajuje vsebino poročil na področju informiranja in obveščanja za kohezijski sklad.
4. člen
Skupino sestavljajo:
– predstavnik organa upravljanja, Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj;
– predstavnik posredniškega telesa za Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarstvo;
– predstavnik posredniškega telesa za Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve;
– predstavnik posredniškega telesa za Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada in Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– predstavnik posredniškega telesa za področje okolja, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo;
– predstavnik posredniškega telesa za področje prometa, Ministrstvo za promet;
– predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje.
5. člen
Na seje skupine so glede na dnevni red lahko vabljeni tudi predstavniki drugih državnih organov in vladnih služb, socialnih in regionalnih partnerjev, zbornic, združenj podjetij in drugih interesnih skupin, ki nimajo pravice glasovanja.
6. člen
Mandat skupine traja do konca leta 2006.
7. člen
Skupina začne z delom, ko je imenovanih štiri sedmine njenih članov.
8. člen
Vodja skupine je predstavnik organa upravljanja – Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj.
9. člen
Skupina s poslovnikom podrobneje uredi vprašanja glede dela in odločanja skupine.
10. člen
Administrativne in druge pogoje za delovanje skupine zagotavlja organ upravljanja, Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 915-13/2001-16
Ljubljana, dne 3. junija 2004.
EVA 2004-1536-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost