Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

2988. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, stran 8235.

Na podlagi 71. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 70/97, 38/99 in 56/02 – ZJU) in 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93 in 18/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
1. člen
V Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02 in 86/02) se v vseh določbah beseda »delavec« ali besedilo »delavec v državnem organu« oziroma »delavcem ali delavci v državnih organih« nadomesti z besedo »zaposleni« v ustreznem sklonu.
V 1. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Uredba se ne uporablja za zaposlene v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji.«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zneski dnevnic za službena potovanja v posamezne države so določeni v prilogi, ki je sestavni del te uredbe. Obračunski enoti za določitev zneskov dnevnic za posamezne države iz priloge te uredbe sta ameriški dolar in evro.
Stroški za službeno potovanje se povrnejo v valuti obračuna naloga za službeno potovanje ali v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije (v nadaljevanju: srednji tečaj) na zadnji dan potovanja.
Valuta obračuna je valuta iz prvega odstavka tega člena ali valuta države oziroma ene izmed držav, v katero oziroma katere se službeno potuje, če gre za države, katerih valute so na dnevni tečajnici Banke Slovenije. Kadar je potrebno preračunavanje stroškov iz valut držav, ki niso na dnevni tečajnici Banke Slovenije, se za preračun uporabi srednji tečaj s tečajnice teh valut, ki je veljala za mesec, v katerem so stroški nastali.
Vsi stroški posameznega službenega potovanja se preračunajo v valuto obračuna po srednjem tečaju, in sicer dnevnice po srednjem tečaju na zadnji dan potovanja, ostali stroški, nastali v tujini, pa po srednjem tečaju na dan nastanka stroška oziroma na dan izstavitve listine, ki izkazuje nastali strošek.
Valuta obračuna za posamezno službeno potovanje v tujino je lahko samo ena, v tej valuti se izplača tudi akontacija.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški, izkazani oziroma nastali v tolarjih, in kilometrina iz 15. člena te uredbe obračunajo in izplačajo v tolarjih.
Kadar znašajo stroški ali razlika med prejeto akontacijo in obračunanimi stroški manj kot 50 evrov, se akontacija stroškov službenega potovanja ali povračilo stroškov službenega potovanja izplača oziroma vrne v tolarjih.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Na tej podlagi se najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, za preostanek ur pa se dnevnica ugotovi v skladu z drugim in tretjim odstavkom 7. člena te uredbe.
Če se službeno potuje v več držav, se dnevnice obračunajo po določbah 4., 7. in 8. člena te uredbe, pri čemer število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja.«.
4. člen
6. člen se črta.
5. člen
V 7. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku beseda »od« nadomesti z besedo »nad«.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če je na službenem potovanju v tujino zagotovljena brezplačna prehrana, se upravičencu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 odstotkov pripadajoče dnevnice iz 7. člena te uredbe. Šteje se, da za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 8 do 14 ur dva obroka in odsotnost nad 6 do 8 ur en obrok.
Pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odračuna 10%, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 35% dnevnice iz prvega odstavka 7. člena uredbe.
Pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odračuna 15%, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 40% od pripadajoče dnevnice iz drugega odstavka 7. člena te uredbe.«.
7. člen
V 12. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Državni organ je dolžan z letalskimi družbami, ki nudijo program skupnega zbiranja točk (milj, kilometrov ipd.) za pravne osebe, skleniti dogovor o vodenju evidence točk (milj, kilometrov ipd.) na ime državnega organa in o načinu njihove porabe.
Zaposleni ne sme za zasebne namene izkoristiti ugodnosti, ki jih pridobi v okviru službenih potovanj v tujino.«.
8. člen
V 13. členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»Stroški službenega potovanja z letalom se povrnejo za letalski prevoz:
– predsedniku vlade v prvem ali poslovnem razredu,
– ministru in državnemu sekretarju v poslovnem razredu, če polet traja dve uri ali več, sicer pa za letalski prevoz v ekonomskem razredu,
– ostalim zaposlenim v ekonomskem razredu.
Zaposlenim se izjemoma lahko povrnejo stroški letalskega prevoza v višjem razredu od ekonomskega tudi za polete, ki so krajši od dveh ur, kadar gre za nujno potovanje, ki ga ni bilo mogoče vnaprej natančno načrtovati in zato potovanje v ekonomskem razredu iz objektivnih razlogov ni možno.
Veleposlanikom se ob nastopu in prenehanju opravljanja nalog na diplomatskem delovnem mestu v zunanji službi povrnejo stroški letalskega prevoza v prvem razredu oziroma poslovnem razredu.«.
V četrtem odstavku se za besedo »kabino« doda vejica ter besedilo »kadar potovanje traja več kot 12 ur«.
9. člen
V 14. členu se v prvem odstavku četrta in peta alinea nadomestita z novo četrto, peto, šesto, sedmo in osmo alineo, ki se glasijo:
»– stroški za najem osebnega vozila, če je to ekonomsko ugodneje,
– takse (letališke takse, peronske karte in podobno),
– parkirnine, cestnine in podobno, če se uporablja lastno vozilo,
– izdatki za gorivo, parkirnine, cestnine in podobno, če se uporablja službeno vozilo,
– povračilo plačane premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco za države izven EU oziroma EGP in države, s katerimi to ni urejeno z mednarodno pogodbo.«.
10. člen
V 15. členu se v prvem stavku črtajo besede »do 500 skupno prevoženih kilometrov« in drugi stavek.
11. člen
V 18. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena se akontacija izplača le v primeru, da potovanje vključuje prenočevanje. Akontacija se ne izplača, če upravičenec iz neupravičenih razlogov ni predložil obračuna predhodnih službenih potovanj v predpisanem roku ali ni poravnal obveznosti iz predhodnih službenih potovanj.«.
12. člen
V 20. členu se v drugem odstavku za besedo »podlagi« doda beseda »originalnih«.
Tretji odstavek se črta.
13. člen
Priloga 1 se v celoti nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
14. člen
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na državne sekretarje, se začnejo uporabljati z dnem njihovega imenovanja na funkcijo po prvih parlamentarnih volitvah v skladu z določbo drugega odstavka 83. člena v povezavi s 17. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo in 61/04).
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 114-04/2001-6
Ljubljana, dne 10. junija 2004
EVA 2003-1711-0059
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop
Predsednik

AAA Zlata odličnost