Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

2987. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Cerov log, Občina Šentjernej; Poljčane, Občina Slovenska Bistrica; Andraž, Občina Polzela; Bereča vas, Občina Metlika; Log II, Občina Sevnica; Pragersko, Občina Slovenska Bistrica; Hom, Občina Ljubno; Elerji, Mestna občina Koper; Hoče, Občina Hoče – Slivnica; Bezena, Občina Ruše; Pišece, Občina Brežice; Grdadolnik, Občina Horjul; Sovra, Občina Žiri; Bradeško-Zadobje, Občina Gorenja vas-Poljane; Zala, Občina Idrija; Križate, Občina Moravče in Hrovat, Občina Zreče, stran 8230.

Na podlagi 13. in 15. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99, 110/02 – ZGO-1, 46/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Cerov log, Občina Šentjernej; Poljčane, Občina Slovenska Bistrica; Andraž, Občina Polzela; Bereča vas, Občina Metlika; Log II, Občina Sevnica; Pragersko, Občina Slovenska Bistrica; Hom, Občina Ljubno; Elerji, Mestna občina Koper; Hoče, Občina Hoče – Slivnica; Bezena, Občina Ruše; Pišece, Občina Brežice; Grdadolnik, Občina Horjul; Sovra, Občina Žiri; Bradeško-Zadobje, Občina Gorenja vas-Poljane; Zala, Občina Idrija; Križate, Občina Moravče in Hrovat, Občina Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet rudarske pravice)
(1) S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih, kot je določeno od 8. do 24. člena te uredbe.
(2) Koncesionar pridobi rudarsko pravico s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije;
2. da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
3. da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim;
4. da predloži zahtevano bančno garancijo v primeru izbire plačevanja sanacije po predpisu, ki določa plačila za sanacijo posledic rudarskih del.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora v času pripravljalnih del ter v času izvajanja in opustitve posega gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin, poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po predpisih, zagotoviti še:
– ukrepe, da bo predvideni poseg v okolje izveden tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prostora in energije v času izvajanja;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje možne stopnje varstva okolja pred emisijami plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja z emisijami hrupa;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne, sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti;
– ukrepe za primer tveganja in nevarnosti za okolje v primeru ekološke nesreče kot posledice posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, v primeru če koncesionar pride do nahajališča vode;
– dovozne poti do mesta izvajanja posega in jih primerno urediti;
– ukrepe, da se prepreči razlitje mineralnih ali sintetičnih olj in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo med in po prenehanju izvajanja dejavnosti, in sicer tako, da se v največji meri vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje stanje okolja.
4. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar mora poročati ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, skladno z določbami predpisa o rudarstvu in predpisa, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico.
(2) V primeru, da koncesionar pri izvajanju rudarskih del naleti na podzemne vode, mora o tem takoj, najkasneje pa v roku treh dni od odkritja o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, in dopustiti izvedbo analiz, potrebnih za ugotovitev položaja, količine in kakovosti vode ter zagotoviti vse potrebne ukrepe zavarovanja odkritih vodnih virov.
(3) Koncesionar mora v primeru najdb fosilov, mineralov ter odkritja podzemskih jam o tem obvestiti pristojni organ za ohranjanje narave in pristojne območne enote zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki bodo v zvezi z najdbami podale usmeritve glede nadaljnjega ukrepanja.
(4) Obveznosti koncesionarja se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice nosi vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(roki)
(1) Rok za začetek trajanja rudarske pravice začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(2) Rudarska pravica se lahko podaljša na način in pod pogoji, kot je bila podeljena.
7. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet rudarske pravice.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE
RUDARSKA PRAVICA
8. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Cerov log, Občina Šentjernej, k.o. Gornja Orehovica)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 200.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Cerov log, Občina Šentjernej, na parcelah št. 3248/122, 3248/123, 3248/124, 3248/125, 3248/126, 3248/127, 3248/128 in 3248/129, vse k.o. Gornja Orehovica.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice je sanirati, rekultivirati in vzpostaviti novo oziroma nadomestiti prejšnje stanje okolja.
9. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Poljčane, Občina Slovenska Bistrica, k.o. Poljčane)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 150.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Poljčane, Občina Slovenska Bistrica, na parcelah št. 592/16 in 591/3, obe k.o. Poljčane.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. MP-860/03, ki jih je oktobra 2003 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor.
10. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Andraž, Občina Polzela, k.o. Andraž)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 70.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Andraž, Občina Polzela, na parcelah št. 512/1 – del, 514 in 515, vse k.o. Andraž.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 01-III-378/2-O-03, ki jih je decembra 2003 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje.
11. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Bereča vas, Občina Metlika, k.o. Bušinja vas)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 10.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Bereča vas, Občina Metlika, na parcelah št. 2280, 2249, 2206/2, 2217, 2206/1, 2209, 2274, 2275, 2247, 2248, 2281, 2282, 2277, 2276, 2212, 2227, 2230 in 2255, vse k.o. Bušinja vas.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice je sanirati, rekultivirati in vzpostaviti novo oziroma nadomestiti prejšnje stanje okolja.
12. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Log II, Občina Sevnica, k.o. Log)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 50.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Log II, Občina Sevnica, na parcelah št. 1422/206, 1422/93 in 1422/208, vse k.o. Log.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice je sanirati, rekultivirati in vzpostaviti novo oziroma nadomestiti prejšnje stanje okolja.
13. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v glinokopu Pragersko, Občina Slovenska Bistrica, k.o. Gaj)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje opekarske gline v količini 80.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor glinokopa Pragersko, Občina Slovenska Bistrica, na delu parcele št. 741, k.o. Gaj. Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
1. (x = 5 137 500; y = 5 551 550);
2. (x = 5 137 775; y = 5 551 725);
3. (x = 5 137 495; y = 5 551 925);
4. (x = 5 137 225; y = 5 551 750).
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 5% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice je sanirati, rekultivirati in vzpostaviti novo oziroma nadomestiti prejšnje stanje okolja.
14. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v glinokopu Hom, Občina Ljubno, k.o. Radmirje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje keramičarske gline, v količini 8.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor glinokopa Hom, Občina Ljubno, na delu parcele št. 739/1, k.o. Radmirje in parcelah št. 727 in 728, obe k.o. Radmirje. Koordinate točk dela parcele št. 739/1, k.o. Radmirje so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
1. (x = 5 130 676,722; y = 5 488 540,450);
2. (x = 5 130 658,039; y = 5 488 610,183);
3. (x = 5 130 636,185; y = 5 488 634,837);
4. (x = 5 130 636,856; y = 5 488 544,813);
5. (x = 5 130 676,722; y = 5 488 540,450).
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 5% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice je sanirati, rekultivirati in vzpostaviti novo oziroma nadomestiti prejšnje stanje okolja.
15. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Elerji, Mestna občina Koper, k.o. Hribi)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega kamna v količini 15.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Elerji, Mestna občina Koper, na parcelah št. 103/1, 103/2, 103/3, 103/4 in 103/5, vse k.o. Hribi.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 10% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice je sanirati, rekultivirati in vzpostaviti novo oziroma nadomestiti prejšnje stanje okolja.
16. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Hoče, Občina Hoče – Slivnica, k.o. Slivnica)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, v količini 200.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor gramoznice Hoče, Občina Hoče – Slivnica, na parcelah št. 254, 257/1, 259/1, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278/1, 278/2, 279, 280, 281/1, 281/2, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 290, 291, 295, 296, 297, 298, 406/6 in 413/5, vse k.o. Slivnica.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. MP-576/03, ki jih je julija 2003 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor.
17. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Bezena, Občina Ruše, k.o. Bistrica pri Rušah)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, v količini 15.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine v okviru sanacije gramoznice in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor gramoznice Bezena, Občina Ruše, na parcelah št. 343/1, 342/1 in 338/1, vse k.o. Bistrica pri Rušah.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. MP-686/03, ki jih je septembra 2003 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor.
18. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Pišece, Občina Brežice, k.o. Pavlova vas)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini do 10.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Pišece, Občina Brežice, na delu parcele št. 1332/3, k.o. Pavlova vas. Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
1. (x = 5 096 263,58; y = 5 549 313,12);
2. (x = 5 096 301,45; y = 5 549 367,00);
3. (x = 5 096 388,01; y = 5 549 368,69);
4. (x = 5 096 428,04; y = 5 549 358,91);
5. (x = 5 096 497,86; y = 5 549 265,44);
6. (x = 5 096 519,45; y = 5 549 207,60);
7. (x = 5 096 483,49; y = 5 549 107,89);
8. (x = 5 096 468,04; y = 5 549 111,96);
9. (x = 5 096 438,02; y = 5 549 154,77);
10. (x = 5 096 417,10; y = 5 549 163,98);
11. (x = 5 096 379,73; y = 5 549 210,23);
12. (x = 5 096 297,36; y = 5 549 293,02).
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje usmeritev, izhodišč in pogojev za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedenih v naravovarstvenih smernicah št. 6-III-199/2-O-03/AŠP, ki jih je septembra 2003 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto.
19. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Grdadolnik, Občina Horjul, k.o. Vrzdenec)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 20.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Grdadolnik, Občina Horjul, na delu parcele št. 1413, k.o. Vrzdenec.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice je sanirati, rekultivirati in vzpostaviti novo oziroma nadomestiti prejšnje stanje okolja.
20. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Sovra, Občina Žiri, k.o. Vrsnik II)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 10.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Sovra, Občina Žiri, na parcelah št. 832/3 – del, 855/1, 855/2, 855/3 – del, 859 – del, 860 – del in 862, vse k.o. Vrsnik II.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice je sanirati, rekultivirati in vzpostaviti novo oziroma nadomestiti prejšnje stanje okolja.
21. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v peskokopu Bradeško-Zadobje, Občina Gorenja vas – Poljane, k.o. Lučine)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 5.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor peskokopa Bradeško – Zadobje, Občina Gorenja vas – Poljane, na delu parcele št. 606/1, k.o. Lučine.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 3-II-114/2-o-03/KG, ki jih je aprila 2003 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana.
22. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v peskokopu Zala, Občina Idrija, k.o. Jelični vrh)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje peska v količini 10.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor peskokopa Zala, Občina Idrija, na parcelah št. 660/1 – del, 672, 671, 669 in 668, k.o. Jelični vrh.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 5-III-377/2-O-03/MS, ki jih je novembra 2003 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica.
23. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Križate, Občina Moravče, k.o. Peče)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini do 1.500 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine v okviru sanacije in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Križate, Občina Moravče, na delu parcele št. 331/2, k.o. Peče.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice je sanirati, rekultivirati in vzpostaviti novo oziroma nadomestiti prejšnje stanje okolja.
24. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Hrovat, Občina Zreče, k.o. Skomarje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega kamna, v količini 1.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine v okviru sanacije kamnoloma in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Hrovat, Občina Zreče, na delu parcele št. 84/1, k.o. Skomarje. Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
1. (x = 5 140 671,53; y = 5 525 327,25);
2. (x = 5 140 642,57; y = 5 525 375,79);
3. (x = 5 140 685,99; y = 5 525 384,67);
4. (x = 5 140 687,08; y = 5 525 363,45);
5. (x = 5 140 696,26; y = 5 525 344,72).
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 10% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 01-III-49/2-O-03, ki jih je februarja 2003 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje.
III. PODELITEV RUDARSKE PRAVICE
25. člen
(način podelitve rudarske pravice)
(1) Rudarska pravica na pridobivalnih prostorih iz prejšnjega člena te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se lahko izvede za posamezne ali vse pridobivalne prostore hkrati.
(3) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
26. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice;
– roku, za katerega se podeljuje rudarska pravica;
– pogojih za pridobitev rudarske pravice;
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis;
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj;
– roku za predložitev prijav;
– merilih za izbor nosilca rudarske pravice;
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor;
– roku za izbor nosilca rudarske pravice;
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru;
– odgovorni osebi za posredovanje informacij med razpisom.
27. člen
(trajanje in veljavnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 60 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
(4) Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak pridobivalni prostor posebej.
(5) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
IV. RUDARSKA PRAVICA
28. člen
(izbira nosilca rudarske pravice)
(1) O izbiri nosilca rudarske pravice oziroma koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo.
(2) Nosilec rudarske pravice je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor, in opravljati druge investitorske posle po 48. členu Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99, 110/02 – ZGO-1, 46/04).
29. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo vlada.
(2) Nosilec rudarske pravice mora skleniti koncesijsko pogodbo pred pridobitvijo dovoljenja za izkoriščanje ali dovoljenja za opustitev izkoriščanja.
(3) Koncesionar postane zavezanec za plačevanje plačila za koncesijo z dnem izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
(4) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
30. člen
(prenehanje rudarske pravice)
Rudarska pravica preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z ugasnitvijo rudarske pravice.
31. člen
(nadzor nad izvajanjem rudarske pravice)
Nadzor nad izvajanjem rudarske pravice izvršujejo pristojni inšpektorji.
V. KONČNA DOLOČBA
32. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-16/2002-20
Ljubljana, dne 10. junija 2004.
EVA 2004-2511-0053
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost