Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2907. Pravilnik o izračunu povprečne donosnosti državnih vrednostnih papirjev, stran 8078.

Na podlagi petega odstavka 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izračunu povprečne donosnosti državnih vrednostnih papirjev
1. člen
Ta pravilnik predpisuje pravila za izračun povprečne letne donosnosti državnih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: povprečna donosnost).
2. člen
Povprečna donosnost se računa mesečno za obdobje zadnjih 12 mesecev (v nadaljevanju: obdobje).
Dneva vrednotenja sta zadnji dan v mesecu, ki je neposredni predhodnik meseca s katerim se začenja obdobje in zadnji dan v mesecu v katerem se zaključuje obdobje.
3. člen
Za vrednostne papirje po tem pravilniku se štejejo vrednostni papirji, ki jih je izdala Republika Slovenija uvrščeni v borzno kotacijo na domačem ali tujem trgu in so nominirani v tolarjih ali v evrih.
Za izračun povprečne donosnosti se upoštevajo vrednostni papirji iz prejšnjega odstavka, katerih dospelost na zadnji dan v mesecu, za katerega se računa povprečna donosnost, presega eno leto (v nadaljevanju: premoženje).
V primeru objave namere izdajatelja, da predčasno odplača celotno glavnico vrednostnega papirja, za dan dospelosti vrednostnega papirja, šteje dan predčasnega odplačila, ki je objavljen v nameri.
4. člen
Povprečna donosnost se računa kot tehtano povprečje letnih donosnosti državnih vrednostnih papirjev v borznih kotacijah, tehtanih z višino tržne vrednosti posamezne izdaje.
Utež je delež tržne vrednosti posamezne izdaje v tržni vrednosti premoženja, pri čemer se vrednost posamezne izdaje evro nominiranih vrednostnih papirjev preračuna na tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vrednotenja.
5. člen
Povprečna donosnost se izračunava ločeno za naslednje skupine vrednostnih papirjev:
– indeksirane državne vrednostne papirje nominirane v tolarjih, ki vključujejo tako obveznice z indeksirano glavnico kot tudi obveznice z indeksirano obrestno mero
– neindeksirane državne vrednostne papirje nominirane v tolarjih in
– državne vrednostne papirje nominirane v evrih.
Vsota uteži vseh skupin vrednostnih papirjev je enaka 1.
6. člen
Donosnost do dospetja vrednostnega papirja je notranja stopnja donosa vrednostnega papirja pri tržni vrednosti.
Za indeksirane vrednostne papirje nominirane v tolarjih se donosnost izračuna ob predpostavki ničelne vrednosti indeksa (TOM) v prihodnje. Za vrednostne papirje nominirane v evrih se donosnost izračuna ob predpostavki nespremenjene vrednosti evra v prihodnje.
Donosnost do dospetja vrednostnih papirjev je utežena vsota donosnosti do dospetja posameznih vrednostnih papirjev.
7. člen
Prevrednotenje vrednosti premoženja v obdobju je utežena vsota letne temeljne obrestne mere (izračunane na konformni način iz mesečnih temeljnih obrestnih mer) in spremembe tečaja evra v obdobju.
8. člen
Trajanje vrednostnega papirja je povprečna dospelost obveznosti izdajatelja iz vrednostnega papirja.
Trajanje premoženja vrednostnih papirjev je utežena vsota trajanj posameznih vrednostnih papirjev.
9. člen
Letna minimalna zajamčena donosnost v obdobju je enaka vsoti:
50% prevrednotenja vrednosti premoženja + 40% donosnosti premoženja do dospetja v začetku obdobja + 60% spremembe tržne vrednosti premoženja v obdobju.
Mesečna minimalna zajamčena donosnost je mesečni prirast letne zajamčene donosnosti in je določena tako, da je produkt dvanajstih zaporednih mesečnih minimalnih donosnosti povečanih za 1 (ena) enak letni minimalni zajamčeni donosnosti povečani za 1 (ena).
10. člen
V primeru, da je višina jamstva upravljavca določena v pokojninskem načrtu (v nadaljevanju: G) višja od minimalne zajamčene donosnosti (40%), je letna zajamčena donosnost v obdobju vsota polovice prevrednotenja vrednosti premoženja, deleža G donosnosti premoženja do dospelosti v začetku obdobja in razlike spremembe tržne vrednosti premoženja v obdobju nad deležem za katerega jamči upravljavec (1 – G).
Mesečna zajamčena donosnost je mesečni prirast letne zajamčene donosnosti po pokojninskem načrtu in je določena tako, da je produkt dvanajstih zaporednih mesečnih zajamčenih donosnosti povečanih za 1 (ena) enak letni zajamčeni donosnosti po pokojninskem načrtu povečani za 1 (ena).
11. člen
Ne glede na izračune s pomočjo opisanih formul, ki so podrobno opredeljene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, velja, da letna zajamčena donosnost ne more biti negativna. V primeru, če iz formul izhaja letna zajamčena donosnost manjša od 0 (nič), se letna zajamčena donosnost definira kot enaka 0 (nič).
12. člen
Minimalno zajamčeno donosnost uporabljajo upravljavci pokojninskih načrtov.
13. člen
Minister, pristojen za finance v skladu s šestim odstavkom 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 106/99, 72/00, 124/00) na podlagi povprečne donosnosti izračunava in objavlja minimalno zajamčeno donosnost, skupaj s parametri premoženja, ki so potrebni za njen izračun (prevrednotenje, donosnost in trajanje).
Ministrstvo za finance objavlja minimalno zajamčeno donosnost in parametre premoženja iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
14. člen
Ministrstvo za finance v roku 10 dni po uveljavitvi tega pravilnika, za potrebe izračuna po tem pravilniku v bodoče, objavi mesečne zajamčene donosnosti po tem pravilniku za obdobje 11 mesecev pred uveljavitvijo pravilnika.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št. 21/01).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 481-50-4/2004/1
Ljubljana, dne 1. junija 2004.
EVA 2004-1611-0119
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost