Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2209. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla, stran 5915.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPC) in drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1 in 10/04 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 13/98, 31/00 in 84/01) se v 2. členu besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. Klavnični odpadki in kužni material živalskega porekla (v nadaljnjem besedilu: živalski odpadki) so:
– odpadki živalskega porekla, razvrščeni med živalske stranske proizvode kategorije 1 v skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi,
– odpadki živalskega porekla, razvrščeni med živalske stranske proizvode kategorije 2 v skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in
– kuhinjski odpadki, nastali pri izvajanju gostinskih storitev na prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu in razvrščeni med živalske stranske proizvode kategorije 1 v skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.«.
Besedilo 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
»5. Zbiralnica je vsak objekt ali del objekta za vmesno in začasno skladiščenje živalskih odpadkov, v katerem so nameščeni zabojniki za začasno hranjenje živalskih odpadkov pred njihovo oddajo izvajalcu javne službe po tej uredbi.«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba ne ureja ravnanja z živalskimi odpadki, razvrščenimi med živalske stranske proizvode kategorije 3 v skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in gnoja ter vsebine prebavnega trakta.«.
3. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega člena uporaba storitev javne službe za uporabnika ni obvezna, če uporabnik pridobi:
1. dovoljenje pristojne veterinarske službe, da lahko z živalskimi stranskimi proizvodi krmi živali iz živalskih vrtov, cirkuške živali, plazilce in ptice roparice, kožuharje, divjad, katerih meso ni namenjeno prehrani ljudi, ali črve za ribiške vabe;
2. dovoljenje pristojne veterinarske službe, da lahko uporabi živalske odpadke za diagnostične, izobraževalne in raziskovalne namene ali za toksidermične preparate;
3. dovoljenje pristojne veterinarske službe za izjemno odstranjevanje z zakopom ali s sežigom v skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi;
4. dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje, ob soglasju pristojne veterinarske službe za lastno oskrbo živalskih odpadkov.«.
4. člen
V 16. členu se v 3. točki besedilo »o minimalnih higiensko-tehničnih pogojih za ureditev objektov, naprav in opreme ter vozil za prevoz živalskih odpadkov« nadomesti z besedilom », ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi«.
5. člen
V 28. členu se v 1. točki črta vejica in besedilo »skladno s predpisi na področju veterinarstva«.
V 2. točki se besedi »veterinarskega inšpektorata« nadomestita z besedilom »Veterinarske uprave Republike Slovenije«.
6. člen
V prvem odstavku 30. člena se črta 2. točka.
Drugi odstavek se črta.
7. člen
Črta se naslov »IX. PLAČILO ZA KONCESIJO« in besedilo 34. člena.
8. člen
V 35. členu se besedi »veterinarska inšpekcija« nadomestita z besedilom »Veterinarska uprava Republike Slovenije«.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določba tretje alinee 2. točke 2. člena te uredbe in določba 3. člena te uredbe pa se začneta uporabljati 1. maja 2004.
Št. 322-01/2000-7
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0081
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost