Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2208. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla, stran 5914.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPC) in drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1 in 10/04 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla (Uradni list RS, št. 11/01, 58/01 in 84/01) se v 1. členu besedilo v prvi alinei prvega odstavka »odpadkov živalskega izvora z visokim tveganjem« nadomesti z besedilom »kužnega materiala živalskega porekla«.
V drugi alinei prvega odstavka besedilo »predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob, ki so pridobljene s toplotno obdelavo klavničnih odpadkov v obratih za predelavo živalskih odpadkov« nadomesti z besedilom »predelanih živalskih stranskih proizvodov in živalskih maščob, pridobljenih s toplotno obdelavo živalskih odpadkov.«.
2. člen
V 2. členu se besedilo 1., 2. in 3. točke spremeni tako, da se glasi:
»1. Klavnični odpadki in kužni material živalskega porekla (v nadaljnjem besedilu: živalski odpadki) so:
– odpadki živalskega porekla, razvrščeni med živalske stranske proizvode kategorije 1 v skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi,
– odpadki živalskega porekla, razvrščeni med živalske stranske proizvode kategorije 2 v skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen gnoja in vsebine prebavnega trakta, in
– kuhinjski odpadki, nastali pri izvajanju gostinskih storitev na prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu in razvrščeni med živalske stranske proizvode kategorije 1 v skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.
2. Predelani živalski stranski proizvodi so s toplotno obdelavo predelani živalski odpadki iz prejšnje točke.
3. Toplotna obdelava živalskih odpadkov je obdelava živalskih odpadkov v obratu za predelavo odpadkov (v nadaljnjem besedilu: kafilerija), ki obratujejo pod nadzorom Veterinarske uprave Republike Slovenije tako, da je mogoče zagotoviti, da se s toplotno obdelavo pridobljeni predelani živalski stranski proizvodi ne uporabljajo za prehrano ljudi, niti kot krmilo ali gnojilo.«.
V prvem stavku 4. točke se besedilo »beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
3. člen
V 3. členu se besedilo »beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
4. člen
V 4. členu se v 2. in 3. točki besedilo »beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
5. člen
V 4. členu se 2. točka črta.
6. člen
Tretji odstavek 5. člena se črta.
7. člen
Tretji odstavek 6. člena se črta.
8. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta besedilo », skladno s 133. členom Zakona o javnih naročilih«.
Drugi, četrti in peti odstavek se črtajo.
9. člen
V prvem odstavku 9. člena se v drugem stavku besedilo »obveznih elementov, ki jih določa 68. člen ZJN-1,« nadomesti z besedilom »splošnih elementov«.
10. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če koncedent na razpis za izvajanje javne službe pridobi samo nepravilne ali nepopolne ponudbe, se razpis za izvajanje javne službe ponovi.«.
11. člen
V prvem odstavku 12. člena se v četrti alinei besedilo »beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
12. člen
V prvem odstavku 15. člena se v prvi alinei črta besedilo »ali povzročitelj živalskih odpadkov iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe«, v drugi alinei pa se besedilo »beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
V drugem odstavku se število »180« nadomesti s številom »100«.
Četrti odstavek se črta.
13. člen
V prvem odstavku 16. člena se v tretji alinei besedilo »beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
14. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »beljakovine in živalske maščobe« nadomesti z besedilom »stranske proizvode«.
V drugem odstavku se besedilo »beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
15. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionarju ni treba oddati predelanih živalskih stranskih proizvodov v začasno skladiščenje ali neposredno odstranjevalcem v sežiganje v skladu z določbami te uredbe in drugimi predpisanimi pogoji uporabe predelanih živalskih stranskih proizvodov, če sam zagotovi uporabo predelanih živalskih stranskih proizvodov:
– maščob s sežigom v lastni sežigalnici ali napravi za sosežig odpadkov,
– živalskih stranskih proizvodov kategorije 2 v obratih za predelavo v bioplin ali kompost.«.
V drugem odstavku se besedilo »beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
16. člen
V 21. členu se v napovednem stavku črta besedilo », ki jih določa 41. člen ZJN-1,«.
17. člen
Tretji odstavek 22. člena se črta.
18. člen
V prvem odstavku 33. člena se v drugi alinei besedilo »veterinarskemu inšpektoratu« nadomesti z besedilom »Veterinarski upravi Republike Slovenije«.
19. člen
V drugem odstavku 34. člena se besedilo »beljakovine in živalske maščobe« nadomesti z besedilom »stranske proizvode«.
20. člen
V 35. členu se v tretji alinei besedilo »beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
21. člen
V 37. členu se besedilo »veterinarska inšpekcija« nadomesti z besedilom »Veterinarska uprava Republike Slovenije«.
22. člen
38.a člen se črta.
23. člen
V tretjem odstavku 38.b člena se v drugi alinei besedilo »beljakovin in živalskih maščob« nadomesti z besedilom »stranskih proizvodov«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
24. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-03/2001-6
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0082
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost