Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2207. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, stran 5906.

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena in četrtega odstavka 36. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00 in 110/02-ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov
1. člen
V Uredbi o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 60/02) se deveti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(9) Posredništvo geodetskih podatkov je komercialna uporaba geodetskih podatkov z namenom večkratnega posredovanja istih geodetskih podatkov drugim uporabnikom ali omogočanje večkratnega vpogleda v iste geodetske podatke.«.
2. člen
V 5. členu se za prvo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– začetni stroški vpogleda v geodetske podatke,«.
Sedanja druga alinea postane tretja alinea.
Sedanja tretja alinea se črta.
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(nadomestilo za uporabo geodetskih podatkov)
Nadomestilo za uporabo geodetskih podatkov se v primeru posredovanja geodetskih podatkov obračuna kot nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov, v primeru vpogleda v geodetske podatke pa kot nadomestilo za vpogled v geodetske podatke.«.
4. člen
Naslov 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov«.
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov se določi tako, da se število enot geodetskega podatka pomnoži s številom točk za posredovanje geodetskih podatkov in z vrednostjo točke. Tej vrednosti se prištejejo drugi stroški iz 5. člena te uredbe.
(2) Nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov se v primeru komercialne uporabe geodetskih podatkov določi tako, da se število enot geodetskega podatka pomnoži s številom točk za posredovanje geodetskih podatkov in z vrednostjo točke ter s faktorjem za določitev višine nadomestila za komercialno uporabo geodetskih podatkov. Tej vrednosti se prištejejo drugi stroški iz 5. člena te uredbe.
(3) Faktor za določitev višine nadomestila za posredovanje geodetskih podatkov za uporabo geodetskih podatkov na način iz prejšnjega odstavka se določi glede na število uporab (npr. število izdelkov, storitev, dostopov do podatkov v primeru računalniškega dostopa do baz podatkov, …), v katerih je geodetski podatek posredno ali neposredno uporabljen, in sicer:
– za uporabo v dveh do 10 izdelkih, storitvah ali dostopih      faktor 2
– za uporabo v 11 do 500 izdelkih, storitvah ali dostopih      faktor 3
– za uporabo v 501 do 3.000 izdelkih, storitvah ali dostopih     faktor 4
– za uporabo v 3.001 do 10.000 izdelkih, storitvah ali dostopih   faktor 5
– za uporabo v več kot 10.000 izdelkih, storitvah ali dostopih   faktor 6.
(4) Če je geodetski podatek posredno ali neposredno uporabljen v enem izdelku, storitvi ali dostopu, se nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov obračuna skladno s prvim odstavkom tega člena.
(5) Nadomestilo za posredništvo geodetskih podatkov se v primeru posredovanja geodetskih podatkov določi v višini 72% zmnožka med številom točk za posredovanje geodetskih podatkov in vrednostjo točke, za vsak geodetski podatek, ki ga posrednik posreduje uporabnikom geodetskih podatkov, tej vrednosti se prištejejo še drugi stroški iz 5. člena te uredbe.«.
5. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(nadomestilo za vpogled v geodetske podatke)
(1) Nadomestilo za vpogled v geodetske podatke se določi za posamezne vpoglede v geodetske podatke ali kot letno nadomestilo za vpogled v geodetske podatke.
(2) Nadomestilo za posamezne vpoglede v geodetske podatke se določi tako, da se število enot geodetskega podatka, v katere je bilo vpogledano, pomnoži s številom točk za vpogled v geodetske podatke in z vrednostjo točke. Tej vrednosti se prištejejo drugi stroški iz 5. člena te uredbe.
(3) Letno nadomestilo za vpogled v geodetske podatke se lahko obračuna za tiste geodetske podatke, za katere je v tarifnem delu te uredbe določeno letno nadomestilo, in se določi tako, da se število točk za letno nadomestilo vpogleda v geodetske podatke pomnoži z vrednostjo točke. Tej vrednosti se prištejejo drugi stroški iz 5. člena te uredbe.
(4) Nadomestilo za posredništvo geodetskih podatkov se v primeru vpogleda v geodetske podatke določi:
– v višini 72% zmnožka med številom enot geodetskega podatka, v katere je bilo vpogledano, številom točk za vpogled v geodetske podatke in vrednostjo točke, tej vrednosti pa se prištejejo drugi stroški iz 5. člena te uredbe, ali
– v višini 72% zmnožka med številom točk za letno nadomestilo za vpogled v geodetske podatke, v katere je uporabniku omogočen vpogled, in vrednostjo točke, tej vrednosti pa se prištejejo drugi stroški iz 5. člena te uredbe.
(5) Letno nadomestilo za vpogled v geodetske podatke iz tretjega odstavka tega člena in druge alinee prejšnjega odstavka tega člena se obračuna za vsakih začetih pet delovnih mest, ki imajo pri uporabniku pravico vpogleda v geodetske podatke.«.
6. člen
V drugem odstavku 8. člena se tarifna številka »11.4« nadomesti s tarifno številko »13.4«.
7. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(začetni stroški vpogleda v geodetske podatke)
Začetni stroški vpogleda v geodetske podatke se obračunajo ob vsakokratnem zagonu sistema za vpogled v geodetske podatke tako, da se število točk po tarifni številki 13.5 te uredbe pomnoži z vrednostjo točke.«.
8. člen
V prvem odstavku 9. člena se tarifna številka »11.1« nadomesti s tarifno številko »13.1«, tarifna številka »11.2« s tarifno številko »13.2« in tarifna številka »11.3« s tarifno številko »13.3« te uredbe.
V tretjem odstavku se za besedilom »izvedba izbora podatkov« v oklepaju doda vejica in besedilo »pretvorba v želeni format,«.
9. člen
Naslov 10. člena se spremeni tako, da se glasi: »izjeme pri obračunu nadomestila za uporabo geodetskih podatkov«.
Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uporabnikom geodetskih podatkov, ki so neposredni uporabniki državnega proračuna in podatke uporabljajo za odločanje v upravnih stvareh ali jih sami uporabljajo za izvajanje nalog iz svojih pristojnosti, se za nekomercialne namene uporabe geodetskih podatkov določi nadomestilo za uporabo geodetskih podatkov, razen če zakon ne določa drugače, glede na obliko, v kateri se posredujejo geodetski podatki, in glede na način posredovanja geodetskih podatkov:
– za posredovanje geodetskih podatkov v analogni obliki – nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov iz prvega odstavka 6. člena te uredbe;
– za posredovanje geodetskih podatkov v digitalni obliki – materialni stroški posredovanja geodetskih podatkov iz 8. člena te uredbe.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vpogled v grafične in atributne podatke o posameznih parcelah, stavbah in delih stavb, ki so evidentirane v zemljiškem katastru in katastru stavb in jih ima v lasti posamezna fizična ali pravna oseba, je za lastnika teh nepremičnin brezplačen.«.
10. člen
V celotnem 11. členu se besedilo »nadomestilo za komercialno uporabo geodetskih podatkov« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »nadomestilo za uporabo geodetskih podatkov« v ustreznem sklonu.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pogodba o komercialni uporabi geodetskih podatkov se z uporabnikom geodetskih podatkov ne sklene v primeru uporabe geodetskih podatkov v enem izdelku, storitvi ali dostopu.«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
Prvi in drugi odstavek 12. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Uporabnik geodetskih podatkov, ki bo geodetske podatke pridobil za namene posredništva, sklene z geodetsko upravo pogodbo. Pogodba za posredništvo geodetskih podatkov mora vsebovati: vrsto geodetskih podatkov, obseg podatkov, ki jih posrednik lahko posreduje, način in pogoje pridobivanja podatkov ter njihovih sprememb, način zagotavljanja pravilne uporabe in preprečevanja nedovoljenih dostopov do geodetskih podatkov, čas veljavnosti pogodbe in način plačevanja nadomestila za posredništvo geodetskih podatkov.
(2) Pogodba za posredništvo geodetskih podatkov se sklene najmanj za eno leto in pod pogojem, da bo posrednik geodetskih podatkov plačal nadomestilo za posredovanje geodetskih podatkov za tiste geodetske podatke, ki jih lahko posreduje. Tako plačano nadomestilo se upošteva pri obračunu nadomestila za posredništvo geodetskih podatkov iz petega odstavka 6. člena in četrtega odstavka 6.a člena te uredbe.«.
Tretji odstavek se črta.
12. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Geodetski podatki se obračunajo z naslednjim številom točk:
13. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(prehodna določba)
Novi tretji odstavek 10. člena uredbe se začne uporabljati, ko bodo zagotovljene tehnične možnosti za brezplačen javno dostopen vpogled v grafične in atributne podatke o posameznih parcelah, stavbah in delih stavb, ki jih ima v lasti posamezna fizična ali pravna oseba, prek interneta.«.
14. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/2002-3
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0049
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost