Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2163. Pravilnik o načinu popisa zalog in obračuna dajatve na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov, stran 5795.

Na podlagi četrtega odstavka 5., 11. in 20. člena Zakona o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 42/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu popisa zalog in obračuna dajatve na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa obrazec zapisnika o popisu zalog in obrazec obračuna dajatve na presežne zaloge kmetijskih proizvodov iz četrtega odstavka 5. člena zakona o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZPZDKP) ter obrazec zapisnika o popisu zalog sladkorja in proizvodov iz sladkorja iz 9. člena ZPZDKP.
(2) Ta pravilnik določa način izpolnjevanja obrazcev iz prejšnjega odstavka tega člena in podrobnejša pravila glede predložitve izpolnjenih obrazcev pristojnemu carinskemu organu.
2. člen
(upoštevanje kombinirane nomenklature)
Zavezanec pri izvajanju popisa zalog kmetijskih proizvodov in sladkorja, pri izpolnjevanju obrazcev v skladu s tem pravilnikom in pri obračunu dajatev upošteva prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1789/2003 z dne 11. septembra 2003 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, UL L 281 z dne 30. 10. 2003 z vsemi spremembami.
3. člen
(pristojni carinski organ)
(1) Zavezanec za popis zalog kmetijskih proizvodov iz 2. člena ZPZDKP predloži zapisnik in obračun dajatve Carinskemu uradu Maribor.
(2) Zavezanec za popis zalog sladkorja in proizvodov iz sladkorja iz 9. člena ZPZDKP predloži zapisnik pristojnemu carinskemu organu glede na svoj sedež.
4. člen
(proizvodi, ki se upoštevajo pri popisu zalog)
Zavezanec pri popisu zalog upošteva vse kmetijske proizvode iz seznama, ki je v prilogi ZPZDKP, oziroma za ves sladkor in proizvode iz sladkorja iz 9. člena ZPZDKP, ki jih ima v lasti in so na popisa v prostem prometu. Pri popisu upošteva tudi tiste proizvode, za katere je bila na dan 30. aprila 2004 sprejeta carinska deklaracija za sprostitev v prost promet, ne glede na to, ali je bilo blago že prepuščeno deklarantu ali ne.
5. člen
(zapisnik o popisu zalog kmetijskih proizvodov)
(1) Obrazec zapisnika o popisu zalog kmetijskih proizvodov je v prilogi 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(2) Zavezanec za vsako skladišče oziroma obrat, v katerem izvaja popis zalog, sestavi samostojen zapisnik.
(3) Če se v skladu s tretjim odstavkom 2. člena ZPZDKP posamezni proizvodi črtajo iz seznama kmetijskih proizvodov, za katere je potrebno sestaviti zapisnik, se v zapisniku v vrsticah, kjer so navedene tarifne oznake teh proizvodov, te vrstice pustijo prazne. Če se s spremembo seznama kmetijskih proizvodov na seznam dodajo novi proizvodi, zavezanec te proizvode po tarifnih oznakah, kot so objavljene v seznamu, navede na koncu zapisnika in te vrstice izpolni na enak način, kot za preostale proizvode.
(4) Zavezanec sestavi zapisnik na naslednji način:
– v vrstici »zavezanec« navede svoje ime in priimek oziroma naziv oziroma firmo;
– v vrstici »sedež« navede sedež oziroma stalno prebivališče zavezanca;
– v vrstici »davčna številka« navede davčno številko, pod katero je pri pristojnem davčnem uradu vpisan v davčni register;
– v stolpcu 4 navede količino proizvodov po posamezni tarifni oznaki na dan 1. maj 2002;
– v stolpcu 5 navede količino proizvodov po posamezni tarifni oznaki na dan 1. maj 2003;
– v stolpcu 6 navede količino proizvodov po posamezni tarifni oznaki na dan 30. april 2004;
– v stolpcu 7 navede, ali ugotovljena zaloga na dan 30. april 2004 predstavlja presežno zalogo ali ne, in sicer tako, da v ustrezno polje za vsako posamezno vrsto proizvoda čitljivo navede »DA« (če gre za presežno zalogo) oziroma »NE« (če ne gre za presežno zalogo);
– če je zavezanec ugotovil presežno zalogo, v stolpcu 8 navede količino presežne zaloge posamezne vrste proizvoda;
– če je zavezanec ugotovil, da nima presežne zaloge posamezne vrste proizvoda:
– ker se sklicuje na eno od okoliščin iz drugega do šestega odstavka 4. člena ZPZDKP – navede v stolpcu 8 referenco na ustrezno določbo 4. člena ZPZDKP in za to navedbo priloži ustrezna dokazila; ali
– ker zaloga ni presežna po splošnem pravilu prvega odstavka 4. člena ZPZDKP – pusti stolpec 8 prazen.
(5) Zavezanec mora vse količine v zapisniku izraziti v kilogramih, razen za proizvode pod zaporednimi številkami 50 do 54 tega zapisnika, kjer se količina lahko izrazi v kilogramih ali v litrih.
6. člen
(obračun dajatve na presežne zaloge kmetijskih proizvodov)
(1) Obrazec obračuna dajatve na presežne zaloge kmetijskih proizvodov je v prilogi 2 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(2) Zavezanec sestavi obračun dajatve na presežne zaloge kmetijskih proizvodov na naslednji način:
– v vrstici »zavezanec« navede svoje ime in priimek oziroma naziv oziroma firmo;
– v vrstici »sedež« navede sedež oziroma stalno prebivališče zavezanca;
– v vrstici »davčna številka« navede davčno številko, pod katero je pri pristojnem davčnem uradu vpisan v davčni register;
– v stolpec 1 se vpiše tarifna oznaka kmetijskega proizvoda, za katerega je zavezanec ugotovil presežno zalogo;
– v stolpec 2 se vpiše ugotovljena količina presežne zaloge iz zapisnika o popisu zalog kmetijskih proizvodov (stolpec št. 8) za pripadajočo tarifno oznako;
– v stolpec 3 se vpiše knjigovodsko vrednost ugotovljene presežne zaloge kmetijskega proizvoda na dan 1. maja 2004;
– v stolpec 4 se vpiše pripadajoča stopnja uvozne dajatve »ad valorem« v odstotku, kot je določena za konkretno tarifno oznako kmetijskega proizvoda; v primeru, da za posamezno tarifno oznako ni predpisana stopnja v odstotku od vrednosti, se stolpec ne izpolni;
– v stolpec 5 se vpiše znesek obračunane dajatve (knjigovodska vrednost kmetijskega proizvoda v stolpcu 3 se pomnoži s stopnjo v stolpcu 4);
– v stolpec 6 se vpiše znesek uvozne dajatve v absolutnem znesku na enoto proizvoda, če je takšna dajatev določena za konkretno tarifno oznako kmetijskega proizvoda. Zneski se izrazijo v tolarjih, ob upoštevanju tečaja iz 14. člena ZPZDKP; v primeru, da za tarifno oznako ni predpisana uvozna dajatev v absolutnem znesku na enoto proizvoda, se stolpec ne izpolni;
– v stolpec 7 se vpiše količina presežne zaloge v merski enoti, kot je določena za obračun uvoznih dajatev po carinskih predpisih;
– v stolpec 8 se vpiše znesek obračunane dajatve (količina v stolpcu 7 se pomnoži z zneskom na enoto proizvoda v stolpcu 6);
– v stolpcu 9 se navede skupen znesek dajatve za posamezno vrsto kmetijskega proizvoda.
(3) Zavezanec lahko sestavi obračun dajatve za vsako skladišče oziroma obrat, za katerega je sestavljal zapisnik o zalogi kmetijskih proizvodov, posebej, ali pa sestavi skupen obračun za vsa skladišča in obrate. V tem primeru mora obračunu priložiti zapisnike o popisu za vsa skladišča in obrate, v zvezi s katerimi predlaga obračun dajatve.
(4) Zavezanec mora obračunano dajatev na presežne zaloge kmetijskih proizvodov plačati v skladu z 8. členom ZPZDKP najpozneje do 30. 6. 2004, in sicer na prehodni podračun Carinskega urada Maribor št. 01100-8450025538, sklic 00 xxxxxxxx-04, pri čemer. (xxxxxxxx) – pomeni osemmestno davčno številko zavezanca.
7. člen
(zapisnik o popisu zalog sladkorja in proizvodov iz sladkorja)
(1) Obrazec zapisnika o popisu zalog sladkorja iz 9. člena ZPZDKP je v prilogi 3 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(2) Zavezanec za popis zalog sladkorja sestavi zapisnik na naslednji način:
– v vrstici »zavezanec« navede svoje ime in priimek oziroma naziv oziroma firmo;
– v vrstici »sedež« navede sedež oziroma stalno prebivališče zavezanca;
– v vrstici »davčna številka« navede davčno številko, pod katero je pri pristojnem davčnem uradu vpisan v davčni register;
– v stolpcu 4 navede neto količino posamezne vrste sladkorja oziroma proizvodov iz sladkorja, in sicer v kilogramih, po posameznih tarifnih oznakah in skupno za vsako skupino sladkorjev in proizvodov iz sladkorja;
– v stolpcu 5 navede knjigovodsko vrednost zaloge posamezne vrste sladkorja oziroma proizvodov iz sladkorja, po posameznih tarifnih oznakah in skupno za vsako skupino sladkorjev in proizvodov iz sladkorja.
8. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 426-19-1/2004/24
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0100
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost