Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2137. Uredba o oblikovanju cen učbenikov, stran 5755.

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen učbenikov
1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cen učbenikov, delovnih zvezkov, zbirk nalog oziroma vaj in atlasov (v nadaljnjem besedilu: učbeniki), ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in so edini učbeniki za posamezen predmet v določenem razredu, letniku ali programu.
2. člen
Najvišje drobnoprodajne cene (v nadaljnjem besedilu: cene) učbenikov za splošno izobraževalne predmete, ki veljajo na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se lahko povišajo največ za 3,2%.
Cene učbenikov za strokovne predmete za nižje poklicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge srednje šole, ki veljajo na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se lahko povišajo največ za 4,2%, pri čemer nova cena ne sme presegati 4.300 tolarjev.
Cene učbenikov, katerih sestavni deli so kosi lesa, bakra, nerjaveče žice ipd., se lahko povišajo največ za 4,2%.
Cene učbenikov, ki jih je Vlada Republike Slovenije določila po 1. januarju 2004, se ne smejo povišati.
3. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja oziroma izdajanja učbenikov in prodaje uvoženih učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) morajo ministrstvo, pristojno za cene (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), obvestiti o povišanju cen učbenikov najkasneje 8 dni pred uveljavitvijo višje cene.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. vrsto učbenika;
4. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je učbenik potrdil pristojni strokovni svet;
5. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
6. ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih pol;
7. leto izdaje;
8. čas veljavnosti učbenika;
9. število izvodov – naklada;
10. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, format in podobno);
11. naziv tiskarne oziroma izdelovalca;
12. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o potrditvi učbenika;
13. ceno učbenika, ki velja na tržišču na dan uveljavitve te uredbe;
14. novo ceno učbenika, oblikovano v skladu s to uredbo;
15. odstotek povišanja cene;
16. datum uveljavitve višje cene na tržišču.
Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu nova cena za posamezni učbenik ni povišana v skladu s to uredbo, o tem obvesti zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, kot ju določi ministrstvo. Do odprave napake višje cene ni mogoče uveljaviti na tržišču.
4. člen
Za določitev cene učbenika, ki ga je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet in je edini učbenik za posamezen predmet v določenem razredu, letniku ali programu, na tržišču pa se pojavlja prvič (v nadaljnjem besedilu: novi učbenik), mora zavezanec vložiti vlogo na ministrstvo. Vloga mora poleg podatkov in prilog, določenih v 1. do 12. točki drugega odstavka prejšnjega člena, vsebovati še:
1. kalkulativne elemente drobnoprodajne cene z:
– normativi za papir in drugi material,
– normativi za stroške tiska in grafične storitve,
– normativi za avtorske honorarje,
– nabavno ceno za založbo (fco založba),
– stroški založnika (podrobna razčlenitev in klasifikacija),
– zneski subvencij, prejetih s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– lastno ceno,
– rabati, maržo,
– davkom na dodano vrednost,
– prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na dodano vrednost;
2. pogodbe, sklenjene s tiskarno, ali račune tiskarne;
3. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni ostali proizvajalni stroški;
4. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji.
5. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga iz prejšnjega člena ni popolna, o tem obvesti zavezanca. Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev vloge. Zavezanec mora na način in v roku, ki ju določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni bila vložena.
6. člen
Sklep o določitvi cene novega učbenika izda Vlada Republike Slovenije.
7. člen
Če se zaradi povišanja tečaja tuje valute poviša uvozna cena učbenika, se lahko njegova cena poviša ne glede na določbe 2. člena te uredbe. Zavezanec mora o tem obvestiti ministrstvo najkasneje 8 dni pred uveljavitvijo višje cene. Obvestilo mora poleg podatkov in prilog iz drugega odstavka 3. člena te uredbe vsebovati tudi dokumentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.
Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega odstavka nova cena za posamezni učbenik ni povišana v skladu povišanjem tečaja tuje valute, o tem obvesti zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, kot ju določi ministrstvo. Do odprave napake višje cene ni mogoče uveljaviti na tržišču.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 39/03).
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 387-04/2001-4
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0007
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost