Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004

Kazalo

2117. Odlok o plakatiranju v Občini Velika Polana, stran 5720.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) je Občinski svet občine Velika Polana na 13. redni seji dne 14. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Velika Polana
1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Velika Polana ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljnjem besedilu: plakati in transparenti),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta).
Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh naseljih Občine Velika Polana.
2. člen
Med volilno kampanjo lahko organizatorji volilne kampanje oziroma politične stranke in kandidati posamezniki (v nadaljevanju: organizatorji) na območju Občine Velika Polana izobešajo plakate z volilno propagandnimi sporočili na stalnih in premičnih plakatnih mestih.
3. člen
Za čas volilne kampanje Občina Velika Polana določa naslednja plakatna mesta, kjer je dovoljeno brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili:
– v vasi Velika Polana: na oglasnem panoju pri trgovini Mercator,
– v vasi Mala Polana: pri gasilskem domu v zaselku Mačkovci in pri stari osnovni šoli v zaselku Bükovje,
– v vasi Brezovica, pri gasilskem domu.
4. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 3. členu tega odloka, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb ter drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.
5. člen
Izvajalec mora v roku 15 dni odstraniti vse raztrgane in onesnažene plakate s plakatnih mest ter plakatno mesto očistiti. V enakem roku mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest in o tem obvestiti župana ali po njem pooblaščeno osebo.
6. člen
Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo svoja plakatna mesta, vendar zanje veljajo glede vzdrževanja določbe tega odloka.
7. člen
Reklamna mesta in način uporabe za predvolilno in politično delovanje določi župan s sklepom.
8. člen
Občina Velika Polana s tem odlokom določa, da so organizacije Rdečega križa, Karitas, športna, gasilska in vsa ostala društva, ki delujejo na območju Občine Velika Polana, oproščena stroškov objavljanja oglasov in transparentov, vendar mora biti vse plakatiranje usklajeno z določbami tega odloka.
9. člen
Pred nameščanjem mora izvajalec vse plakate potrditi na upravi Občine Velika Polana in zanje vnaprej plačati pristojbino in davek.
Pristojbina je po odbitku stroškov dohodek občine, ki se nakaže na njen žiro račun.
10. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizično pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na upravi Občine Velika Polana.
11. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba javne prireditve oziroma ustanove:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnega mesta;
2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatno mesto in ni predpisano potrjen (žigosan);
3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljavca poslovnih prostorov;
4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Denarno kazen izterja Občinska uprava občine Velika Polana.
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje tudi pravna oseba, ki krši določbe zgornjega odstavka.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna inšpekcija, redarji in policija.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-13-4/04
Velika Polana, dne 14. aprila 2004.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.