Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004

Kazalo

2024. Program pripravništva za poklic magister farmacije, stran 5609.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 4. člena ter prvega odstavka 12. člena pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04) minister za zdravje izdaja
P R O G R A M
pripravništva za poklic magister farmacije
1
S tem programom so določeni obseg in vsebina pripravništva ter znanja, ki jih mora pripravnik (magister farmacije) obvladati za strokovni izpit.
2
Magister farmacije se v času pripravništva usposobi za samostojno, strokovno in odgovorno opravljanje dela na področju lekarniške dejavnosti.
3
Magister farmacije si pridobiva znanje in spretnosti, potrebne za opravljanje poklica tako, da:
– opravlja po predpisanem programu posamezne naloge na različnih področjih pod vodstvom mentorja,
– se udeležuje izobraževalnih seminarjev v okviru Lekarniške zbornice Slovenije,
– proučuje literaturo in predpisana gradiva za posamezna področja, ki so določena s programom pripravništva,
– obravnava posamezna vprašanja z mentorjem,
– opravlja s programom predpisane praktične primere na posameznih področjih.
Program pripravništva traja 6 mesecev.
Vsebina programa pripravništva, seznam znanj in število primerov, ki jih mora magister farmacije praktično in teoretično obvladati, so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega programa.
4
Program pripravništva opravlja magister farmacije v lekarni ali bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice.
Seminarje v trajanju dveh tednov opravi magister farmacije v okviru Lekarniške zbornice Slovenije.
5
Po zaključku usposabljanja iz posameznih vsebin programa pripravništva opravi pripravnik preizkus praktičnega znanja pri izvajalcu programa.
6
Program strokovnega izpita obsega:
1. strokovne vsebine poklicnega področja,
2. prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah,
3. socialna farmacija,
4. osnove pravne ureditve na področju zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja.
7
Magistri farmacije, ki diplomirajo do 30. 4. 2004 in še niso začeli opravljati pripravništva, opravijo skrajšan program praktičnega usposabljanja, ki smiselno ustreza določbam tega programa in sme trajati največ šest mesecev.
8
Z dnem izdaje tega programa preneha veljati program pripravništva za poklic farmacevt (Uradni list RS, št. 4/99).
Ne glede na prejšnji odstavek magistri farmacije, ki so začeli opravljati pripravništvo pred 1. majem 2004, zaključijo pripravništvo po do sedaj veljavnem programu.
9
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2004.
Št. 166-50/2004
Ljubljana, dne 9. aprila 2004.
EVA 2004-2711-0022
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.

AAA Zlata odličnost