Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004

Kazalo

2023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili, stran 5607.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili*
1. člen
V Pravilniku o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 98/02 in 75/03) se v 1. členu dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
"Ta pravilnik se uporablja tudi za materiale in izdelke, ki prihajajo v stik z vodo, ki jo lahko ljudje uporabljajo za pitje in pripravo hrane.
Ta pravilnik se ne uporablja za:
– gradbene proizvode oziroma opremo v sistemih za oskrbo s pitno vodo,
– snovi za premaze, kot so snovi, ki prekrivajo sirovo skorjo, gotove mesne izdelke ali sadje, in so sestavni del živil, ki se lahko uživajo skupaj s temi živili,
– starine,
– za materiale in izdelke, namenjene izvozu.
Odvzem vzorcev in analitske metode za preskušanje materialov in izdelkov določajo posebni predpisi.".
2. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Ministrstvo, pristojno za zdravje predloži Evropski komisiji in drugim državam članicam Evropske unije vsa dovoljenja, ki so bila izdana na podlagi prejšnjega odstavka, v dveh mesecih od dneva, ko začnejo veljati.".
3. člen
V 7. členu se besedilo "Urad za živila in prehrano" nadomesti z besedilom "Ministrstvo, pristojno za zdravje".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Pred iztekom dveletnega obdobja iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena lahko ministrstvo, pristojno za zdravje Evropski Komisiji v skladu z Direktivo Komisije 89/109/EGS (UL L 40, 11. 2. 1989) predloži prošnjo za uvrstitev snovi, za katero je bilo pridobljeno dovoljenje v skladu s prejšnjim členom, na pozitivni seznam. Hkrati predloži tudi vso drugo dokumentacijo, ki utemeljuje upravičenost uvrstitve na pozitivni seznam in navede namene uporabe te snovi.".
4. člen
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Ta pravilnik se ne uporablja za umetne ovoje ("čreva") iz regenerirane celuloze.".
5. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
"19.a člen
Regenerirana celulozna folija iz drugega odstavka prejšnjega člena se uvrsti v eno od naslednjih skupin:
a) folija iz regenerirane celuloze brez premaza;
b) regenerirana celulozna folija s premazom, pridobljenim iz celuloze;
c) regenerirana celulozna folija s premazom iz materialov iz plastične mase.".
6. člen
V 20. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Za izdelavo regenerirane celulozne folije iz točk a) in b) prejšnjega člena se uporabljajo samo tiste snovi ali skupine snovi, ki so uvrščene na seznam v Prilogi VI, in samo z omejitvami, določenimi v tej prilogi.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
"Za izdelavo regenerirane celulozne folije iz točke c) prejšnjega člena se pred premazom uporabljajo samo tiste snovi ali skupine snovi, ki so uvrščene na seznam v prvem delu Priloge VI, in samo z omejitvami, določenimi v tej prilogi.
Za izdelavo premaza, ki se uporablja za regenerirano celulozno folijo iz prejšnjega odstavka, se uporabljajo samo tiste snovi ali skupine snovi, ki so uvrščene na seznam v Prilogah II in III in samo z omejitvami, določenimi v teh prilogah.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se šteje, da so materiali in izdelki iz regenerirane celulozne folije iz iz točke c) prejšnjega člena v skladu z 11. in 13. členom tega pravilnika.".
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
7. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
"V. SNOVI V DUDAH, TOLAŽILNIH DUDAH IN GRIZALIH"
8. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
"27.a člen
V skladu z Odločbo Komisije 1999/815/ES (UL L 315, 9. 12. 1999) z vsemi spremembami je prepovedano dati v promet dude, tolažilne dude in grizala, ki so namenjena dajanju v usta otrokom mlajšim od 36 mesecev in so narejena ali delno narejena iz PVC, ki vsebuje ftalatna mehčala.".
9. člen
V prilogi II se v preglednici seznama C v stolpec ''OMEJITVE IN/ALI ZAHTEVE'' doda naslednje besedilo: ''Uporaba je od 2. avgusta 2005 prepovedana.''.
10. člen
V prilogi VI se v preglednici seznama B:
– pod ''C) PREMAZ'' v drugem stolpcu (Omejitve) črta besedilo "Ne več kakor 50 mg premaza /dm2 folije na tisti strani, ki je v stiku z živili";
– črtajo naslednji polimeri in njihove omejitve:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
        Imena                           Omejitve
---------------------------------------------------------------------------------------------------
"– Polimeri, kopolimeri in njihove mešanice, izdelani
iz naslednjih monomerov:
 
vinil acetali, ki izhajajo iz nasičenih aldehidov (C1 do C6)
 
vinil acetat
 
alkil (C1 do C4) vinil etri
 
akrilna, krotonska, itakonska, maleinska, metakrilna
kislina in njihovi estri                    V skladu z določili tega pravilnika
 
butadien
 
stiren
 
metilstiren
 
viniliden klorid
 
akrilonitril
 
metakrilonitril
 
etilen, propilen, 1- in 2-butilen
vinil klorid                          V skladu z določili 16. člena tega
                                pravilnika."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
– pod ''2. Smole'' besedilo stolpca "Omejitve" nadomesti z naslednjim besedilom: ''Skupna količina snovi ne sme presegati 12,5 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili, in izključno za izdelavo folij iz regenerirane celuloze s premazi na osnovi celuloznega nitrata.";
– pod ''3. MEHČALA'' črtajo naslednja mehčala in njihove omejitve:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Imena                       Omejitve
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"– Butilbenzil ftalat
                         Ne več kakor 2,0 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
                         stiku z živili
– Di-n-butil ftalat                Ne več kakor 3,0 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
                         stiku z živili
– Di(2-etilheksil) sebacat [= dioktilsebacat]"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
– za mehčalo 2-etilheksil difenil fosfat (sopomenka: fosforna kislina difenil 2-etilheksil ester) vsebina stolpca "Omejitve" nadomesti z naslednjim besedilom:
''Količina 2-etilheksil difenil fosfata ne sme presegati:
a) 2,4 mg/kg živila, ki je v stiku s tem tipom folije, ali
b) 0,4 mg/dm2premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili"
– pod ''5. TOPILA'' črtajo naslednja topila in njihove omejitve:
---------------------------------------------------------------------------------------------
       Imena                        Omejitve
---------------------------------------------------------------------------------------------
"– Etilenglikol monoetil eter
 
– Etilenglikol monoetil eter acetat
 
– Etilenglikol monometil eter
 
– Etilenglikol monobutil eter acetat"
---------------------------------------------------------------------------------------------
11. člen
Ne glede na prvi odstavek 12. člena pravilnika se lahko monomeri in druge izhodne snovi, naštete v seznamu B) Priloge II, še naprej uporabljajo najdlje do 31. decembra 2004.
12. člen
Od 29. julija 2005 je dovoljen promet z in uporaba regenerirane celulozne folije iz 19., 19.a in 20. člena pravilnika, namenjene za stik z živili, ki je v skladu s tem pravilnikom.
Od 29. januarja 2006 je prepovedana izdelava in uvoz v Skupnost regenerirane celulozne folije iz prejšnjega odstavka, ki ni v skladu z določbami tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 0220-28/2004
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EVA 2004-2711-0044
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive Komisije 89/109/EGS, 2002/72/ES, 2004/1/ES, 2004/14/ES.

AAA Zlata odličnost