Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004

Kazalo

2011. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga, stran 5601.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, petega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 12. člena, prve, tretje in četrte alinee 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01 in 52/01-ZDU-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o ukrepih za preprečevanje širjenja
in zatiranje hruševega ožiga
1. člen
(1) V pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 18/04) se v 27. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Imetnik čebel lahko izjemoma premešča čebelje družine iz prejšnjega odstavka, če izvede enega od naslednjih ukrepov:
– da so čebele 48 ur pred premikom zaprte v temnem prostoru;
– da so čebele 72 ur pred premikom v karanteni na nadmorski višini vsaj 1300 m;
– da so čebele 72 ur pred premikom v karanteni na območju, kjer ni cvetočih gostiteljskih rastlin na preletni razdalji čebel.«.
(2) V šestem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– pred izvedbo ukrepov iz drugega odstavka tega člena obvestiti fitosanitarnega inšpektorja o nameri premeščanja in uvedbi enega od karantenskih ukrepov;«.
(3) Doda se nova tretja alinea, ki se glasi:
»– prevozna sredstva za premeščanje čebel oziroma čebelnjake opremiti s pisno izjavo o izvedenih karantenskih ukrepih, ki jo mora overiti pristojni fitosanitarni inšpektor.«.
2. člen
V 29. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pridelovalec gostiteljskih rastlin za saditev mora prijaviti lokacijo drevesnice ali matičnega nasada pred nameravanim sajenjem, in sicer:
– najkasneje do 30. aprila v letu zasaditve, če je lokacija na varovanem ali nevtralnem območju in
– najkasneje do 15. septembra v letu pred zasaditvijo v primerih iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-613/2003/7
Ljubljana, dne 19. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0257
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost