Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004

Kazalo

1828. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2004, stran 5087.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet občine Odranci na 8. seji dne 18. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Odranci za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanci prihodkov in odhodkov           v tisoč tolarjev
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              395.338
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  139.751
70  DAVČNI PRIHODKI                       51.630
700  Davki na dohodek in dobiček                 40.754
703  Davki na premoženje                     4.800
704  Domači davki na blago in storitev              6.076
706  Drugi davki                           –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      88.121
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja          726
711  Takse in pristojbine                      600
712  Denarne kazni                          10
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev              –
714  Drugi nedavčni prihodki                   86.785
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     1.502
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            1.502
73  PREJETE DONACIJE
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    254.085
740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                         254.085
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                449.395
40  TEKOČI ODHODKI                       51.576
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim              13.940
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost          1.899
402  Izdatki za blago in storitve                33.577
403  Plačila domačih obresti                    520
409  Rezerve                           1.640
41  TEKOČI TRANSFERI                      66.346
410  Subvencije                          3.979
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom           5.145
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       7.249
413  Drugi tekoči domači transferi                49.973
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   314.963
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev             314.963
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   16.510
430  Investicijski transferi                   16.510
III. PRORAČUNSKI – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)            –54.057
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV            –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V.)               –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        –
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                    2.667
55  ODPLAČILO DOLGA                       2.667
550 Odplačilo domačega dolga                    2.667
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)                 56.724
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VII. –IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA                    59.724
Splošni del občinskega proračuna in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– prihodki režijskega obrata.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 640.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 640.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
8. člen
Javna podjetja ali javni zavodi kateri ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 69-8/2004
Odranci, dne 18. marca 2004.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.