Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004

Kazalo

1822. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever, stran 5079.

Na podlagi 12. člena in 175. člena in v povezavi s 17. do 34. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji, dne 25. marca 2004, sprejel
O D L O K
o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever
I.SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever, ki ga je pod št. 252/03 – ZN/MS v maju 2003 izdelal Rating – Atelje za projektiranje in inženiring, Ratnik Oto dipl. inž. gradb., s.p. v Murski Soboti.
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del,
2. Povzetek strokovnih podlag,
3. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo po
  posameznih področjih,
4. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
 
Grafični del vsebuje:
1. Izrez iz družbenega plana,
2. Kopija katastrskega načrta          M 1:2.000
3. Obstoječe stanje s komunalno
  infrastrukturo                M 1: 500
4. Arhitektonska situacija            M 1: 500
5. Zakoličbena situacija             M 1: 500
6. Situacija komunalnih naprav          M 1: 500
7. Varstvo pred naravnimi
  in drugimi nesrečami             M 1: 500
8. Prometna situacija              M 1: 500
9. Parcelacijski načrt              M 1: 500
10. Gradbene parcele               M 1: 500
11. Gabarit                    M 1: 200
Priloga:
Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema zazidalni načrt, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka in zajema zemljišča, ki so omejena na zahodu z Obrtno ulico, na jugu z Markišavsko ulico, na severu s poslovnim objektom "Dom šoferjev" in vzhodu z Lendavsko ulico.
Območje zajema parcele z naslednjimi številkami: 3536, 3524/41, 3524/1 ter 5352/1, 5352/2, 5351/1, 5351/2, 5352/3, 5353/1, 3537/1, 3809/2, 3813, 3814, 3540, 3541/2, 3541/1 vse k.o. Murska Sobota. Parcela 3536 je v lasti investitorjev. Območje je velikosti 1,28 ha.
4. člen
Namenska raba površin dopušča naslednje dejavnosti na območju zazidalnega načrta:
– skladiščenje vseh vrst blaga in logistična dejavnost,
– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
– manjši lokali različnih vsebin,
– gostinstvo,
– transportna dejavnost,
– športno-rekreativni program,
– bencinski servis.
5. člen
Gradnja stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektov na predmetnih parcelah ni dovoljena.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljen razvoj dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka pod naslednjimi pogoji:
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka,
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog in jih je možno spremeniti pod navedenimi pogoji v 16. členu tega odloka,
– strešne konstrukcije so dovoljene v obliki dvo ali več kapnic s kritino v temnejši barvi in s smerjo slemena, ki je določena v grafičnih prilogah 2. člena odloka,
– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve poslovni etaži nad terenom ter strešne konstrukcije s primernim naklonom (8 do 20().
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Infrastrukturna ureditev se izvede na podlagi smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je prikazana v grafični prilogi "Situacija komunalnih naprav". Infrastrukturni vodi predmetnega območja se navežejo na bližnjo, že urejeno komunalno infrastrukturo. Novi komunalni vodi se vodijo v zemlji ter večidel v cestnem telesu. Obenem se uredijo tudi priključki. Vsa komunalna infrastruktura se mora urediti pred dokončno ureditvijo cestišč. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se mora izvesti predpisana zaščita.
 
Promet
Predviden je enosmerni priključek – izvoz iz Obrtne ulice, uvoz in izvoz na Lendavsko ulico (cesta Murska Sobota–Hodoš R1-232), ter enosmerni izvoz iz Markišavske ulice na bencinski servis z enosmernim izvozom z zavijanjem na desno na Lendavsko ulico, kot je prikazano v grafični prilogi.
V območju obdelave spremembe ZN so zajete prometne ureditve na Lendavski ulici. Novo štirikrako križišče se zaradi zavijalnih pasov s stranskih krakov na Lendavsko ulico opremi s semaforji.
Za predmetni del ceste je bila izdelana idejna študija IŠ – 443/03 podjetja Lineal d.o.o., Maribor. V idejni študiji je zajeta ureditev državne ceste R1-232 Hodoš–G. Petrovci–M. Sobota na odseku od križišča z BTC do križišča z Noršinsko cesto in sicer izvede se ureditev križišča na Markišavsko in Lendavsko ulico ter krožišče. Izvede se zavijalni pas z Lendavske ulice.
Prometna ureditev se uredi v skladu s podanimi smernicami in končnega mnenja nosilca urejanja prostora.
 
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, in sicer:
– fekalna kanalizacija se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki se v nadaljevanju priključi na mestno čistilno napravo,
– meteorna kanalizacija predvidenih objektov, manipulativnih površin in parkirišč se preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj priključi na obstoječi, že izgrajeni meteorni kanalizacijski sistem z iztokom v bližnji melioracijski jarek. Kolikor se izkaže, da obstoječa meteorna kanalizacija ne ustreza hidravličnim pogojem, se morajo meteorne vode voditi v ustrezno dimenzionirane ponikovalnice preko lovilcev olj.
Preko obravnavanega območja poteka fekalni kanalizacijski kanal, ki ga bo potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v skladu s podanimi smernicami in mnenja nosilca urejanja prostora.
 
Vodovod in hidrantno omrežje
Na predmetnem območju je predvidena zgraditev sistema krožnega vodovoda min. Ø110 s hidrantnim omrežjem s priključitvijo na obstoječi mestni vodovod.
Preko obravnavanega območja poteka vodovodna cev, ki jo bo potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti pod pogoji smernic in mnenja nosilca urejanja prostora.
 
Elektrika
V bližini obravnavanega območja se nahaja transformatorska postaja. Glede na povečano obremenitev po električni energiji, bo potrebno transformatorsko postajo ustrezno rekonstruirati. Predvidena je izgradnja nizkonapetostnega razdelilnega kabelskega omrežja. Vsa dela se bodo izvajala pod pogoji soglasodajalca.
Preko obravnavanega območja poteka več VN električnih kablov, ki jih bo potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti pod pogoji smernic in mnenja nosilca urejanja prostora.
 
Javna razsvetljava
Na celotnem območju se uredi javna razsvetljava še posebej na parkiriščih in na križiščih ter na bencinskem servisu.
 
Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi kabelske televizije in drugi informacijski vodi) se navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informacijskega sistema se vodijo skupno v posebnih ceveh.
 
Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno, znotraj predvidene gradbene parcele. Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Murska Sobota.
V primeru postavitve proizvodnje, pri kateri bi nastajali posebni ali nevarni odpadki, je potrebno v postopku pridobitve projektnih pogojev določiti poseben režim shranjevanja in odvoza takšnih odpadkov. Za postavitev takšnih objektov je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
 
Plinovodno omrežje
Znotraj območja se izvede plinovodno omrežje, kot je prikazano v grafičnem delu zazidalnega načrta.
Po izgraditvi plinovodnega omrežja se morajo vse stavbe priključiti na omrežje. Do izgradnje plinovodnega omrežja je možno za potrebe ogrevanja objektov postaviti rezervoarje za UNP.
 
Ogrevanje
Za posamezne stavbe ali povezane skupine stavb se grade kotlovnice, ki kot kurilni medij uporabljajo praviloma plin iz mestnega plinovoda.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
8. člen
Znotraj območja se izvaja lll. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegle mejne dnevne (do 69 dBA) in nočne (do 59 dBA) ravni hrupa.
9. člen
Kot primarni energetski vir znotraj območja je predviden plin.
10. člen
Pri gradnji se morajo glede odmikov in načina gradnje upoštevati predpisi s področja požarnega varstva. Pri gradnji se morajo uporabljati ognjevarni materiali.
Dovozi in dostopi morajo omogočati dovoz interventnih vozil ter omogočati pogoje za varen umik. Oskrba vode je omogočena preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
11. člen
Pri gradnji javnih objektov se morajo urediti dostopi za invalidne osebe. Pri gradnji pločnikov, pri prehodih, pri parkiriščih in vstopih v objekte ter v samih objektih je potrebno omogočiti invalidnim osebam na vozičkih normalno uporabo le-teh.
12. člen
Predvideni objekti, ki s proizvodnjo onesnažujejo okolje s prekomernimi emisijami v zrak morajo biti opremljeni z ustreznimi napravami v skladu z veljavno zakonodajo.
Skladišča za nevarne snovi morajo biti ustrezno zavarovana v skladu z veljavno zakonodajo.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
13. člen
Faznost izvajanja zazidalnega načrta bo izvajana v skladu z interesi investitorjev ter zajema najprej zanje potrebna ureditev komunalne in cestne infrastrukture. Izvajanje posameznih gradenj in drugih ureditev lahko poteka časovno neodvisno od dejavnosti na drugih gradbenih parcelah.
Izgradnja štirikrakega križišča in krožišča spada v območje obdelave.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
14. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji gradenj objektov in izvajalci zazidalnega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradenj objektov,
– plodno zemljo je potrebno uporabiti za ureditev zelenic,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred začetkom gradenj,
– zagotoviti zavarovanje gradbišč,
– med gradnjo, v času uporabe in pri vzdrževanju vseh objektov zagotoviti vse potrebne ukrepe, da ne pride do onesnaževanja površinskih in podtalnih voda ali okolja nasploh.
VIII. ODSTOPANJA
15. člen
Odstopanja od predvidenih tlorisnih maksimalnih tlorisnih gabaritov so dovoljena za zmanjševanje objektov v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo.
Večja odstopanja od grafičnih prilog so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago, ter si je pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje. Odločbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
lX. PREDKUPNA PRAVICA MO MURSKA SOBOTA
16. člen
Na območju ureditve spremembe zazidalnega načrta obstoji predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu z določili odloka o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
X. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Xl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Sprememba zazidalnega načrta je stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-16/2003
Murska Sobota, dne 25. marca 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.