Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004

Kazalo

1664. Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP), stran 4709.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP)
Razglašam Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2004.
Št. 001-22-46/04
Ljubljana, dne 7. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO (ZPOP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa organiziranost in ukrepe države za oblikovanje podpornega okolja za podjetništvo in opredeljuje subjekte, ki izvajajo storitve za spodbujanje podjetništva in inovativnosti ter v skladu s sprejetimi razvojnimi usmeritvami države zagotavljajo podporo podjetnikom in podjetnicam (v nadaljnjem besedilu: podjetnikom) ter podjetjem pri dostopu do informacij, znanja in virov financiranja.
2. člen
(cilji zakona)
Temeljni cilji zakona so:
– povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest;
– pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov;
– vzpostavitev učinkovitega podpornega sistema podjetnikom in podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja za dostop do informacij, storitev in virov financiranja in
– spodbuditev oblik povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.
3. člen
(definicije pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen:
– ''Podjetje'' je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba, podjetnik, zavod ali zadruga;
– ''Srednje veliko podjetje'' je podjetje, v katerem število zaposlenih ne presega 250 ljudi in njegov letni prihodek ne presega 11.500,000.000 tolarjev;
– ''Malo podjetje'' je podjetje, v katerem število zaposlenih ne presega 50 ljudi in njegov letni prihodek ne presega 2.300,000.000 tolarjev;
– ''Mikro podjetje'' je podjetje, v katerem število zaposlenih ne presega 5 ljudi in njegov letni prihodek ne presega 50,000.000 tolarjev;
– ''Subjekti inovativnega okolja'' so pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izvajajo storitve za spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti in so oblikovani kot podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, tehnološki centri, razvojna jedra grozdov ali tehnološke mreže;
– ''Razvojna sredstva'' so sredstva programov državnega proračuna, ki jih proračunski uporabniki namenjajo razvojnim spodbudam;
– ''Ukrepi'' so zaokrožene ciljno usmerjene aktivnosti države za izboljšanje stanja na področju podjetništva in inovativnosti ter odpravljanje strukturnih neskladij;
– ''Instrumenti'' so oblika in način porabe javnih sredstev namenjenih izvajanju ukrepov.
II. PROGRAM UKREPOV ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA
4. člen
(program ukrepov)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sprejme na predlog ministrice, pristojne za gospodarstvo ali ministra, pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za gospodarstvo) program ukrepov za spodbujanje podjetništva (v nadaljnjem besedilu: program ukrepov) praviloma za obdobje petih let oziroma za obdobje veljavnosti nacionalnega razvojnega programa.
(2) Program ukrepov mora biti usklajen s pravili za dodeljevanje državnih pomoči.
5. člen
(vsebina programa ukrepov)
Program ukrepov določa ukrepe, instrumente in kazalce za spremljanje učinkovitosti porabe javnih sredstev na področjih:
– spodbujanje podjetništva, izobraževanja za podjetništvo, odpravljanja administrativnih ovir za nastajanje in delovanje podjetij, izboljšanja dostopa podjetij do informacij in storitev in razvoja novih oblik dela ter ustvarjanja novih delovnih mest (v nadaljnjem besedilu: podjetniško okolje);
– spodbujanje inovativnosti in izboljšanja pogojev za razvoj in prenos najnovejšega znanja v gospodarsko prakso, spodbujanja podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj, spodbujanja povezovanja podjetij in raziskovalnih in izobraževalnih institucij ter ustvarjanja ugodnega okolja za nastajanje in delovanje novih inovativnih podjetij (v nadaljnjem besedilu: inovativno okolje);
– financiranja in izboljšanja dostopa podjetij do virov financiranja razvojnih naložb (v nadaljnjem besedilu: finančno okolje).
6. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Sredstva za izvajanje programa ukrepov se zagotavljajo v državnem proračunu in iz drugih domačih in mednarodnih virov.
(2) Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, z uredbo določi instrumente, podrobnejše pogoje, kriterije in merila za dodeljevanje sredstev za izvajanje programa ukrepov.
(3) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, v skladu z uredbo iz prejšnjega odstavka pripravi shemo za dodeljevanje državnih pomoči.
III. PODJETNIŠKO OKOLJE
7. člen
(izvajalci nalog in programov podjetniškega okolja)
(1) Naloge in programe za oblikovanje podjetniškega okolja izvaja država preko javnega zavoda za pospeševanje podjetništva ali javne agencije za pospeševanje podjetništva.
(2) Minister, pristojen za gospodarstvo, lahko za izvajanje posameznih aktivnosti v okviru nalog in programov za oblikovanje podjetniškega okolja podeli osebam javnega in zasebnega prava javno pooblastilo.
8. člen
(naloge in programi)
Naloge in programi za oblikovanje podjetniškega okolja so:
– promocija podjetništva in ustvarjanje pozitivne podjetniške klime za razvoj podjetništva;
– oblikovanje in predlaganje ukrepov za odpravljanje administrativnih ovir za nastajanje in delovanje podjetij, posebej za olajšanje poslovanja mikro podjetij;
– izobraževanje za podjetništvo;
– razvoj svetovalnih storitev za podporo podjetjem in podjetnikom;
– razvoj in izvajanje spodbud za izboljšanje dostopa podjetij do informacij in storitev;
– koordinacija aktivnosti za razvoj podjetniškega okolja na lokalni ravni in storitve v podporo podjetnikom pri izvajanju postopkov registracije in pridobivanja dovoljenj;
– spodbujanje prehoda iz neregistriranega dela v redne zaposlitve, samozaposlovanja ter razvoja novih oblik dela, kot so osebno dopolnilno delo, delo na daljavo in delo na domu;
– spodbujanje vključevanja v mednarodne programe na področju pospeševanja podjetništva in razvoja mikro in malih podjetij ter prenosa znanja in dobrih praks.
IV. INOVATIVNO OKOLJE
9. člen
(izvajalci nalog in programov inovativnega okolja)
(1) Naloge in programe za oblikovanje inovativnega okolja (v nadaljnjem besedilu: storitve) izvajajo subjekti inovativnega okolja, ki so vpisani v posebno evidenco, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
(2) V evidenco se vpišejo subjekti inovativnega okolja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– delujejo najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za vpis v evidenco;
– imajo dejavnosti s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter inovativnosti opredeljene v ustanovitvenem aktu;
– imajo usposobljen kader in tehnične pogoje za izvajanje storitev;
– imajo mednarodno primerljive reference.
(3) Način vodenja in vsebino evidence ter dodatne pogoje za opravljanje posameznih storitev, določi minister, pristojen za gospodarstvo.
10. člen
(naloge in programi)
Naloge in programi za oblikovanje inovativnega okolja (v nadaljnjem besedilu: storitve), ki jih izvajajo subjekti inovativnega okolja, so:
– zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja;
– izvajanje storitev za ustanovitev in začetno delovanje podjetij pod ugodnejšimi pogoji;
– izvajanje storitev na področju razvoja in raziskav za skupine podjetij, ki se povezujejo za skupna vlaganja v okviru področij dejavnosti, tehnoloških področij, grozdov ali mrež.
11. člen
(postopek dodeljevanja sredstev za financiranje storitev)
(1) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, dodeljuje proračunska sredstva za izvajanje storitev subjektom inovativnega okolja, ki so vpisani v evidenco.
(2) Proračunska sredstva se dodelijo na podlagi pogodbe, ki jo skleneta Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ter subjekt inovativnega okolja. Osnova za sklenitev pogodbe je vloga, ki jo na javni poziv ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, pripravi subjekt inovativnega okolja. Vloga mora vsebovati program izvajanja storitev za določeno skupino podjetij za obdobje največ petih let.
(3) Minister, pristojen za gospodarstvo, imenuje komisijo, ki oceni vloge ter predlaga višino proračunskih sredstev za sofinanciranje izvajanja storitev posameznega subjekta inovativnega okolja. Komisija oceni vlogo na osnovi meril in kriterijev, določenih v uredbi iz drugega odstavka 6. člena tega zakona. Sklep o odobritvi sredstev izda minister, pristojen za gospodarstvo.
(4) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, spremlja izvajanje programa subjekta inovativnega okolja.
V. FINANČNO OKOLJE
12. člen
(slovenski podjetniški sklad)
(1) Ukrepe države za izboljšanje dostopa do virov financiranja razvojnih naložb za mikro, mala in srednje velika podjetja v skladu s programom ukrepov izvaja Slovenski podjetniški sklad (v nadaljnjem besedilu: sklad) v skladu z določbami tega zakona in ustanovitvenega akta.
(2) Ustanovitelj sklada je vlada.
(3) Ustanovitelj sme sklad pripojiti k drugemu javnemu skladu ali združiti z drugimi javnimi skladi, če ugotovi, da bi bilo to učinkovito in gospodarno ali bi se s tem okrepil finančni potencial javnih skladov. Sklad lahko sodeluje z drugimi domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami z namenom učinkovitejšega opravljanja nalog pri dajanju finančnih spodbud.
13. člen
(področje delovanja sklada)
(1) Sklad razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude v skladu s sprejetim programom ukrepov na naslednjih področjih:
– zagotavljanje storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon novih podjetij z neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških projektov v fazi nastajanja in zagona podjetij;
– zagotavljanje ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi kreditnimi viri in garancijami za najete kredite;
– spodbujanje zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje.
(2) Sklad izvaja ukrepe v obliki storitev, neposrednih finančnih spodbud sklada in posrednih finančnih spodbud preko poslovnih bank, skladov tveganega kapitala in drugih finančnih institucij, subjektov inovativnega okolja ter drugih pravnih oseb javnega in zasebnega prava.
(3) Pri zagotavljanju začetnega kapitala in spodbujanju zasebnih vlaganj z lastniškim kapitalom iz prvega odstavka tega člena, lahko sklad vlaga kapitalske naložbe v imenu Republike Slovenije in po postopku, določenem v zakonu, ki ureja javne finance. Za upravljanje in razpolaganje s tako pridobljenimi kapitalskimi naložbami Republike Slovenije, veljajo določbe zakona, ki ureja javne finance in zakona o vladi.
14. člen
(instrumenti sklada)
Instrumenti sklada so:
– ugodni posredni in neposredni krediti za razvojne naložbe mikro, malih in srednje velikih podjetij;
– garancije za najete kredite za razvojne naložbe mikro, malih in srednje velikih podjetij;
– subvencije obrestnih mer, stroškov kreditiranja in stroškov garancij;
– subvencije fizičnim osebam za ustanovitev in zagon podjetij v subjektih inovativnega okolja;
– subvencije za razvojne projekte mikro, malih in srednje velikih podjetij;
– ugodni posredni in neposredni krediti za kapitalska vlaganja v mikro, mala in srednje velika podjetja;
– garancije za najete kredite za kapitalske naložbe zasebnih vlagateljev;
– vlaganja v razvoj poslovne infrastrukture za pospeševanje naložb.
15. člen
(viri sredstev sklada)
(1) Sredstva za opravljanje dejavnosti sklada so:
– sredstva in stvarno premoženje države, ki jih zagotavlja in prenaša ustanovitelj na sklad kot namensko premoženje sklada;
– sredstva proračuna, ki jih ustanovitelj prenese na sklad za izvajanje sprejetih ukrepov;
– mednarodni viri in prispevki pravnih in fizičnih oseb.
(2) Namensko premoženje sklada se uporablja v skladu z določili zakona, ki ureja delovanje javnih skladov.
(3) Sredstva proračuna pridobiva sklad za razvoj storitev in izvajanje drugih finančnih spodbud v skladu s sprejetimi ukrepi na osnovi pogodbe, ki jo skleneta ministrstvo, pristojno za gospodarstvo in sklad in določa način izvajanja ukrepov. Sredstva se uporabljajo za dodeljevanje neposrednih subvencij države za podjetniške projekte in razvojne naložbe podjetij in za oblikovanje rezervacij za kritje rizikov iz naslova izdanih garancij in kreditnih tveganj.
16. člen
(poslovanje sklada)
(1) Obseg, namen in način usmerjanja finančnih spodbud se določi v poslovnem načrtu sklada. Poslovni načrt pripravi sklad na osnovi sprejetih usmeritev iz programa ukrepov.
(2) Podrobnejši pogoji, kriteriji in merila za izvajanje instrumentov sklada, se v skladu z zakonom, ki ureja delovanje javnih skladov in s pravili za dodeljevanje državnih pomoči, določijo v splošnih pogojih za poslovanje javnega sklada.
17. člen
(podelitev pooblastila)
Za izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 12. člena tega zakona lahko vlada pooblasti tudi drugo finančno inštitucijo. Za izbor finančne institucije izvede ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, javni natečaj. Pooblaščena finančna institucija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registrirana v Republiki Sloveniji;
– da ima dovoljenje za opravljanje teh poslov v skladu z veljavno zakonodajo;
– da je kadrovsko, tehnološko in informacijsko usposobljena ter ustrezno opremljena za učinkovito izvajanje ukrepov in financiranja razvojnih programov;
– da ima ustrezne izkušnje na področju sodelovanja z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji v Republiki Sloveniji in izvajanjem inovativnih finančnih instrumentov za mikro, mala in srednje velika podjetja;
– da ima razvito sodelovanje z domačimi in tujimi finančnimi institucijami, ki delujejo na področju mikro, malih in srednje velikih podjetij;
– da ima ustrezna znanja in izkušnje na področju sodelovanja z Republiko Slovenijo in njenimi organi pri izvajanju ukrepov in financiranja razvojnih programov.
VI. JAVNA POOBLASTILA ZA IZVAJANJE PROGRAMA UKREPOV
18. člen
(javno pooblastilo)
(1) Pravnim osebam javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja podjetništva, lahko minister, pristojen za gospodarstvo, v skladu z določbami zakona, ki ureja državno upravo, za določen čas z odločbo, na podlagi javnega natečaja, podeli javno pooblastilo za izvajanje upravnih nalog opredeljenih v programu ukrepov.
(2) Za pridobitev javnega pooblastila mora pravna oseba javnega ali zasebnega prava izpolnjevati naslednje pogoje:
– da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev javnega pooblastila;
– da ima dejavnosti s področja spodbujanja podjetništva opredeljene v ustanovitvenem aktu;
– da ima usposobljen kader;
– da ima mednarodno primerljive reference.
(3) Natančnejše pogoje, kriterije, merila in postopek za podelitev javnega pooblastila podrobneje določi minister, pristojen za gospodarstvo.
19. člen
(odvzem javnega pooblastila)
(1) Nosilcu javnega pooblastila se lahko odvzame javno pooblastilo, če:
– so s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju;
– z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog ne izvaja v skladu s programom;
– z javnim pooblastilom dodeljenih nalog, tudi po predhodnem opominu ministra, pristojnega za gospodarstvo, ne opravi pravočasno;
– se pri izvajanju nadzora iz prvega odstavka prejšnjega člena ugotovijo večje nepravilnosti pri izvajanju nalog poverjenih z javnim pooblastilom.
(2) O odvzemu javnega pooblastila odloči minister, pristojen za gospodarstvo, z upravno odločbo.
20. člen
(nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil)
(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela pravnih oseb, ki jim je bilo podeljeno javno pooblastilo na podlagi tega zakona, opravlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, v zvezi z danim javnim pooblastilom opravlja nad nosilcem javnega pooblastila nadzor nad zakonitostjo njegovih splošnih aktov in instančni nadzor nad zakonitostjo njegovih posamičnih aktov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov)
(1) Vlada Republike Slovenije sprejme prvi program ukrepov do septembra 2004.
(2) Vlada Republike Slovenije sprejme uredbo iz drugega odstavka 6. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Minister, pristojen za gospodarstvo, izda podzakonska predpisa iz tretjega odstavka 9. člena in tretjega odstavka 18. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
22. člen
(preoblikovanje institucij)
(1) Pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki je bil kot javni zavod ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/92 in 68/96), z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z izvajanjem nalog in programov iz 8. člena tega zakona, v skladu z aktom o ustanovitvi, do preoblikovanja v skladu s prvim odstavkom 7. člena tega zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona preoblikuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, ustanovljen z Aktom o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 96/2000 in 108/2000) v Slovenski podjetniški sklad in uskladi akt o ustanovitvi z določbami tega zakona.
23. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91, 66/93 in 22/2000).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
– Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 62/95 in 37/97) in
– Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 103/2000).
(3) Določbe podzakonskih predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona, do sprejema novih podzakonskih predpisov.
24. člen
(rok uveljavitve zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/91-10/11
Ljubljana, dne 30. marca 2004.
EPA 1119-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.