Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1657. Obrtni zakon (uradno prečiščeno besedilo) (ObrZ-UPB1)
1658. Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB1)
1659. Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZIZ-UPB1)
1660. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPEP-UPB1)
1662. Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika (KZ-B)
1663. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1)
1664. Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP)
1665. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-D)

Sklepi

1661. Sklep o imenovanju poslanke in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, ki bodo opravljali funkcijo poslank oziroma poslancev Republike Slovenije v Evropskem parlamentu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1666. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o modelu Skupnosti
1667. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti
1668. Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja
1669. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila

Drugi akti

1670. Odločba o imenovanju vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

1671. Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti, nad katerimi so potrebne objave javnih naročil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti
1672. Pravilnik o vsebini operativnih programov dela, letnih dopolnilih k operativnim programom dela in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje in zelenjavo
1673. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin
1674. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov
1675. Pravilnik o omejitvah operacij določenih zrakoplovov
1676. Pravilnik o pogojih in postopkih za priznanje tujih licenc letalskega osebja
1677. Pravilnik o geodetskem načrtu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1678. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2004

OBČINE

Črnomelj

1679. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2004
1680. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cenah stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
1681. Sklep o soglasju k uskladitvi cen socialno varstvenih storitev osebna pomoč in pomoč družini na domu
1682. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

1683. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Grosuplje

Luče

1684. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Luče

Murska Sobota

1685. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2003
1686. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota

Sevnica

1687. Sklep o javni razgrnitvi in o javni razpravi predloga Investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče

Vipava

1688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava

Zagorje ob Savi

1689. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2003
1690. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2004
1691. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi
1692. Sklep o soglasju k cenam socialno-varstvenih storitev

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o strokovnih, kadrovskih in tehničnih pogojih za opravljanje poskusov na živalih

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

39. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BINIDO)
40. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Uzbekistan o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BUZVSN)
41. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BMDVSN)
AAA Zlata odličnost