Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004

Kazalo

1632. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese, stran 4531.

Na podlagi osmega in devetega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 14. člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese*
1. člen
V Pravilniku o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS, št. 91/03) se v 3. členu doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. uradni ukrepi so ukrepi, ki jih izvajajo:
a) državni organi,
b) pravna oseba javnega ali zasebnega prava po pooblastilu državnega organa ali
c) fizične osebe po pooblastilu državnega organa, pod pogojem, da osebe iz točke b) in c) nimajo osebne koristi od takih ukrepov.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem stavku prvega odstavka črta besedilo »in pese«.
Točka a) se črta.
Napovedni stavek točke c) se spremeni tako, da se glasi:
»c) certificirano seme je seme vseh vrst krmnih rastlin iz 2. člena tega pravilnika, razen vrst Lupinus spp, Pisum sativum, Vicia spp. in Medicago sativa, ki:«.
V točki d) se besedilo »in Vicia spp.« nadomesti z besedilom », Vicia spp. in Medicago sativa«.
V točki e) se besedilo »in Vicia.« nadomesti z besedilom », Vicia spp. in Medicago sativa«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Seme krmne in sladkorne pese se uradno potrdi in trži v naslednjih kategorijah:
a) osnovno seme je seme pese:
– ki ga je pridelal vzdrževalec sorte ali je bilo pridelano v njegovem imenu in za njegov račun, neposredno iz žlahtniteljevega semena ali iz semena generacij pred osnovnim semenom (v nadaljnjem besedilu: predosnovno seme), v skladu s postopki za vzdrževanje sorte,
– ki je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme,
– ki izpolnjuje zahteve, določene za osnovno seme v prilogi 1 in 2 tega pravilnika, in
– je pregled organa za potrjevanje v postopku uradne potrditve pokazal, da izpolnjuje zgoraj navedene zahteve;
b) certificirano seme je seme pese:
– ki izvira neposredno iz osnovnega semena,
– ki je namenjeno pridelavi pese,
– ki izpolnjuje zahteve, določene za certificirano seme v prilogi 1 in 2 tega pravilnika; in
– je pregled organa za potrjevanje v postopku uradne potrditve pokazal, da izpolnjuje zgoraj navedene zahteve ali je bil pregled opravljen pod uradnim nadzorom.«.
4. člen
Doda se nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(trženje predosnovnega semena)
Ne glede na določbe prejšnjega člena se dovoli uradna potrditev in trženje predosnovnega semena, če:
– seme uradno pregleda pristojni organ za potrjevanje v skladu z določbami, ki veljajo za potrjevanje osnovnega semena in če seme ustreza glede kakovosti in drugih zahtev, zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega pravilnika;
– je seme pakirano in zaprto v skladu z določbami tega pravilnika in
– so pakiranja označena z uradno etiketo, na kateri so navedeni podatki iz 1. točke priloge 4 tega pravilnika.
5. člen
V prvem in tretjem odstavku 5. člena se besedilo »Ne glede na določbe prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika«.
6. člen
V 7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Organ za potrjevanje obvesti pristojno inšpekcijo o prejetih prijavah semena v uradno potrditev.«.
7. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja seme uradno potrdi v ustrezno kategorijo, če je bil za navedeno seme opravljen poljski pregled in seme izpolnjuje zahteve za ustrezno kategorijo semena iz priloge 1 tega pravilnika, in če je uradni pregled pokazal, da so zahteve, določene v prilogi 2 tega pravilnika za isto kategorijo, izpolnjene.«.
8. člen
Besedilo drugega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vzorci za analizo kakovosti semena za potrjevanje semena in za trgovsko seme se odvzamejo iz homogenih partij. Največja dovoljena velikost partije in velikost vzorcev sta navedeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »potrjevanje« doda besedilo »uradno«.
9. člen
Doda se nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(osnovne zahteve za trženje semena)
»(1) Osnovno seme, certificirano seme in trgovsko seme se trži le v dovolj homogenih partijah in zaprtih pakiranjih, ki imajo, kakor določajo 18, 19. in 20. člen tega pravilnika, ustrezen sistem zapiranja in označevanja.«.
10. člen
Besedilo četrtega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se majhna ES A pakiranja, majhna ES B pakiranja in majhna ES pakiranja pese lahko označijo z etiketo dobavitelja. Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo semena je enaka kot barva uradne etikete.«.
11. člen
Besedilo prvega odstavka 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pakiranje osnovnega semena, certificiranega semena in trgovskega semena, razen majhnih ES A pakiranj, majhnih ES B pakiranj in majhnih ES pakiranj pese, mora biti označeno tako, da ima na zunanji strani pakiranja uradno etiketo, ki še ni bila uporabljena. Če se uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev v vseh primerih zavarovati z uradno plombo. Za označevanje se lahko uporablja tudi samolepilne etikete, ki morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Pakiranje vsebuje kartonček, ki je uradni dokument iste barve, kakor je etiketa, ki vsebuje podatke iz druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 2. točke priloge 4 tega pravilnika. Kartonček je izdelan tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo. Ta kartonček ni potreben, če so podatki neizbrisljivo natisnjeni na pakiranju ali če je, v skladu s prvim odstavkom tega člena uporabljena samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.«.
Besedilo šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Majhna ES A pakiranja, majhna ES B pakiranja in majhna ES pakiranja pese imajo na zunanji strani pakiranja etiketo dobavitelja, natisnjene ali žigosane predpisane podatke. Pri prozornih pakiranjih je ta etiketa lahko na notranji strani, pod pogojem, da jo je mogoče prebrati skozi pakiranje.«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Na pakiranju oziroma dobaviteljevi etiketi za majhna ES B pakiranja in za majhna ES pakiranja pese je navedena uradno dodeljena serijska številka, ki jo dodeli organ za potrjevanje.«.
12. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pakiranja osnovnega semena, certificiranega semena in trgovskega semena, razen kadar gre za pakiranje v obliki majhnih ES A pakiranj, majhnih ES B pakiranj in majhnih ES pakiranj pese, so uradno izvirno zaprta ali izvirno zaprta pod uradnim nadzorom tako, da jih ni mogoče odpreti, ne da se pri tem uniči sistem zapiranja ali pusti sledi poškodb na uradni etiketi ali na pakiranju.
(2) Da se zagotovi izvirnost zapiranja, sestavlja sistem zapiranja uradna etiketa ali pritrditev uradne plombe. Izvirnost zapiranja je zagotovljena tudi z uporabo sistema zapiranja, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti.
(3) Pakiranja, razen majhnih ES A pakiranj, majhnih ES B pakiranj in majhnih ES pakiranj pese, se ne smejo ponovno zapreti, razen uradno ali pod uradnim nadzorom. Če so pakiranja ponovno zaprta, morata biti datum ponovnega zapiranja in organ za potrjevanje, navedena na uradni etiketi.
(4) Majhna ES A pakiranja, majhna ES B pakiranja in majhna ES pakiranja pese se zapirajo tako, da je onemogočeno njihovo odpiranje brez poškodbe sistema zapiranja ali poškodbe na etiketi ali na pakiranju. Pakiranja se ne smejo ponovno zapreti, razen pod uradnim nadzorom.
(5) Veljavnost etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi semena je do konca naslednje setvene sezone.
(6) Po izteku roka iz prejšnjega odstavka, organ za potrjevanje opravi na zahtevo dobavitelja ponovno analizo kakovosti semena, najmanj glede kalivosti in seme dodatno označi v skladu s prilogo 4 tega pravilnika, če seme še izpolnjuje predpisane zahteve.
13. člen
V 25. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za preverjanje skladnosti semena, ki se uradno potrdi oziroma trži na območju Republike Slovenije, z zahtevami, predpisanimi s tem pravilnikom, se uradno odvzamejo vzorci za naknadno kontrolo sortne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja.«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Organ za potrjevanje odvzame vzorce:
– od vseh partij semena kategorije certificirano seme 1. množitve, če je namenjeno pridelavi semena, in od vseh partij predosnovnega semena ter osnovnega semena,
– od določenega deleža partij kategorije certificirano seme 1. množitve, če je namenjeno pridelavi kmetijskih rastlin, kategorije certificirano seme in certificirano seme 2. množitve.
(3) Pristojni inšpektor odvzame vzorce od določenega deleža partij semena, ki so dane na trg. Za vzorčenje semena se uporabljajo metode, ki so dosegljive na spletni strani ministrstva.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
14. člen
V prilogi 1 se v točki 1.1. za podtočko A doda nova podtočka A1., ki se glasi:
»A1. V semenskem posevku mora biti majhno število rastlin drugih vrst, katerih seme je pri analizi kakovosti v laboratoriju težko razločiti od semena posevka.
Semenski posevek vrst iz rodu Lolium ali X Festulolium mora ustrezati naslednjim pogojem: število rastlin vrst iz rodu Lolium ali X Festulolium, ki so druge kot vrste semenskega posevka ne sme presegati:
– ene rastline na 50 m2 za pridelavo osnovnega semena,
– ene rastline na 10 m2 za pridelavo certificiranega semena.«.
15. člen
V prilogi 2 se v točki 2.1., 2.2. in 2.3 glava tabele nadomesti z novimi glavami tabele 2.1., 2.2. in 2.3, ki se glasijo:
»2.1 Zahteve za kakovost semena trav
2.2 Zahteve za kakovost semena metuljnic
2.3 Zahteve za kakovost semena drugih krmnih rastlin
16. člen
V prilogi 2 se v 3. točki doda nova opomba številka tri, ki se glasi:
»(3) Pri insektih in ogorčici se vrednosti izražajo s številom organizmov v predpisani velikosti vzorca«.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-185/2003-2
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0077
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe Direktive Sveta 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin, spremenjene z Direktivami Sveta 69/63/EGS, 71/162/EGS, 72/274/EGS, 72/418/EGS, 73/438/EGS, 75/444/EGS, 78/55/EGS, 78/692/EGS, 78/1020/EGS, 79/692/EGS, 86/155/EGS, 88/332/EGS, 88/380/EGS, 96/72/ES, 98/95/ES, 98/96/ES in 2001/64/ES in z Direktivami Komisije 78/386/EGS, 79/641/EGS, 80/754/EGS, 81/126/EGS, 82/287/EGS, 85/38/EGS, 87/120/EGS, 87/480/EGS, 89/100/EGS, 92/19/EGS in 96/18/ES ter določbe Direktive Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese.

AAA Zlata odličnost