Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2004 z dne 16. 4. 2004

Kazalo

1625. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike, stran 4521.

Na podlagi prvega odstavka 8. člena in 1. ter 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike
1. člen
S to uredbo se določi mehanizem za oblikovanje cen proizvodov in storitev, ki so po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščeni v podrazredu 40.3 – Oskrba s paro in toplo vodo.
2. člen
Pravna oseba, ki opravlja ali začenja opravljati storitve oskrbe s paro in toplo vodo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), oblikuje ceno storitev na način, ki ga določa mehanizem za oblikovanje cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v prilogi te uredbe, ki je njen sestavni del.
3. člen
Izhodiščna cena (variabilni in fiksni del cene) je cena brez DDV, oblikovana v skladu s predpisi, in je veljala na dan 31. december 2003.
4. člen
Določitev prve izhodiščne cene ali spremembo izhodiščne cene odobri pristojni organ lokalne skupnosti oziroma organ iz 35. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) na zahtevek zavezanca. Zahtevek za odobritev prvič določene izhodiščne cene ali za spremembo izhodiščne cene mora vsebovati podatke iz 5. člena te uredbe in elemente, ki so navedeni v 2. in 3. točki priloge te uredbe.
Odobritev prvič določene izhodiščne cene ali spremembe veljavne izhodiščne cene iz prejšnjega odstavka sporoči zavezanec Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v roku 8 dni od odobritve spremembe cen z vso dokumentacijo, ki je bila posredovana ob spremembi cen.
5. člen
Zahtevek za odobritev prve izhodiščne cene ali za spremembo izhodiščne cene mora vsebovati naslednje podatke:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran, in matično številko iz poslovnega registra,
b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne službe,
c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
d) navedbo občin, na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti,
e) cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev brez DDV in z DDV ter povprečno ceno brez DDV, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka, z odstotkom povečanja teh cen v zadnjem in predzadnjem zaključenem poslovnem letu oziroma do datuma vložitve zahtevka,
f) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev brez DDV in z DDV, novo povprečno ceno brez DDV, za katero se vlaga zahtevek, z datumom predvidene uveljavitve, in procent povišanja povprečne cene,
g) pregled fakturirane realizacije z navedbo količine prodane storitve za posamezne vrste odjemalcev po posameznih mesecih za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto oziroma do datuma vložitve zahtevka,
h) navedbo stroškov po vrstah energentov oziroma stroškov proizvodnje toplote na pragu proizvajalca za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,
i) pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo za proizvod oziroma storitev, za katero se vlaga zahtevek za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto oziroma do datuma vložitve zahtevka,
j) bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,
k) prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,
l) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99).
Zavezanec, ki začenja opravljati storitve oskrbe s paro in toplo vodo, v zahtevku ne prilaga podatkov iz točk e), g), h), i), j) in k).
Podatke iz točk a), b), c) in d) zavezanec prilaga ob prvi prijavi cen v letu oziroma ob medletni spremembi teh podatkov.
Način izračuna nove povprečne cene je naveden v 10. točki priloge te uredbe.
6. člen
Zavezanec lahko uveljavi zvišanje cene v primeru zvišanja cene vhodnih energentov in mora uveljaviti znižanje cene v primeru znižanja cen vhodnih energentov na način, ki je opisan od 5. do 9. točke v prilogi te uredbe. Za zvišanje oziroma znižanje cene mora zavezanec pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena Energetskega zakona. V tem primeru mora tri dni pred uveljavitvijo spremembe cen obvestiti ministrstvo o spremembi cen, ki jo uveljavlja skladno z mehanizmom.
Obvestilo mora vsebovati:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran, in matično številko iz poslovnega registra,
b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne službe,
c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
d) navedbo občin, na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti,
e) trenutno priključno moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolžino omrežja,
f) letno strukturo energentov, potrebnih za proizvodnjo toplote,
g) cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez DDV in z DDV), ki se uporablja na dan vložitve zahtevka, in odstotek povečanja teh cen za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto oziroma do datuma vložitve zahtevka,
h) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev brez DDV in z DDV ter datum predvidene uveljavitve novih cen,
i) izračun obstoječe in nove povprečne cene daljinskega ogrevanja (brez DDV) v skladu z 10. točko priloge te uredbe ter procent povišanja povprečne cene,
j) bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,
k) prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,
l) povprečno bruto plačo za mesec december 1999 in zadnjo povprečno izplačano bruto plačo,
m) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena Energetskega zakona.
Podatke iz točk a), b), c), d), e), f), j) in k) zavezanec prilaga ob prvi prijavi cen v letu oziroma ob medletni spremembi teh podatkov.
7. člen
Ne glede na določbe 4., 5. in prejšnjega člena te uredbe zavezanec ni upravičen do spremembe izhodiščne cene niti do povečanja cene po mehanizmu za oblikovanje, če je povprečna cena daljinskega ogrevanja brez DDV za obdobje 12 mesecev (od meseca januarja 2003 do vključno meseca decembra 2003) presegala 11.168,00 SIT/MWh.
8. člen
Ne glede na določbo iz prejšnjega člena te uredbe lahko zavezanec na osnovi predhodnega soglasja pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena Energetskega zakona pošlje na ministrstvo zahtevek za spremembo izhodiščne cene ter cen po mehanizmu za oblikovanje cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja. Ministrstvo pridobi mnenje ministrstva, pristojnega za energetiko, in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za spremembo elementov cene.
Po pridobitvi sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi nove višine izhodiščne cene lahko zavezanec oblikuje ceno na način, kot je določen z mehanizmom za oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike, ki je opredeljen v tej uredbi.
9. člen
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.
10. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 23. aprila 2004 ter velja 12 mesecev.
Št. 383-07/2003-2
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0010
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost