Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004

Kazalo

1235. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo, dajanje na trg ter uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov, stran 3232.

Na podlagi desetega odstavka 27. člena drugega odstavka 30. člena, sedmega odstavka 31. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih za proizvodnjo, dajanje na trg ter uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje za proizvodnjo, dajanje na trg v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU) in uvoz mesnih pripravkov in mletega mesa, kot to ureja Direktiva Sveta 94/65/ES (UL L 368, 31. 12. 1994), z vsemi spremembami.
(2) Ta pravilnik ne velja za mleto meso in mesne pripravke, ki se pripravljajo v trgovini na drobno ali v prostorih, ki spadajo k tem prodajnim mestom, za neposredno prodajo končnemu porabniku in če se v zvezi s to dejavnostjo še naprej izvajajo higienski pregledi, ki so za prodajo na drobno določeni z nacionalnimi predpisi.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za mehansko izkoščeno meso za industrijsko uporabo, ki je bilo toplotno obdelano v obratih, odobrenih v skladu z Direktivo 77/99/EGS.
(4) Glede pogojev iz tega pravilnika se uporabljajo tudi:
– pravilnik, ki ureja pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg svežega mesa (Direktiva 64/433/EGS);
– pravilnik ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg svežega perutninskega mesa (Direktiva 71/118/EGS);
– pravilnik ki ureja pogoje za zbiranje uplenjene divjadi, veterinarski pregled, proizvodnjo mesa in oddajo mesa uplenjene divjadi v promet (Direktiva 92/45/EGS);
– pravilnik ki ureja pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg kunčjega mesa ter mesa gojene divjadi (Direktiva 91/495/EGS);
– pravilnik, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg mesnih izdelkov (Direktiva 77/99/EGS);
– pravilnik, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Direktiva 90/675/EGS spremenjena z direktivo 97/78/ES);
– pravilnik, ki ureja izvajanje preiskav na Trichinella spp (Direktiva 77/96/EGS);
– pravilnik, ki predpisuje higieno živil (Direktiva 93/43/EGS);
– pravilnik, ki ureja veterinarske preglede proizvodov živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU (Direktiva 89/662/EGS).
2. člen
Za namene tega pravilnika se uporabljajo definicije iz 2. člena Direktive 64/433/EGS, Direktive 71/118/EGS in Direktive 72/462/EGS ter naslednji izrazi:
1. mleto meso je meso, ki je bilo sesekljano na koščke ali zmleto v mesoreznici;
2. mesni pripravki so meso v smislu direktiv 64/433/EGS, 71/118/EGS in 92/45/EGS in meso, ki izpolnjuje zahteve iz 3., 6. in 8. člena Direktive 91/495/EGS in ki so mu dodana druga živila, začimbe ali dodatki (aditivi), ali ki je bilo obdelano s postopkom, ki ne spreminja notranje celične zgradbe mesa, zaradi česar bi značilnosti svežega mesa izginile;
3. začimbe so kuhinjska sol, gorčica, dišave in njihovi ekstrakti, dišavna zelišča in njihovi ekstrakti;
4. proizvodni obrat je vsak obrat, v katerem se pripravlja mleto meso ali mesne pripravke:
– ki se nahaja v razsekovalnici in izpolnjuje pogoje iz I. poglavja Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika;
– ki se v primeru priprave mesnih pripravkov nahaja v obratu, ki izpolnjuje pogoje iz III. poglavja Priloge I;
– ki v primeru, če se ne nahaja v prostorih ali v povezavi z obratom, odobrenim v skladu z Direktivo 64/433/EGS, 71/118/EGS ali 77/99/EGS, izpolnjuje pogoje iz 2. točke I. poglavja ali 2. točke III. poglavja Priloge I;
5. trgovina je trgovina med državami članicami v smislu drugega odstavka 9. člena Pogodbe Evropskih skupnosti;
6. tretja država je ozemlje izven teritorija EU, kot ga opredeljuje pravilnik, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov, na teritoriju EU;
7. uradni veterinar je uradni veterinar območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), ki opravlja nadzor v obratu.
II. DAJANJE MLETEGA MESA V PROMET
3. člen
(1) V promet se lahko daje samo sveže meso govedi, prašičev, ovc ali koz in predstavljeno v obliki mletega mesa, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) pripravljeno mora biti iz progastih mišic, razen srčne mišice, izpolnjevati zahteve iz 3. člena Direktive 64/433/EGS ali Direktive 72/462/EGS in biti pregledano v skladu z Direktivo 90/675/EGS; sveže prašičje meso pa mora biti preiskano na trihinelozo v skladu z 2. členom Direktive 77/96/EGS ali ohlajeno po postopku iz Priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika;
b) pripravljeno mora biti v skladu z zahtevami II. poglavja Priloge I v obratu, ki:
(i) izpolnjuje pogoje iz 1., 2. in 3. točke I. poglavja Priloge I in
(ii) je bil odobren ter uvrščen na seznam(e), pripravljen(e) v skladu s prvim odstavkom 8. člena tega pravilnika;
c) pregledano mora biti v skladu s V. poglavjem Priloge I in z 8. členom tega pravilnika;
d) označeno mora biti z oznako ali etiketo v skladu s VI. poglavjem Priloge I;
e) zavito, pakirano in skladiščeno mora biti v skladu s ustreznimi določbami VII. in VIII. poglavja Priloge I;
f) prevažati se mora v skladu z IX. poglavjem Priloge I;
g) med prevozom ga mora spremljati:
(i) spremni trgovski dokument, ki:
– se pripravi v obratu odpreme,
– vsebuje veterinarsko številko odobritve proizvodnega obrata in v primeru zamrznjenega mletega mesa, mesec in leto zamrzovanja,
– za mleto meso, namenjeno na Finsko in Švedsko, vsebuje eno od oznak iz tretje alinee IV. dela Priloge IV Direktive 64/433/EGS,
– ga mora prejemnik hraniti in ga na zahtevo uradnega veterinarja pokazati oziroma računalniške podatke izpisati.
Vendar pa je treba na zahtevo pristojnega organa namembne države članice EU predložiti zdravstveno spričevalo, če je meso po mletju namenjeno za izvoz v tretjo državo. Stroške takšnega spričevala nosi izvoznik;
(ii) zdravstveno spričevalo v skladu s Prilogo III, ki je sestavni del tega pravilnika, v primeru mletega mesa iz proizvodnega obrata, ki se nahaja na območju ali delu območja, za katerega veljajo omejitve, ali mletega mesa, ki se v zapečatenem tovornjaku pošilja v drugo državo članico EU s tranzitom preko tretje države.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora mleto meso izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) da je bilo sveže meso, iz katerega je pripravljeno:
(i) če je bilo zamrznjeno ali globoko zamrznjeno, dobljeno iz svežega izkoščenega mesa, ki je bilo zamrznjeno ali globoko zamrznjeno skladiščeno v hladilnici oziroma zamrzovalnici, odobreni v skladu z 10. členom Direktive 64/433/EGS, največ 18 mesecev v primeru govejega in telečjega mesa, 12 mesecev v primeru ovčjega mesa in 6 mesecev v primeru prašičjega mesa. Uradni veterinar pa lahko dovoli izkoščenje prašičjega in ovčjega mesa na kraju samem neposredno pred sekljanjem ali mletjem, če se to opravi v primernih higienskih pogojih in dovolj kakovostno;
(ii) če je bilo meso ohlajeno, ga je treba uporabiti:
– najkasneje v šestih dneh po zakolu živali, ali
– najkasneje v 15 dneh po zakolu živali v primeru izkoščenega, vakuumsko pakiranega govejega in telečjega mesa;
b) da je bilo mleto meso obdelano s postopkom ohlajevanja najkasneje eno uro po razdelitvi na posamezne enote in ovitku, razen če se uporabljajo postopki, ki zahtevajo znižanje notranje temperature mesa med proizvodnjo;
c) da je bilo mleto meso pakirano in predstavljeno na enega od naslednjih načinov:
(i) ohlajeno, pri čemer mora biti dobljeno iz mesa, kot je opisano v točki a)(ii) tega odstavka in v najkrajšem možnem času ohlajeno na notranjo temperaturo pod +2 °C. Dovoljeno je dodati majhno količino zamrznjenega mesa, ki izpolnjuje pogoje iz točke a)(i) tega odstavka, da se pospeši postopek ohlajevanja, pod pogojem, da se to navede na etiketi. V takšnih primerih čas iz prejšnjega stavka ne sme biti daljši od ene ure;
(ii) globoko zamrznjeno, pri čemer mora biti dobljeno iz mesa kot je opisano v točki a) tega odstavka in v najkrajšem možnem času ohlajeno na notranjo temperaturo pod –18 °C v skladu z drugim odstavkom 1. člena Direktive 89/108/EGS;
d) da mleto meso ne sme biti obsevano z ionizirajočimi ali ultravijoličnimi žarki;
e) da se oznake iz I. dela Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika, po možnosti z navedbo vrste živali, od katere izvira meso, lahko uporablja na pakiranjih samo, če so izpolnjene zahteve za te oznake iz I. dela Priloge II.
(3) Za mleto meso, ki mu je bilo dodano največ 1% soli, veljajo zahteve iz prvega in drugega odstavka tega člena.
4. člen
(1) Dovoljena je proizvodnja in dajanje na trg mletega mesa, ki je namenjeno za prodajo samo na ozemlju Republike Slovenije, če je pripravljeno:
a) iz mesa iz 2. točke 2. člena tega pravilnika,
b) iz proizvodnih obratov, ki so bili odobreni ali registrirani in imajo prostore iz Priloge I;
c) z odstopanjem:
(i) od točke 4 VI. poglavja Priloge I;
(ii) od točk f) in g) prvega odstavka in drugega odstavka prejšnjega člena, razen prve, druge in tretje alinee točke 1 Priloge II.
(2) Mleto meso, pripravljeno v skladu s tem členom, ne sme dobiti oznake zdravstvene ustreznosti iz VI. poglavja Priloge I.
(3) VURS obvesti Evropsko komisijo o vrsti odstopanj, ki jih namerava dovoljevati.
III. DAJANJE NA TRG MESNIH PRIPRAVKOV
5. člen
(1) Mesne pripravke v smislu drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se lahko daje v promet samo:
a) če so pripravljeni iz svežega mesa, razen mesa kopitarjev, ki:
(i) izpolnjuje pogoje iz 3. člena direktiv iz 2. točke 2. člena tega pravilnika;
(ii) v primeru uvoženega mesa, izpolnjuje pogoje iz Direktive 72/462/EGS ali iz III. poglavja Direktiv 71/118/EGS in 92/45/EGS ter pogoje iz 3., 6. in 8. člena Direktive 91/495/EGS ali 11. poglavja Priloge I Direktive 92/118/EGS in je bilo pregledano v skladu z Direktivo 90/675/EGS. Sveže prašičje meso mora biti preiskano na trihinelozo v skladu z 2. členom Direktive 77/99/EGS ali pa obdelano s postopkom ohlajevanja v skladu s Prilogo IV;
b) če so bili pripravljeni v obratih iz 4. točke 2. člena tega pravilnika:
(i) ki izpolnjujejo pogoje iz III. poglavja Priloge I in
(ii) ki so bili odobreni in so uvrščeni na seznam(e), pripravljen(e) v skladu s prvim odstavkom 8. člena tega pravilnika;
c) če so bili dobljeni iz mesa, ki mora biti, če je bilo globoko zamrznjeno, v primeru govejega in telečjega mesa porabljeno najkasneje v 18 mesecih oziroma v 12 mesecih v primeru ovčjega, perutninskega, kunčjega mesa in mesa gojene divjadi ter v šestih mesecih v primeru drugih vrst živali. Uradni veterinar lahko dovoli izkoščenje prašičjega in ovčjega mesa na kraju samem neposredno pred pripravo, če se to opravi v primernih higienskih pogojih in dovolj kakovostno;
d) če so bili pakirani in se dajejo v promet:
(i) ohlajeni, morajo biti v najkrajšem možnem času ohlajeni na notranjo temperaturo pod +2 °C v primeru mesnih pripravkov, +7 °C v primeru izdelkov iz svežega mesa, +4 °C v primeru izdelkov iz perutninskega mesa in +3 °C v primeru izdelkov, ki vsebujejo klavnične proizvode;
(ii) globoko zamrznjeni, morajo biti v najkrajšem možnem času ohlajeni na notranjo temperaturo pod –18 °C v skladu z drugim odstavkom 1. člena Direktive 89/108/EGS.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka morajo mesni pripravki izpolnjevati še naslednje zahteve:
a) pripravljeni morajo biti v skladu s IV. poglavjem Priloge I,
b) pregledani morajo biti v skladu z 8. členom tega pravilnika in V. poglavjem Priloge I,
c) označeni morajo biti z oznako ali etiketo v skladu s VI. poglavjem Priloge I,
d) zaviti in pakirani morajo biti v skladu z zahtevami VII. poglavja Priloge I in skladiščeni v skladu z VIII. poglavjem Priloge I,
e) prevažati jih je treba v skladu z IX. poglavjem Priloge I,
f) med prevozom jih mora spremljati zdravstveno spričevalo v skladu s Prilogo V, ki ga mora prejemnik hraniti najmanj eno leto in ga na zahtevo pristojnega organa pokazati. Priloga V je sestavni del tega pravilnika.
(3) Razen svežih klobas in mesa za klobase se lahko mesne pripravke, pridobljene iz mletega mesa klavnih živali, daje v promet samo, če izpolnjujejo zahteve iz 3. člena tega pravilnika.
(4) Do morebitnega sprejetja predpisov EU o ionizirajočem sevanju se mesnih pripravkov ne sme obdelati z ionizirajočim sevanjem. Ta določba ne vpliva na predpise, ki veljajo za uporabo ionizirajočega sevanja v medicinske namene.
(5) VURS lahko pri odobritvi proizvodnih obratov, ki pripravljajo mesne pripravke, in nimajo industrijske strukture ali proizvodnih zmogljivosti, dovolijo odstopanja od zahtev iz I. poglavja Priloge I in od zahtev iz I. poglavja Priloge B Direktive 77/99/EGS ter od poglavja I(2)(a) (odpiranje pip) in točke 11 (posode, ki se zaklepajo) Priloge I Direktive 64/433/EGS. Prav tako se lahko dovoli odstopanja od 7. točke I. poglavja Priloge B k Direktivi 77/99/EGS glede prostorov za skladiščenje surovin in končnih izdelkov. Vendar pa mora v tem primeru obrat imeti najmanj:
– prostor ali varno mesto za skladiščenje surovin, če se skladiščijo v obratu;
– ohlajen prostor ali varno mesto za skladiščenje končnih izdelkov, če se izdelki skladiščijo v obratu.
6. člen
(1) Dovoljeni sta proizvodnja in dajanje na trg mesnih pripravkov, ki so namenjeni samo za prodajo na ozemlju Republike Slovenije, in so pripravljeni:
a) iz mesa iz 2. točke 2. člena tega pravilnika;
b) v proizvodnih obratih, ki so bili odobreni ali registrirani in imajo prostore v skladu s III. poglavjem Priloge I;
c) z odstopanjem od:
– točk (b) in (d) IV. poglavja Priloge I;
– točk (c) in (d) prvega odstavka prejšnjega člena;
– 4. točke VI. poglavja Priloge I;
– točk (e) in (f) drugega odstavka in tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Mesni pripravki, pripravljeni v skladu s prejšnjim odstavkom, ne smejo dobiti oznake zdravstvene ustreznosti iz VI. poglavja Priloge I.
(3) VURS obvesti Evropsko komisijo o vrsti odstopanj, ki jih namerava dovoljevati.
IV. PROIZVODNI OBRATI
7. člen
(1) Nosilec dejavnosti proizvodnega obrata mora zagotoviti, da se v vseh fazah proizvodnje upoštevajo določbe tega pravilnika. V ta namen mora nosilec dejavnosti oziroma vodja proizvodnega obrata izpolnjevati vse pogoje iz 3. in 6. člena Direktive 93/43/EGS in poleg tega stalno izvajati notranjo kontrolo v skladu z naslednjimi načeli:
– nadzor prejetih surovin v obratu, da se zagotovi, da končni izdelek izpolnjuje kriterije iz Prilog II in IV tega pravilnika;
– nadzor tehnik čiščenja in razkuževanja;
– jemanje vzorcev za analizo v laboratorijih, ki jih pooblasti generalni direktor VURS;
– vodenje pisne ali elektronske evidence vseh podatkov, ki se zahtevajo v skladu s prejšnjo alineo, da se jih lahko pokaže uradnemu veterinarju. Zlasti rezultate različnih pregledov in preiskav je treba hraniti najmanj dve leti, razen v primeru ohlajenih proizvodov, za katere se lahko ta rok skrajša na šest mesecev po poteku roka trajanja izdelka;
– jamčiti mora uradnemu veterinarju za pravilno označevanje zdravstvene ustreznosti, zlasti glede etiket z oznako zdravstvene ustreznosti;
– če laboratorijska preiskava ali katera koli druga informacija, ki je na razpolago, razkrije, da obstaja nevarnost za zdravje, obvestilo uradnemu veterinarju;
– v primeru neposredne nevarnosti za zdravje ljudi, umik iz prometa vseh izdelkov, ki so bili pripravljeni v tehnološko podobnih pogojih in ki bi lahko predstavljali isto nevarnost. Umaknjene količine morajo ostati pod nadzorstvom uradnega veterinarja, dokler se jih ne uniči, uporabi v druge namene kot je prehrana ljudi ali pa se jih z odobritvijo uradnega veterinarja na ustrezen način predela, da se zagotovi varnost.
(2) Za namene nadzora mora izvajalec ali vodja obrata zagotoviti, da je na pakiranju izdelkov jasno in čitljivo navedena temperatura, pri kateri je treba izdelek prevažati in skladiščiti, kakor tudi rok trajanja globoko zamrznjenih izdelkov oziroma rok uporabnosti ohlajenih izdelkov. Nosilec dejavnosti ali vodja obrata mora pripraviti program usposabljanja delavcev, da jih usposobi za izpolnjevanje pogojev higienske proizvodnje, prilagojenih strukturi proizvodnje, razen če je osebje že ustrezno usposobljeno, kar je razvidno iz spričeval. Uradni veterinar mora sodelovati pri načrtovanju in izvajanju tega programa.
(3) Mleto meso iz 3. člena tega pravilnika in mesne pripravke iz 5. člena tega pravilnika je treba vsak dan mikrobiološko pregledati, drugo mleto meso in izdelke iz mesa pa najmanj enkrat tedensko. Ta pregled se opravi bodisi v proizvodnem obratu, če to dovoli uradni veterinar, ali pa v pooblaščenem laboratoriju. Odvzeti vzorci za analizo morajo biti sestavljeni iz petih enot in biti reprezentančni za dnevno proizvodnjo. Vzorce mesnih pripravkov se odvzame globoko iz mišice, pri čemer se kožo izžge.
Mikrobiološki pregled je treba opraviti s preizkušenimi metodami, ki so znanstveno priznane, zlasti z metodami, ki so določene v direktivah EU ali z drugimi mednarodnimi standardi. Rezultate mikrobiološkega pregleda se v primeru mletega mesa in mesnih pripravkov, pridobljenih iz mletega mesa klavnih živali, razen svežih klobas in mesa za klobase, oceni z uporabo kriterijev za razlaganje iz Priloge II, v primeru drugih mesnih pripravkov pa z uporabo kriterijev iz Priloge IV.V primeru spora glede trgovine države članice EU kot referenčne metode priznavajo metode po evropskih standardih (EN).
(4) Elemente samospremljanja je treba pripraviti v sodelovanju z uradnim veterinarjem, ki mora redno spremljati njihovo izvajanje.
8. člen
(1) Glavni urad VURS pripravi seznam obratov, ki proizvajajo mleto meso ali mesne pripravke, pri čemer posebej navede obrate, odobrene v skladu s 3. in 5. členom tega pravilnika. Seznam obratov, registriranih v skladu s 4. in 6. členom tega pravilnika pripravi krajevno pristojni območni urad VURS. Seznam proizvodnih obratov, odobrenih v skladu s 3. in 5. členom tega pravilnika, pošlje VURS drugim državam članicam EU in Evropski komisiji.
VURS za vsak proizvodni obrat določi registrsko številko obrata, odobrenega v skladu z Direktivo 64/433/EGS, 71/118/EGS, 77/99/EGS, 91/495/EGS ali 92/45/EGS s pripombo, da je obrat odobren za proizvodnjo mletega mesa ali mesnih pripravkov, za vsako neodvisno proizvodno enoto pa določi individualno registrsko številko.
Eno samo številko odobritve se lahko dodeli:
(i) obratu, ki proizvaja pripravke iz ali s surovinami, ki jih zajema več kot ena direktiva iz naslednjega pododstavka;
(ii) obratu, ki se nahaja na isti lokaciji kot obrat, ki je bil odobren v skladu z 2. členom ene od direktiv iz prejšnjega pododstavka.
Tako odobrene proizvodne obrate se vpiše v ločene stolpce v seznam obratov iz 10. člena Direktive 64/433/EGS, 6. člena Direktive 71/118/EGS, 8. člena Direktive 77/99/EGS ali 7. člena Direktive 92/45/EGS bodisi kot obrate za proizvodnjo mletega mesa ali obrate za proizvodnjo mesnih pripravkov, v primeru samostojne proizvodne enote pa na poseben seznam, ki se pripravi po istih kriterijih.
Pristojni organ ne odobri obrata, dokler ne ugotovi, da glede na vrsto dejavnosti izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika. Če pa je obrat, ki zaprosi za odobritev v skladu s tem pravilnikom, sestavni del obrata, odobrenega v skladu z Direktivo 64/433/EGS, 71/118/EGS, 77/99/EGS ali 92/45/EGS, imata lahko oba obrata skupne prostore, opremo in namestitvene prostore za zaposlene ter na splošno vse prostore, kjer ni nevarnosti za onesnaženje surovin ali nepakiranih izdelkov.
(2) Proizvodni obrati morajo biti pod nadzorom območnega urada VURS, ki jih nadzoruje in pregleduje z naslednjo pogostostjo:
– proizvodne obrate, ki spadajo k razsekovalnicam: tako pogosto kot razsekovalnice;
– odobrene proizvodne obrate, ki proizvajajo izdelke iz 3. člena: najmanj enkrat dnevno med pripravo mletega mesa;
– druge proizvodne obrate: potreba po stalni ali občasni prisotnosti pristojnega organa v obratu je odvisna od velikosti obrata, vrste izdelkov, ki se v njem pripravljajo, ocene tveganja in jamstev, danih v skladu s prvim odstavkom 7. člena tega pravilnika.
Območni urad VURS mora imeti vedno prost dostop do vseh delov obrata, da lahko preverja izpolnjevanje tega pravilnika, in če dvomi glede izvora mesa, do knjigovodskih dokumentov, iz katerih lahko ugotovi klavnico ali obrat izvora surovin, ter glede izpolnjevanja kriterijev iz Prilog II in IV, do rezultatov notranje kontrole iz prejšnjega člena, vključno z rezultati pregledov surovin. Računalniške podatke je treba na zahtevo uradnega veterinarja izpisati.
Območni urad VURS mora redno analizirati rezultate pregledov iz prejšnjega člena. Na podlagi teh analiz lahko opravi dodatne preiskave v vseh fazah proizvodnje ali na izdelkih.
Rezultate teh analiz se opiše v poročilu, zaključke in priporočila pa sporoči izvajalcu ali vodji obrata, ki mora ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti zaradi izboljšanja higiene.
Območnemu uradu VURS lahko pri opravljanju omenjenih pregledov pomagajo veterinarski pomočniki, ki so strokovno usposobljeni v skladu s Prilogo III Direktive 64/433/EGS ali s Prilogo III Direktive 71/118/EGS.
(3) Če območni urad VURS pri pregledu, ki ga opravi v skladu s V. poglavjem Priloge I, ugotovi ponovno neupoštevanje kriterijev iz Prilog II in IV pri izvajanju notranje kontrole, poostri ukrepe za nadzor proizvodnje obrata in lahko zaseže etikete in druge predmete z oznako zdravstvene ustreznosti iz VI. poglavja Priloge I.
Če po 15 dneh proizvodnja obrata še vedno ni v skladu z zgoraj navedenimi standardi, območni urad VURS odredi vse ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in po potrebi zahteva, da se izdelke iz zadevnega obrata toplotno obdela. Če ti ukrepi niso dovolj, se obratu začasno odvzame odobritev.
(4) Če območni urad VURS ugotovi očitno neupoštevanje pravil o higieni iz tega pravilnika ali da je ustrezen veterinarski nadzor oviran:
– odredi vse potrebne ukrepe, tudi zmanjšanje obsega proizvodnje ali začasno prepoved nadaljnje proizvodnje,
– in če se ti ukrepi ali ukrepi iz zadnje alinee prvega odstavka prejšnjega člena izkažejo kot nezadostni za ureditev razmer, začasno prekliče odobritev, lahko tudi samo za določeno vrsto proizvodnje.
Če nosilec dejavnosti ali vodja obrata ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga določi območni urad VURS, mu ta odobritev razveljavi.
Območni urad VURS mora ravnati v skladu z ugotovitvami pregleda, opravljenega v skladu z 9. členom tega pravilnika.
O začasnem preklicu ali odvzemu odobritve mora območni urad VURS obvestiti druge države članice EU in Evropsko komisijo.
(5) V primeru večkratne ugotovitve pomanjkljivosti se poveča pogostost pregledov in po potrebi odvzame etikete, pečate ali druge predmete z oznako o zdravstveni ustreznosti.
9. člen
(1) Izvedenci Evropske komisije lahko, če je to potrebno zaradi zagotovitve enotne uporabe direktive 94/65/ES, v Republiki Sloveniji na kraju samem opravijo preglede reprezentančnega števila proizvodnih obratov v sodelovanju z VURS, zlasti glede izvajanja nadzora in 7. člena tega pravilnika (notranja kontrola).
(2) Pregledi iz prejšnjega odstavka se lahko opravljajo hkrati z drugimi pregledi izvedencev Evropske komisije v skladu z zakonodajo EU.
(3) Evropska komisija VURS obvesti o rezultatih opravljenih pregledov.
(4) VURS zagotovi izvedencem vso potrebno pomoč za izvedbo njihove naloge.
10. člen
Določbe Direktive 89/662/EGS o veterinarskih pregledih v trgovini med državami članicami EU zaradi vzpostavitve notranjega trga se uporabljajo zlasti glede organizacije in nadaljnjih ukrepov, ki jih je treba sprejeti za preglede, ki jih opravljajo namembne države članice EU, in glede zaščitnih ukrepov, ki jih morajo izvesti.
11. člen
Dodatke se mletemu mesu ali mesnim pripravkom, ki so predmet tega pravilnika, dodaja v skladu z Direktivo 94/36/EGS.
12. člen
Ne glede na posamezne določbe tega pravilnika lahko območni urad VURS, če sumi, da se določb tega pravilnika ne upošteva, ali če dvomi, da so izdelki iz 1. člena tega pravilnika zdravstveno ustrezni za prehrano, opravi vse preglede, za katere meni, da so potrebni.
V. UVOZ MESNIH PRIPRAVKOV IN MLETEGA MESA V EU
13. člen
(1) Iz tretjih držav je dovoljen uvoz:
– mletega mesa, ki izpolnjuje zahteve iz 3. člena tega pravilnika, in je bilo globoko zamrznjeno v proizvodnem obratu izvora;
– mesnih pripravkov, ki izpolnjujejo zahteve iz 5. člena tega pravilnika, in so bili globoko zamrznjeni v proizvodnem obratu izvora.
(2) Uvoz je dovoljen iz tretjih držav in obratov, kot je to določeno z Odločbo Komisije 1999/710/ES, iz katerih uvoz ni prepovedan iz zdravstvenih razlogov v skladu z Direktivami 91/494/EGS, 92/118/EGS, 72/462/EGS in 92/45/EGS.
(3) Uvoz iz tega člena je dovoljen pod pogoji, predpisanimi z modeli spričeval, ki so določeni z Odločbo Komisije 2000/572/ES.
14. člen
Obstoječim obratom, ki so odobreni za proizvodnjo mletega mesa in polpripravljenih mesnih jedi, registrirani po veljavnih predpisih, se štejejo za odobrene obrate za mleto meso in mesne pripravke po tem pravilniku.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/02, 30/03, 89/03, 131/03 in 1/04), ki se nanašajo na meso in mesne pripravke iz tega pravilnika.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati 93. in 94. člen Pravilnika o veterinarsko sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99, 38/00, 71/00, 33/01-ZVet-1, 36/01, 81/02, 1/04, 15/04 in 18/04).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 323-103/2004
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
EVA 2004-2311-0200
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                                    PRILOGA I

I. POSEBNI POGOJI ZA ODOBRITEV OBRATOV ZA PROIZVODNJO MLETEGA MESA

  1. Proizvodni obrat v smislu 4. točke 2. člena tega pravilnika:
  Poleg pogojev iz poglavja I in III Priloge I Direktive 64/433/EGS morajo
proizvodni obrati imeti najmanj:
  (a) prostor za mletje oziroma sekljanje in pakiranje, ločen od prostorov za
razsekavanje, ki je opremljen z registrirnim termometrom ali registrirnim
daljinskim termometrom. VURS pa lahko dovoli mletje oziroma sekljanje mesa tudi v
prostorih za razsekavanje, če se mletje oziroma sekljanje opravlja na prostoru, ki
je očitno ločeno od ostalega prostora;
  (b) prostor za pakiranje, razen če so izpolnjeni pogoji iz 63. točke v XII.
poglavju Priloge I Direktive 64/433/EGS;
  (c) prostor ali omare za skladiščenje soli;
  (d) opremo za hlajenje, ki omogoča vzdrževanje temperatur iz te direktive.
  2. Poleg splošnih pogojev iz poglavja I Priloge A Direktive 77/99/EGS morajo
proizvodni obrati imeti najmanj:
  (a) prostore v skladu s I. točko I. poglavja Priloge B Direktive 77/99/EGS, in
  (b) prostore iz podtočke (a) prejšnje točke.
  3. Glede higiene zaposlenih, prostorov in opreme v obratih se uporabljajo
pravila V. poglavja Priloge I Direktive 64/433/EGS.
  Delavci, ki delajo pri ročni pripravi mletega mesa, morajo poleg tega nositi
maske, ki jim prekrivajo usta in nos. Uradni veterinar VURS, ki opravlja nadzor
obrata, lahko tudi zahteva, da zaposleni nosijo gladke, nepremočljive rokavice za
enkratno uporabo ali takšne, ki se jih lahko pere in razkužuje.


II. POGOJI ZA PROIZVODNJO MLETEGA MESA

  1. Meso je treba pred mletjem ali sekljanjem pregledati v skladu s 7. členom
tega pravilnika. Vse onesnažene, razbarvane in sumljive dele se odstrani in zavrže
preden se meso zmelje ali seseklja.
  2. Za mleto meso se ne sme uporabljati odrezkov, obreznin ali mehansko
izkoščenega mesa.
  Mletega mesa se predvsem ne sme pripravljati iz mesa iz 5. člena Direktive
64/433/EGS ali iz mesa iz naslednjih delov govedi, prašičev, ovc in koz: mišic
glave, razen žvekalnih mišic in nemišičnega dela bele linije, karpalnega in
tarzalnega dela in iz mesa, ki se nastrga s kosti. Mišice diafragme – po
odstranitvi korena – in žvekalne mišice se lahko uporablja šele po opravljeni
preiskavi na cisticerkozo. Sveže meso ne sme vsebovati drobcev kosti.
  Če se vse postopke od takrat, ko meso pride v prostore iz prejšnjega poglavja,
in do takrat, ko se končni izdelek ohladi ali globoko zamrzne, opravi v največ eni
uri, notranja temperatura mesa ne sme biti višja od +7 °C in temperatura
proizvodnih prostorov ne višja od +12 °C. Uradni veterinar VURS, ki opravlja
nadzor obrata, lahko dovoli daljši čas v posameznih primerih, ko je to
opravičljivo iz tehničnih razlogov zaradi dodajanja soli, pod pogojem, da to
odstopanje ni v nasprotju z zdravstvenimi predpisi.
  Če ti postopki trajajo več kot eno uro ali več kot je dovolil uradni veterinar
VURS, ki opravljan nadzor obrata, se sveže meso ne sme uporabljati, dokler se
notranja temperatura mesa ne zniža na največ +4 °C.
  3. Mleto meso se lahko samo enkrat globoko zamrzne.
  4. Takoj po proizvodnji je treba mleto meso higiensko zapakirati in po
pakiranju ohladiti in skladiščiti pri temperaturi iz točke c) drugega odstavka 3.
člena tega pravilnika.


III. POSEBNI POGOJI ZA ODOBRITEV OBRATOV ZA PROIZVODNJO MESNIH PRIPRAVKOV

  1. Proizvodni obrati morajo imeti prostore, ki izpolnjujejo vsaj pogoje iz:
  (a) I. in III. poglavja Priloge I Direktive 64/433/EGS ali
  (b) I. in III. poglavja Priloge I Direktive 71/118/EGS, ali
  (c) I. poglavja in 1. točke IV. poglavja Direktive 92/45/EGS in imajo:
  – od prostora za razsekavanje ločen prostor za pripravo mesnih pripravkov, za
dodajanje drugih živil in pakiranje, ki je opremljen z registrirnim termometrom
ali registrirnim daljinskim termometrom.
  Pristojni organ pa lahko dovoli pripravo mesnih pripravkov v prostoru za
razsekavanje, če je prostor očitno ločen od ostalega prostora. Prav tako se lahko
dovoli, da se celim trupom perutnine dodaja začimbe v posebnem prostoru, ki je
jasno ločen od prostorov za klanje;
  – prostor za pakiranje, razen če so izpolnjeni pogoji iz 63. točke XII.
poglavja Priloge I Direktive 64/433/EGS ali 74. točke XIV. poglavja Priloge I
Direktive 71/118/EGS ali 5. točke VIII. poglavja Priloge I Direktive 92/45/EGS;
  – prostor za skladiščenje začimb in drugih očiščenih živil, pripravljenih za
uporabo;
  – ohlajeni prostori za skladiščenje svežega mesa iz točke a) prvega odstavka
5. člena tega pravilnika oziroma mesnih pripravkov;
  – opremo za hlajenje, ki omogoča vzdrževanje temperatur iz tega pravilnika.
  2. Samostojne proizvodne enote morajo izpolnjevati pogoje iz I. poglavja
Priloge A in iz I. poglavja Priloge B Direktive 77/99/EGS.
  3. Za higieno zaposlenih, prostorov in opreme v obratih se po analogiji
uporabljajo pravila V. poglavja Priloge I Direktive 64/433/EGS ali 71/118/EGS ali
II. poglavja Direktive 92/45/EGS.
  Delavci, ki delajo pri ročni pripravi mesnih pripravkov, morajo poleg tega
nositi maske, ki jim prekrivajo usta in nos. Pristojni organ lahko tudi zahteva,
da zaposleni nosijo gladke, nepremočljive rokavice za enkratno uporabo ali takšne,
ki se jih lahko pere in razkužuje.


IV. POSEBNI POGOJI ZA PROIZVODNJO MESNIH PRIPRAVKOV

  Poleg splošnih pogojev iz prejšnjega poglavja in glede na vrsto priprave:
  (a) se mesne pripravke pripravlja pod pogoji nadzorovanja temperature;
  (b) morajo biti mesni pripravki zaviti v ovitek v enotah za odpremo tako, da
se prepreči vsakršno nevarnost onesnaženja;
  (c) se lahko mesne pripravke samo enkrat globoko zamrzne in se lahko dajejo v
promet samo v roku, ki ni daljši od 18 mesecev;
  (d) morajo biti mesni pripravki takoj po pripravi zaviti v ovitek v skladu s
VII. poglavjem te priloge in po pakiranju ohlajeni na ustrezno temperaturo iz
člena točke d) prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.


V. PREGLED

  1. VURS mora proizvodne obrate za pripravo mletega mesa in mesnih pripravkov
spremljati tako, da zagotovi izpolnjevanje pogojev iz te direktive, predvsem pa
mora:
  (a) pregledati:
  (i) čistočo prostorov in opreme ter higieno zaposlenih;
  (ii) učinkovitost lastnih pregledov, ki jih obrati opravljajo v skladu s
členom te direktive, zlasti preverjanje rezultatov in odvzemanje vzorcev;
  (iii) mikrobiološko in higiensko stanje mletega mesa in mesnih pripravkov;
  (iv) ustreznost označevanja o zdravstveni neoporečnosti mletega mesa in mesnih
pripravkov;
  (v) pogoje skladiščenja in prevoza;
  (b) v okviru uradnega nadzora odvzeti vse potrebne vzorce za laboratorijske
teste, da preveri rezultate lastnega nadzora;
  (c) opraviti vse druge preglede, za katere meni, da so potrebni za zagotovitev
izpolnjevanja določb te direktive, pri čemer se mora rezultate mikrobioloških
pregledov oceniti na podlagi kriterijev za razlaganje rezultatov iz Priloge II za
mleto meso in iz Priloge IV za mesne pripravke.
  2. Pristojni organ mora imeti stalen dostop do hladilnic oziroma zamrzovalnic
in do vseh delovnih prostorov, da lahko preverja, če se te določbe v celoti
izpolnjuje.


VI. OZNAČEVANJE IN ETIKETIRANJE

  1. Mleto meso in mesni pripravki morajo imeti na ovitku ali pakiranju oznako
zdravstvene ustreznosti.
  2. Samo mleto meso, pripravljeno v skladu s 3. členom tega pravilnika, in
mesni pripravki, pripravljeni v skladu s 5. členom tega pravilnika v proizvodnem
obratu, odobrenem v skladu z 8. členom tega pravilnika, lahko dobijo oznako EU o
zdravstveni ustreznosti. Oznaka zdravstvene ustreznosti mora ustrezati:
  (a) za mleto meso 50. točki v XI. poglavju Priloge I Direktive 64/433/EGS;
  (b) za mesne pripravke:
  (i) iz svežega mesa klavnih živali ali mesa gojene divjadi, 50. točki v XI.
poglavju Priloge I Direktive 64/433/EGS;
  (ii) iz perutninskega mesa ali mesa male pernate ali kožuhaste gojene divjadi,
66. točki v XII. poglavju Priloge I Direktive 71/118/EGS;
  (iii) iz mesa uplenjene divjadi, 2. točki VII. poglavja Priloge I Direktive
92/45/EGS.
  3. Če se mleto meso ali mesni pripravki proizvajajo v samostojni proizvodni
enoti, mora oznaka zdravstvene ustreznosti vsebovati številko odobritve, ki jo
dodeli pristojni organ v skladu s prvim odstavkom 8. člena tega pravilnika.
  4. Ob upoštevanju Direktive 79/112/EGS morajo biti za namene inšpekcije na
pakiranju mesnih pripravkov na vidnem mestu in čitljivo navedeni naslednji
podatki, če to ni razvidno iz opisa blaga ali iz seznama sestavin v skladu z
Direktivo 79/112/EGS: vrsta živali, od katere meso izvira, in v primeru mešanice,
delež vsake vrste mesa, ter na pakiranjih, ki niso namenjena za končnega
porabnika, datum priprave.
  V primeru mletega mesa in mesnih pripravkov, razen svežih klobas in mesa za
klobase, ki imajo oznako zdravstvene ustreznosti iz tega poglavja, pa morajo biti
na etiketi navedene tudi naslednje besede:
  – "odstotek maščob manjši od.......",
  – "Razmerje kolagen: mesne beljakovine manjše od........"
  Za mleto meso in mesne pripravke, proizvedene v Republiki Sloveniji, se poleg
tega poglavja uporablja tudi pravilnik, ki ureja označevanje zdravstvene
ustreznosti živil živalskega izvora.


VII. ZAVIJANJE IN PAKIRANJE

  1. Pakiranje (na primer v zaboje, kartonaste škatle) mora izpolnjevati vse
higienske pogoje in posebej:
  – ne sme povzročiti spremembe organoleptičnih lastnosti mletega mesa ali
mesnih pripravkov;
  – ne sme biti sposoben prenašati na meso snovi, ki so škodljive za zdravje
ljudi;
  – mora biti dovolj močno, da zagotovi učinkovito zaščito mletega mesa ali
mesnih pripravkov med prevozom in prekladanjem.
  2. Material za pakiranje se ne sme ponovno uporabiti za mleto meso ali mesne
pripravke, razen če je iz nerjavnega materiala, ki ga je lahko čistiti, in če je
bila pred ponovno uporabo očiščena in razkužena.
  3. Zavito meso ali mesni pripravki morajo biti pakirani (v sekundarno
embalažo).
  4. Če pa ovitek izpolnjuje vse pogoje glede zaščite kot pakiranje ni nujno, da
je prozoren in brezbarven, prav tako pa tudi ni nujna sekundarna posoda ali druga
embalaža, če so izpolnjeni drugi pogoji iz točke 1 tega poglavja.


VIII. SKLADIŠČENJE

  1. Mleto meso in mesne pripravke je treba takoj po zavijanju in/ali pakiranju
ohladiti. Mleto meso mora biti skladiščeno pri temperaturah iz točke c) drugega
odstavka 3. člena tega pravilnika, mesni pripravki pa pri temperaturah iz točke d)
prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
  2. Mleto meso in mesne pripravke se lahko globoko zamrzuje samo v prostorih
proizvodnega obrata ali samostojne proizvodne enote ali v odobrenih hladilnicah
oziroma zamrzovalnicah.
  3. V hladilnicah se lahko mleto meso in mesne pripravke skladišči skupaj z
drugimi živili samo, če se s pakiranjem prepreči, da druga živila ne bi škodljivo
vplivala na mleto meso ali mesne pripravke.


IX. PREVOZ

  1. Mleto meso in mesne pripravke je treba prevažati na takšen način, da so med
prevozom zaščiteni pred vsem, kar bi lahko povzročilo njihovo onesnaženje ali bi
na njih neugodno vplivalo glede na trajanje prevoza in vrsto prevoznega sredstva.
Prevozna sredstva za prevoz mletega mesa in mesnih pripravkov morajo biti
opremljena tako, da je zagotovljeno vzdrževanje temperatur iz te direktive med
celotnim prevozom, ter biti opremljena z registrirnim termometrom, s katerim se
preverja, če je bila ta zahteva izpolnjena.
  2. Ne glede na prejšnji odstavek se mesne pripravke iz obratov, navedenih v
petem odstavku 5. člena tega pravilnika, iz proizvodne enote ali samostojne
proizvodne enote lahko prevaža v bližnje prodajalne ali lokalne skupnosti pri
višjih temperaturah kot so določene v tem pravilniku, če takšen prevoz ne traja
več kot eno uro.
  3. V primeru tranzita preko tretje države in če se proizvodni obrat nahaja na
območju, za katerega veljajo omejitve iz zdravstvenih razlogov živali, mora biti
prevozno sredstvo zapečateno.

AAA Zlata odličnost