Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

1009. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za preložitev regionalne ceste RII-420 na območju naselja Dobova, stran 2646.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za preložitev regionalne ceste RII-420 na območju naselja Dobova
I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno razgrnitev:
1. predloga državnega lokacijskega načrta za preložitev regionalne ceste RII-420 na območju naselja Dobova (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt), ki ga je v februarju 2004 izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško, in ki med drugim vsebuje seznam aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri njegovi pripravi, izvleček iz strateškega prostorskega akta, opis variantnih rešitev z obrazložitvijo izbora rešitve, ki je podlaga državnega lokacijskega načrta, ter obrazložitev in utemeljitev državnega lokacijskega načrta;
2. povzetka za javnost;
3. poročila o vplivih na okolje za izvennivojsko križanje ceste z železnico v Dobovi, ki ga je izdelalo podjetje ACER d.o.o. Novo mesto ter
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve državnega lokacijskega načrta.
II
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana in v prostorih Občine Brežice v času uradnih ur od 19. marca do 19. aprila 2004.
Javna obravnava bo potekala 15. aprila 2004 ob 17. uri v prostorih Prosvetnega doma v Dobovi.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeno gradivo dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se jih posreduje na elektronski naslov: info.upr@gov.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »DLN za preložitev ceste v Dobovi«) do konca javne razgrnitve.
III
O pripombah in predlogih, podanih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega načrta.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Urada za prostorski razvoj (www.gov.si/upp) ter v glasilu Savaglas.
Št. 352-21-11/2002
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2003–2511-0060
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje prostor in energijo

AAA Zlata odličnost