Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

947. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso, stran 2579.

Na podlagi 5., 6. in 8. člena, v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Uradni list RS, št. 27/03) se 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. člen spremenijo tako, da se glasijo:
“3. člen
(premija za ovco in kozo)
(1) Do premije za ovco je upravičen proizvajalec, ki redi ovce in bo imel na kmetijskem gospodarstvu število ovc, za katere je vložil zahtevke, najmanj 100 dni po preteku roka za vložitev zahtevka iz prvega odstavka 5. člena te uredbe. Premija za ovco se dodeli za tiste živali, ki na zadnji dan obveznega obdobja reje izpolnjujejo pogoje iz druge alinee prejšnjega člena.
(2) Do premije za kozo je upravičen proizvajalec, ki redi koze v območjih, kjer je reja koz v glavnem usmerjena v proizvodnjo kozjega mesa in sta si načina reje ovac in koz po naravi podobna, in katerega kmetijsko gospodarstvo leži v območju z omejenimi možnostmi, ali ima najmanj 50% kmetijskih površin v rabi v tem območju. Za območja štejejo območja z omejenimi možnostmi po predpisih, ki določajo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Proizvajalec mora rediti koze, za katere je vlagal zahtevek najmanj 100 dni po preteku roka za vložitev zahtevka iz prvega odstavka 5. člena te uredbe. Premija za kozo se dodeli za tiste živali, ki na zadnji dan obveznega obdobja reje izpolnjujejo pogoje iz tretje alinee prejšnjega člena.
(3) Proizvajalec mora premije uveljavljati za najmanj deset ovc oziroma koz ter imeti število ovc oziroma koz, za katere je vlagal zahtevek v reji, najmanj 100 dni po preteku roka za vložitev zahtevka.
(4) Ovce oziroma koze morajo biti označene v skladu z določili predpisov o označevanju in registraciji drobnice ter vpisane v register drobnice na kmetijskem gospodarstvu.
4. člen
(višina premije)
(1) V letu 2004 je višina premije za ovco 4.235 SIT. Za proizvajalce, ki tržijo ovčje mleko in mlečne proizvode, je višina premije za ovco 3.388 SIT.
(2) Višina premije za kozo v letu 2004 znaša 3.388 SIT.
(3) Premije se upravičencem izplačajo za živali po opravljenih administrativnih kontrolah in kontrolah na kraju samem, vendar ne pred 16. oktobrom koledarskega leta, za katero se zahtevajo, in najpozneje do 31. marca naslednjega leta.
(4) Republika Slovenija ima individualne pravice za ovce in koze določene v višini 84.909 premij. V primeru, da bo v letu 2004 zahtevanih več premij, kot so določene individualne pravice za ovce in koze, se bo vsem upravičencem število premij znižalo za sorazmeren delež. Premija iz tega člena se podeli skladno z decimalnim delom ustreznega deleža enote premije, in sicer le za prvo decimalko.
5. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Zahtevek za premije za ovce in koze se vloži na obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2004, za najmanj deset ovc oziroma koz od 1. aprila do 15. maja 2004, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Proizvajalci morajo na zahtevku navesti, ali med letom, v katerem zahtevajo premijo, tržijo ovčje mleko oziroma proizvode iz njega.
6. člen
(dodatna premija za ovco in kozo)
Dodatno premijo lahko proizvajalec uveljavlja samo za ovce in koze, ki so upravičene do premije po 3. členu te uredbe in katerih kmetijsko gospodarstvo leži v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ali ima najmanj 50% kmetijskih površin v uporabi v teh območjih.
7. člen
(višina dodatne premije)
(1) Višina dodatne premije za ovco oziroma kozo za leto 2004 znaša 1.412 SIT.
(2) Premije se upravičencem izplačajo za živali po opravljenih administrativnih kontrolah in kontrolah na kraju samem, vendar ne pred 16. oktobrom koledarskega leta, za katero se zahtevajo, in najpozneje do 31. marca naslednjega leta.
8. člen
(dodatno plačilo za ovco in kozo)
Proizvajalci, ki so upravičeni do premije po 6. členu te uredbe, lahko za iste živali uveljavljajo dodatno plačilo za ovco in kozo.
9. člen
(višina dodatnega plačila)
(1) V letu 2004 se višina dodatnega plačila na žival izračuna v skladu z zneskom iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Dodatna plačila se upravičencem izplačajo za upravičene živali po opravljenih administrativnih kontrolah in kontrolah na kraju samem, vendar ne pred 16. oktobrom koledarskega leta, za katero se zahtevajo, in najpozneje do 31. marca naslednjega leta.
(3) Okvirna višina dodatnega plačila v Republiki Sloveniji bo v letu 2004 v višini 284 SIT za žival. Dokončna višina se bo določila glede na obseg upravičenih zahtevkov in z upoštevanjem najvišjega dovoljenega zneska za Republiko Slovenijo. V vsakem primeru se dodatnih premij lahko podeli le največ za enako število, kot je nacionalna zgornja meja za ovce in koze iz četrtega odstavka 4. člena te uredbe.
10. člen
(obveščanje Komisije Evropske unije in ministrstva)
(1) Vsako leto najpozneje do 31. julija mora agencija uradno obvestiti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in Komisijo Evropske unije o vseh podatkih v zvezi z zahtevki za premijo, ki so oddani za tekoče leto. Za ta namen agencija uporabi obrazec iz Priloge 1 te uredbe. Na obrazcu iz Priloge 2 do 31. julija agencija poroča tudi o podatkih o premijah, izplačanih v predhodnem letu.
(2) Najpozneje 30. dan obdobja obvezne reje se opravi popis rejcev ovac, ki tržijo ovčje mleko ali proizvode iz njega. Popis se opravi na podlagi izjav proizvajalcev iz drugega odstavka 5. člena te uredbe. Poleg tega se med sestavljanjem popisa upošteva rezultate kontrol in vse druge vire podatkov, ki jih ima na voljo agencija, zlasti podatkov, dobljenih od predelovalcev ali distributerjev o trženju ovčjega mleka ali proizvodov iz njega, ki ga izvajajo rejci.’’.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novima prilogama 1 in 2, ki se glasita:
3. člen
Za odločanje o zahtevkih, vloženih pred uveljavitvijo te uredbe, se uporabljajo določbe Uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Uradni list RS, št. 27/03).
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-19/2001-6
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2311- 0049
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost