Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

942. Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah, stran 2565.

Na podlagi tretjega odstavka 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba ureja pogoje in postopke, ki jih morajo pri zadolževanju upoštevati pravne osebe javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), ki jih v seznamu s sklepom določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: pravne osebe).
2. člen
(1) Pravne osebe morajo poročati o stanju svoje zadolženosti na način, v obliki in v rokih, ki jih določa pravilnik, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
(2) Ministrstvo, pristojno za dejavnost, ki jo opravlja pravna oseba (v nadaljevanju: resorno ministrstvo), mora v skladu s pravilnikom, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, poročati Ministrstvu za finance o stanju zadolžitve posrednih uporabnikov proračuna iz Priloge B III/1 Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03), katerih ustanoviteljica je država ali katerih ustanovitelji so posredni uporabniki državnega proračuna.
3. člen
(1) Zadolžitev po tej uredbi pomeni:
a) najem posojila ali kredita,
b) izdajo jamstva za obveznosti druge osebe iz naslova kreditov, posojil ali dolžniških vrednostnih papirjev,
c) izdajo dolžniških vrednostnih papirjev.
(2) Med kredite po tej uredbi sodijo tudi okvirni krediti, krediti po načelu tekočega računa in revolving krediti. Za višino zadolžitve se pri teh kreditih šteje zgornji limit odobrenega kredita.
(3) V primeru zadolžitve z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev mora pravna oseba pred začetkom postopka zadolževanja pridobiti pisno soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi, pri tem mora pravna oseba smiselno upoštevati 5. člen te uredbe.
II. SPLOŠNE DOLOČBE O POSTOPKU ZADOLŽEVANJA
Načrt predvidenih črpanj in odplačil
4. člen
Pravne osebe, ki se nameravajo zadolžiti v naslednjih dveh koledarskih letih, morajo Ministrstvu za finance najkasneje do prvega septembra tekočega leta poslati načrt, iz katerega bo razviden obseg predvidenih črpanj in odplačil za naslednji dve koledarski leti.
Vloga za pridobitev soglasja Ministrstva za finance
5. člen
(1) Pravna oseba, ki se namerava zadolžiti, mora pred začetkom postopka zadolževanja (pri čemer se šteje za začetek postopka zadolževanja objava vabila k dajanju ponudb za zadolžitev) pridobiti pisno soglasje Ministrstva za finance k začetku postopka zadolževanja ali soglasje k zadolžitvi. V vlogi za pridobitev soglasja mora pravna oseba navesti:
a) osnovne elemente zadolžitve (višino glavnice, valuto zadolžitve, predvideno obrestno mero, predvidene stroške zadolžitve, ročnost, predvidene roke črpanj),
b) predviden časovni potek zadolžitve (objava vabila za dajanje ponudb, pridobitev prvega osnutka pogodbe o zadolžitvi, sklenitev pogodbe o zadolžitvi),
c) morebitna zavarovanja (garancije, hipoteke ipd.),
d) namen zadolžitve.
(2) K vlogi za pridobitev soglasja k začetku postopka zadolževanja ali soglasja k zadolžitvi mora pravna oseba priložiti tudi pozitivno mnenje resornega ministrstva. V mnenju mora resorno ministrstvo navesti:
– razloge za zadolževanje pravne osebe,
– akt, na podlagi katerega se pravna oseba namerava zadolžiti,
– vire za odplačilo zadolžitve.
Mnenje resornega ministrstva mora biti dano za vsak postopek zadolževanja posebej.
6. člen
V primerih iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe mora pravna oseba k vlogi za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja priložiti v potrditev osnutek vabila k dajanju ponudb. Vabilo mora med drugim vsebovati predvidene osnovne elemente zadolžitve iz 5. člena te uredbe. Ministrstvo za finance najkasneje v roku petih delovnih dni po prejemu vabila preveri ustreznost vabila. Če vabilo po mnenju Ministrstva za finance ni ustrezno, ga mora pravna oseba dopolniti.
Soglasje k zadolžitvi in soglasje k začetku postopka zadolževanja
7. člen
(1) Po pridobitvi popolne vloge iz 5. člena te uredbe Ministrstvo za finance izda soglasje k zadolžitvi, če je znesek zadolžitve manjši kot 500 milijonov slovenskih tolarjev.
(2) V postopku iz prejšnjega odstavka mora pravna oseba smiselno upoštevati načelo konkurenčnosti ponudb k dajanju ponudb in povabiti k dajanju ponudb najmanj pet ponudnikov. Pravna oseba mora na zahtevo Ministrstva za finance dostaviti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je upoštevala določbo tega odstavka.
(3) Pravna oseba mora pridobiti soglasje k začetku postopka zadolževanja v naslednjih primerih:
– če znaša višina zadolžitve 500 milijonov slovenskih tolarjev ali več,
– za vsak posel zadolžitve, če skupna zadolžitev pravne osebe v tekočem koledarskem letu preseže 500 milijonov slovenskih tolarjev,
– če pravna oseba namerava zadolžitev zavarovati z državnim poroštvom.
(4) V postopku iz prejšnjega odstavka tega člena mora pravna oseba k dajanju ponudb povabiti najmanj deset ponudnikov, od katerih morajo poslati popolno in zavezujočo ponudbo najmanj trije ponudniki.
(5) V soglasju Ministrstvo za finance navede rok, do katerega mora pravna oseba skleniti pogodbo o zadolžitvi. Rok, ki ga določi Ministrstvo za finance za sklenitev pogodbe o zadolžitvi, se lahko izjemoma podaljša, če sklenitev posla ni mogoča v danem roku.
(6) Pravna oseba mora Ministrstvu za finance najkasneje v desetih delovnih dneh po sklenitvi pogodbe o zadolžitvi poslati kopijo te pogodbe oziroma druge listine o zadolžitvi, v primeru jamstva za obveznosti druge pravne osebe pa kopijo pogodbe o zadolžitvi in jamstvene pogodbe.
(7) Zneski iz prvega in tretjega odstavka tega člena se v primeru zadolževanja v tuji valuti preračunavajo v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vložitve vloge za izdajo soglasja.
8. člen
Ministrstvo za finance lahko zavrne izdajo soglasja po tej uredbi, če ugotovi, da:
a) je bil v nasprotju s 6. členom te uredbe osnutek vabila za dajanje ponudb neustrezen, pravna oseba pa ni predložila dopolnitve,
b) poročilo finančnih ali poročilo pravnih svetovalcev ni bilo ustrezno, pravna oseba pa v danem roku ni predložila dopolnitve (10. člen te uredbe),
c) pravna oseba Ministrstvu za finance ne pošilja ali pravočasno ne pošilja podatkov, ki so določeni v pravilniku iz 2. člena te uredbe in kopij pogodb v skladu s šestim odstavkom 7. člena te uredbe,
d) pogodba o zadolžitvi vsebuje določbe, ki bi po mnenju Ministrstva za finance lahko škodljivo vplivale na položaj in poslovanje pravne osebe ali na položaj Republike Slovenije kot poroka, lastnika, delničarja ali ustanovitelja,
e) pravna oseba ni poslala načrta predvidenih črpanj in odplačil v skladu s 4. členom te uredbe,
f) predvideno zadolževanje ni bilo vključeno v kvoto zadolžitve pravnih oseb.
III. POSTOPEK PO PRIDOBITVI SOGLASJA K ZAČETKU POSTOPKA ZADOLŽEVANJA
Imenovanje finančnih in pravnih svetovalcev
9. člen
V primerih iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe mora pravna oseba imenovati neodvisne finančne in pravne svetovalce z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami, ki opravljajo posle svetovanja v zvezi s sestavo vabila k dajanju ponudb za zadolžitev, izborom kreditodajalca, pogajanji o vsebini pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolžitve. Finančni svetovalci so lahko le pravne osebe, pravni svetovalci pa so lahko tudi odvetniki.
Obvestilo o izboru ponudnika in poročilo finančnih ter pravnih svetovalcev
10. člen
(1) Po zbranih ponudbah mora pravna oseba predložiti Ministrstvu za finance obvestilo o izboru ponudnika, vlogo za izdajo končnega soglasja, ki ji mora biti priloženo poročilo finančnih in pravnih svetovalcev, ter končno različico pogodbe o zadolžitvi.
(2) Iz poročila finančnih svetovalcev mora biti razvidna primerjava elementov posameznih ponudb, ki jih je določila pravna oseba v vabilu k dajanju ponudb iz 5. člena te uredbe (obrestna mera, stroški, ročnost in ostali elementi). Poročilu finančnih svetovalcev mora biti priložen izračun, iz katerega je razvidna primerjava ponudb na podlagi izračuna efektivne obrestne mere.
(3) Iz poročila pravnih svetovalcev mora biti razvidna primerjava pravnih elementov med posameznimi pogodbami o zadolžitvi (npr. zavarovanja, določbe o predčasni izpolnitvi, bistvene obveznosti dolžnika ipd.), iz katere izhaja, katera pogodba je pravno ugodnejša za kreditojemalca ter potek pogajanj o vsebini končne različice pogodbe o zadolžitvi z izbranim ponudnikom.
(4) Ministrstvo za finance v roku petih delovnih dni po prejemu preuči poročilo pravnih in finančnih svetovalcev in po potrebi zahteva dopolnitev poročil v roku, ki ga določi.
11. člen
Po pridobitvi popolne dokumentacije iz 10. člena te uredbe izda Ministrstvo za finance končno soglasje k zadolžitvi pravne osebe.
IV. DRŽAVNO POROŠTVO
12. člen
Če je za zavarovanje zadolžitve pravne osebe predvideno državno poroštvo, Ministrstvo za finance ob soglasju k začetku postopka zadolževanja pošlje pravni osebi osnutek poroštvene pogodbe, ki ga mora pravna oseba priložiti k vabilu za dajanje ponudb.
13. člen
Pravna oseba, ki namerava svojo zadolžitev zavarovati z državnim poroštvom, mora takoj po sklenitvi pogodbe o zadolžitvi Ministrstvu za finance poslati kopijo te pogodbe in pozitivno mnenje organa, pristojnega za nadzor nad državnimi pomočmi.
V. ZAKLJUČEK POSTOPKA ZADOLŽEVANJA
14. člen
Če pravna oseba med postopkom zadolževanja ugotovi, da do sklenitve posla ne bo prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti Ministrstvo za finance in navesti razloge, zaradi katerih posel ne bo sklenjen.
VI. NAČELO KONKURENČNOSTI PONUDB V POSTOPKIH ZADOLŽEVANJA PO TRETJEM ODSTAVKU 7. ČLENA TE UREDBE
15. člen
Pravna oseba mora pri zbiranju ponudb upoštevati načelo konkurenčnosti ponudb. Ponudbe morajo biti dane za celoten znesek povpraševanja in v okviru pogojev, ki jih pravna oseba določi v vabilu k dajanju ponudb, sicer se ne štejejo za popolne.
16. člen
Ponudba, ki jo da več ponudnikov skupaj, se šteje za eno ponudbo. En ponudnik lahko da samostojno ponudbo ali pa sodeluje pri skupni ponudbi več ponudnikov. Ponudniki, ki so v postopku zadolževanja dali vsak svojo samostojno ponudbo, lahko združijo ponudbo šele, ko je eden izmed njih izbran po postopku iz te uredbe.
17. člen
V primeru, da pravna oseba zaradi višine zadolžitve ali trenutnih razmer na finančnem trgu ni mogla pridobiti treh popolnih in zavezujočih ponudb bank, lahko razdeli zadolževanje na več manjših zneskov in pridobi tri ponudbe bank za vsak znesek zadolževanja. Če razdelitev zadolžitve na več manjših zneskov ni smotrna, lahko Ministrstvo za finance izjemoma izda soglasje tudi v primeru, če pravna oseba pridobi manj kot tri popolne in zavezujoče ponudbe.
18. člen
Če se pravna oseba zadolžuje z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, je dolžna ravnati v skladu z 2. členom, 5. členom in šestim odstavkom 7. člena te uredbe in smiselno v skladu s tem poglavjem te uredbe.
VII. IZJEME
19. člen
Ta uredba ne velja za zadolžitve, pri katerih prvo črpanje in zadnje odplačilo zapadeta v istem koledarskem letu, razen določb 2. člena in šestega odstavka 7. člena te uredbe.
20. člen
Če se pravna oseba zadolžuje pri mednarodni finančni organizaciji, se ni dolžna ravnati po tej uredbi, razen po 2. členu, 5. členu ter tretjem, petem in šestem odstavku 7. člena te uredbe. Pravna oseba mora predložiti končno različico pogodbe o zadolžitvi in pridobiti končno soglasje Ministrstva za finance.
21. člen
(1) Pravne osebe morajo pred začetkom zadolžitve pridobiti le soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi v naslednjih primerih:
– če se nameravajo kratkoročno zadolžiti, tako da prvo črpanje in zadnje odplačilo ne zapadeta v istem koledarskem letu, ali
– nameravajo z aneksom k pogodbi o zadolžitvi podaljšati rok črpanja in/ali rok odplačila glavnice čez koledarsko leto.
(2) Če se pravna oseba zadolžuje po tem členu in znesek posamezne zadolžitve znaša 1 milijardo slovenskih tolarjev ali več, mora pravna oseba ravnati v skladu s 5. členom te uredbe.
(3) Pri zadolžitvi iz tega člena morajo pravne osebe upoštevati tudi 2. člen in šesti odstavek 7. člena te uredbe.
22. člen
(1) Če Ministrstvo za finance organizira za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zadolžitev z ročnostjo do enega leta ali zadolžitev v sistemu enotnega zakladniškega računa države in prvo črpanje ter zadnje odplačilo zapadeta v istem koledarskem letu, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni potrebno upoštevati določb te uredbe, razen 2. člena in šestega odstavka 7. člena te uredbe.
(2) V primeru, da Ministrstvo za finance organizira za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zadolžitev z ročnostjo do enega leta ali zadolžitev v sistemu enotnega zakladniškega računa države in prvo črpanje ter zadnje odplačilo ne zapadeta v istem koledarskem letu, in v primeru, da Ministrstvo za finance organizira dolgoročno zadolžitev, morata Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pred začetkom priprav na sklenitev posla pridobiti le soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi. Obenem morata ravnati v skladu z 2. členom in šestim odstavkom 7. člena te uredbe.
VIII. IZDAJANJE JAMSTEV
23. člen
(1) Pravna oseba se lahko zadolži z izdajo jamstva za obveznosti druge pravne osebe iz naslova kreditov, posojil ali dolžniških vrednostnih papirjev le po predhodnem pisnem soglasju Ministrstva za finance, če jamstvo zapade v drugem koledarskem letu.
(2) Če jamstvo ne zapade v drugem koledarskem letu, mora pravna oseba upoštevati le določbe 2. člena in šestega odstavka 7. člena te uredbe.
(3) Za izdajo soglasja iz prvega odstavka mora pravna oseba poslati Ministrstvu za finance vlogo za izdajo soglasja z obvestilom, iz katerega je razvidna vrednost posla in namen sklenitve posla, ter priložiti pozitivno mnenje resornega ministrstva.
(4) Določba tega člena se ne nanaša na pravne osebe, pri katerih je pravna podlaga za izdajanje jamstev v zakonu, vendar morajo te pravne osebe ravnati v skladu z 2. členom in šestim odstavkom 7. člena te uredbe.
IX. KRŠITEV DOLOČB UREDBE
24. člen
Če se pravna oseba zadolži v nasprotju z določbami te uredbe, lahko Ministrstvo za finance odreče izdajo soglasja v kasnejših postopkih zadolževanja in o kršitvah uredbe obvesti Vlado Republike Slovenije ter ji predlaga ustrezne ukrepe.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 115/02).
26. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-10/2001-3
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-1611-0071
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina