Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2004 z dne 1. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2004 z dne 1. 3. 2004

Kazalo

845. Pravilnik o elektronskem dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register, stran 2121.

Na podlagi 49. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o elektronskem dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa za elektronski dostop do podatkov, vpisanih v sodni register (v nadaljnjem besedilu: elektronski dostop), pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), način elektronskega dostopa do podatkov, vpisanih v centralno informatizirano bazo sodnega registra (v nadaljnjem besedilu: baza) in višino ter obveznost plačila nadomestila stroškov za elektronski dostop do podatkov, vpisanih v bazo.
2. člen
(1) Elektronski dostop je neposredno pregledovanje, iskanje ali izpis osnovnih, dodatnih in zgodovinskih podatkov, vpisanih v bazo, z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije.
(2) Osnovni podatki iz prejšnjega odstavka so:
– podatki iz baze podatkov subjekt vpisa, ki so določeni v prvem odstavku 4. člena pravilnika o načinu vodenja sodnega registra (Uradni list RS, št. 18/94, 25/94 popr. in 3/97) skupaj s številko vpisa v računalniško podprtem Srg vpisniku razen podatkov o dejavnosti,
– podatki iz baze podatkov zastopniki, ki so določeni v prvem odstavku 6. člena pravilnika o načinu vodenja sodnega registra, razen podatkov o enotni matični številki občana in naslovu bivanja za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje subjekta vpisa oziroma delov subjekta vpisa.
(3) Dodatni podatki iz prvega odstavka tega člena so:
– podatki iz baz podatkov »družbeniki«, »člani nadzornega sveta«, »skupščinski sklepi« in »razno«, ki so določene v drugem odstavku 3. člena pravilnika o načinu vodenja sodnega registra,
– podatki, izvzeti iz elektronskega dostopa iz drugega odstavka tega člena.
(4) Zgodovinski podatki iz prvega odstavka tega člena so vsi prej vpisani podatki, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa.
(5) Za elektronski dostop šteje tudi zahteva za overjeni redni izpisek iz sodnega registra, ki se izda na podlagi zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94; v nadaljnjem besedilu: zakon), in jo uporabnik posreduje sodišču z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: elektronska zahteva za izpisek).
II. POGOJI ZA ELEKTRONSKI DOSTOP
3. člen
(1) Elektronski dostop iz drugega odstavka prejšnjega člena je javen.
(2) Elektronski dostop iz tretjega do petega odstavka prejšnjega člena se zagotavlja uporabniku, ki izpolnjuje tehnične pogoje, ki zagotavljajo uporabo ustrezne strojne, programske in komunikacijske opreme za varen elektronski dostop v skladu s tem pravilnikom.
(3) Elektronski dostop se zagotavlja uporabniku, ki izjavi, da je seznanjen s pogoji uporabe baze in posledicami kršitev pravil o uporabi baze skladno z zakonom in tem pravilnikom.
4. člen
(1) Šteje se, da uporabnik izpolnjuje tehnične pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena, če za elektronski dostop uporablja strojno in programsko opremo, ki ustreza naslednjim parametrom:
1. programska oprema – spletni pregledovalnik, ki podpira vsaj 128 bitno enkripcijo in
2. spletno digitalno potrdilo overitelja digitalnih potrdil v skladu z zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00 in 30/01).
(2) Parametri iz prejšnjega odstavka se objavijo na spletnih straneh Centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS (v nadaljnjem besedilu: CIF).
5. člen
(1) Ob prvi prijavi v bazo mora uporabnik podati izjavo, da je seznanjen s pogoji uporabe baze. Izjavo poda v obliki in na način, ki ju določi CIF v soglasju s Centrom Vlade Republike Slovenije za informatiko (v nadaljnjem besedilu: CVI) in ministrstvom, pristojnim za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in ju objavi na svojih spletnih straneh.
(2) Uporabnik, ki je podal izjavo iz prejšnjega odstavka, navede svoj veljavni elektronski naslov, na katerega prejme svoje uporabniško ime in geslo za elektronski dostop do osnovnih podatkov.
(3) Veljavnost uporabniškega imena in gesla za elektronski dostop do osnovnih podatkov ugasne v roku treh mesecev od zadnje uporabe, podatki o uporabniku pa se izbrišejo.
6. člen
(1) Uporabnik je dolžan bazo uporabljati skrbno, v skladu z zakonom in tem pravilnikom in obveščati CIF o kakršnihkoli napakah v zvezi z uporabo baze.
(2) Podatke, pridobljene s pomočjo elektronskega dostopa, lahko uporabnik uporablja le v svojem imenu in za svoj račun ter jih ne sme posredovati tretjim osebam.
(3) Uporabniku, ki ne uporablja baze v skladu z zakonom in tem pravilnikom, CIF onemogoči elektronski dostop do baze.
III. NAČIN ELEKTRONSKEGA DOSTOPA
7. člen
(1) Elektronski dostop se zagotavlja preko spletnega portala Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (http://www.sodisce.si), za državne organe pa preko spletnega Državnega portala Republike Slovenije (http://e-uprava.gov.si).
(2) Elektronski dostop se izvaja s poizvedovanjem po bazi na podlagi navedbe polnega imena subjekta vpisa ali vsaj petih znakov imena subjekta vpisa, brez označbe organizacijske oblike subjekta vpisa.
(3) Državni organi lahko poizvedujejo po bazi tudi na podlagi matične številke subjekta vpisa, šifre sodišča in vložne številke, pri katerem oziroma pod katero je subjekt vpisa vpisan v bazo.
8. člen
(1) V elektronski zahtevi za izpisek mora uporabnik navesti podatke o naslovu, na katerega mu sodišče pošlje overjeni redni izpisek iz sodnega registra.
(2) Sodišče mora overjeni redni izpisek iz sodnega registra poslati uporabniku najkasneje naslednji delovni dan po prejemu elektronske zahteve za izpisek.
IV. NADOMESTILO STROŠKOV ZA ELEKTRONSKI DOSTOP
9. člen
(1) Elektronski dostop do osnovnih podatkov je brezplačen za vse uporabnike. Elektronski dostop do drugih podatkov v skladu s tem pravilnikom je brezplačen za uporabnike državne in javne uprave, ki so vključeni v komunikacijsko omrežje državnih organov in izvajajo elektronski dostop do baze iz tega omrežja.
(2) Za elektronski dostop do dodatnih ali zgodovinskih podatkov uporabnik plača nadomestilo stroškov v vrednosti 20 točk v skladu z zakonom, ki ureja sodne takse, preko sistema za mikroplačila ob vsakokratni uporabi.
(3) Ob oddaji elektronske zahteve za izpisek uporabnik plača sodno takso v skladu z zakonom, ki ureja sodne takse, preko sistema za mikroplačila ob vsakokratni uporabi.
(4) Plačila iz naslova nadomestila stroškov, ki se plačujejo na podlagi tega pravilnika, so sredstva proračuna Republike Slovenije.
V. NADZOR
10. člen
(1) Nadzor nad pravilno uporabo baze in plačilom sodne takse overjenega izpiska podatkov iz baze izvaja CIF. Mehanizme za izvajanje nadzora nad pravilno uporabo baze v okviru tehničnih možnosti zagotovi CVI.
(2) Ministrstvo ima zaradi nadzora nad pravilno uporabo baze pravico vpogleda v podatke o uporabnikih in o oblikah ter številu njihovih elektronskih dostopov v bazo. Podatke o tem zbirata in obdelujeta CIF in CVI.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na elektronski dostop do dodatnih in zgodovinskih podatkov ter na elektronsko zahtevo za izpisek, se začnejo uporabljati, ko minister, pristojen za pravosodje, s sklepom ugotovi, da so za to izpolnjeni tehnični pogoji. Sklep iz tega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati pravilnik o dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register, neposredno preko računalniške povezave (Uradni list RS, št. 64/99) ter tarifa o nadomestilu za uporabo centralne informatizirane baze sodnega registra in drugih stroških predlagatelja oziroma uporabnika centralne informatizirane baze sodnega registra (Uradni list RS, št. 37/03), ki se uporabljata do uveljavitve sklepa iz prejšnjega odstavka.
12. člen
(1) Uporabniki, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika zagotovljen dostop do podatkov, vpisanih v sodni register, preko SECURE ID povezave na podlagi pravilnika iz prvega odstavka prejšnjega člena, ohranijo ta dostop do uveljavitve sklepa iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Izpis podatkov iz baze sodnega registra, pridobljen z dostopom v bazo po prejšnjem odstavku, nima značaja javne listine po zakonu.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 721-2/2000
Ljubljana, dne 10. februarja 2004.
EVA 2003-2011-0002
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost