Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

361. Odredba o določitvi standarda stroškov dela in standarda stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva starejših in deleža knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je možno upoštevati v ceni storitev, stran 922.

Na podlagi 101. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03) v povezavi s četrtim odstavkom 28. člena in tretjim odstavkom 44. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02 in 3/04) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
O D R E D B O
o določitvi standarda stroškov dela in standarda stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva starejših in deleža knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je možno upoštevati v ceni storitev
1. člen
Ta odredba določa standard stroškov dela iz prve alinee drugega odstavka 28. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02 in 3/04, v nadaljnjem besedilu: pravilnik), standard stroškov in odhodkov iz druge alineje drugega odstavka 28. člena pravilnika ter delež knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev iz 9. in 44. člena pravilnika (v nadaljnjem besedilu: standard stroškov dela, standard stroškov in odhodkov oskrbe, delež knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev), za oblikovanje cene storitev institucionalnega varstva starejših, in sicer za standardno storitev socialne oskrbe za osebe, ki so starejše od 65 let, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči – oskrbe I.
2. člen
Standard stroškov dela se določi v naslednji višini:
– povprečni kvalifikacijski količnik za število zaposlenih, potrebnih za opravljanje storitve oskrbe I v skladu s predpisanimi normativi in standardi: 3,15,
– povprečni kvalifikacijski količnik za vodilni oziroma vodstveni kader za oskrbo (en vodilni oziroma vodstveni na 180 oskrbovancev-uporabnikov): 0,07,
– drugi stroški dela: 41.236,60 SIT mesečno na zaposlenega.
3. člen
Standard stroškov in odhodkov oskrbe se določi v naslednji višini:
1.064 SIT dnevno oziroma 32.364,10 SIT povprečno mesečno na oskrbovanca.
4. člen
Delež knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je možno upoštevati v ceni storitev, se določi v višini 43%.
5. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o določitvi standarda stroškov dela in standarda stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva starejših (Uradni list RS, št. 54/02).
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-006/04
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2004-2611-0017
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost