Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

357. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk, stran 915.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list. RS, št. 33/03 in 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 6. izredni seji dne 13. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, uskladi delovanje Javnega zavoda Bogenšperk (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) ureja status zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom, ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Občina Šmartno pri Litiji. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji izvaja Občinski svet občine Šmartno pri Litiji.
2. člen
Zavod je pravni naslednik Javnega zavoda Bogenšperk s sedežem na naslovu Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji, katerega ustanoviteljica do razdružitve občin je bila Občina Litija.
Občinski svet občine Litija je 26. 1. 1998 sprejel odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 13/98).
3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno upravljanje s kulturnim spomenikom državnega pomena in prezentacijo njegovih kulturnih vrednot.
4. člen
Ime zavoda: Javni zavod Bogenšperk.
Skrajšano ime: Zavod Bogenšperk.
Sedež zavoda je grad Bogenšperk, Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji.
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premoženjem.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
5. člen
Premoženje, ki je dano v upravljanje zavodu, je last Občine Šmartno pri Litiji.
V upravljanje zavoda sodijo naslednji objekti in zemljišča:
– grad Bogenšperk,
– gospodarski objekt,
– grajska pristava – Pollandova hiša,
– ostanki gradu Lichtenberg s kapelico in
– zemljišča, ki so vključena v odlok o razglasitvi gradu Bogenšperk za spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99).
Zavod lahko upravlja z novim objektom ali pa izloči obstoječega iz njegove sestave na podlagi soglasja ustanovitelja.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Zavod izvaja naslednje dejavnosti:
– upravljanje z objekti,
– muzejsko dejavnost,
– protokolarno dejavnost (poročna in spremljajoča dejavnost),
– galerijsko dejavnost,
– izvajanje kulturnih in drugih prireditev,
– varstvo kulturne dediščine,
– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževanih programov,
– oddaja prostore za razstave, kulturne in druge prireditve ter storitve,
– raziskovanje na področju družboslovja, humanistike in naravoslovja,
– oblikovanje turistične ponudbe občine in njene promocije,
– informacijska dejavnost,
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev prireditev,
– prodaja drobnih spominkov in publikacij,
– sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami,
– izdajateljska in založniška dejavnost,
– fotokopiranje,
– prenesene naloge iz področja občinske uprave in
– druge dejavnosti, ki so v skladu z namenom ustanovitve.
7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– DE/22.110 izdajanje knjig,
– DE/22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
– DE/22.150 drugo založništvo,
– DE/22.220 drugo tiskarstvo,
– DE/22.320 razmnoževanje video zapisov,
– G/52.488 trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– G/52.620 trgovina na drobno, na tržnicah in stojnicah,
– G/52.630 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– G/52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– G/55.302 dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
– G/55.401 točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
– K/70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/72.400 dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami,
– K/73.202 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
– K/74.400 oglaševanje,
– K/74.810 fotografska dejavnost,
– K/74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/74.843 druge poslovne dejavnosti,
– M/80.421 dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
– M/80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– O/92.340 druge razvedrilne dejavnosti,
– O/92.521 dejavnost muzejev,
– O/92.522 varstvo kulturne dediščine,
– O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve in
– O/92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Dejavnosti zavoda se štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– direktor zavoda in
– svet zavoda.
9. člen
Direktor organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor zastopa in predstavlja zavod v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko župan Občine Šmartno pri Litiji povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– da ima najmanj višješolsko izobrazbo,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih položajih,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– da pozna področje delovanja zavoda in
– da predloži program dela.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
10. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, zaradi razlogov, ki jih določata zakon o zavodih in ZUJIK.
Občinski svet občine Šmartno pri Litiji mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Če svet zavoda ne da mnenje v roku 30 dni, se šteje, da soglaša z razrešitvijo.
11. člen
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akte o organizaciji dela zavoda,
– sprejema akte o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrte nabav osnovnih sredstev in investicijskega načrtovanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi delovanja zavoda,
– poročanje ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za promocijo,
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi zavodi in organizacijami,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi, imenuje delovne skupine in druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti in
– opravlja druge z zakonom, odlokom o ustanovitvi, statutom in drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge, ki so potrebne za delo zavoda.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alinee daje soglasje svet zavoda.
12. člen
Pooblastila direktorja:
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pri prometu z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
13. člen
Svet zavoda šteje pet članov:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– en predstavnik zaposlenih v zavodu in
– dva predstavnika zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja in zainteresirane javnosti imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Upravičeni predlagatelji predstavnikov zainteresirane javnosti so ZKD in turistična društva v Občini Šmartno pri Litiji. Predstavnika zavoda izvolijo delavci izmed vseh delavcev zavoda v skladu z aktom, ki ureja soupravljanje delavcev.
Pogoje za delo sveta zagotavlja ustanovitelj.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta traja pet let in se lahko ponovi.
Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja ter predstavnike uporabnikov in zainteresirane javnosti o poteku mandata članom sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom in jih pozvati na dostavo predlogov.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
14. člen
Naloge sveta zavoda:
– opravlja naloge sveta in strokovnega sveta,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi in nadzoruje njihovo uresničevanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sklepa pogodbo z direktorjem,
– obravnava vprašanja s področja dela in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje soglasje k predlogu direktorja o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja in
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda.
15. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 15 dni po imenovanju oziroma po prejemu predlogov.
Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja.
16. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– mu preneha delovno razmerje, ki je podlaga za članstvo v svetu,
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno in
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
IV. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
17. člen
Pogoje za delo zavoda zagotavlja ustanovitelj.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
18. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja (sredstva za plače, materialne stroške in investicijsko vzdrževanje),
– iz državnega proračuna (razpisi),
– s plačili za storitve,
– z vstopninami,
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva ter sponzorstva, določenimi z zakonom in statutom zavoda in
– iz drugih virov, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja s soglasjem sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja s soglasjem sveta zavoda.
Gospodarjenje in upravljanje s premoženjem v lasti ustanovitelja nadzira svet zavoda.
V. NADZOR NAD DELOVANJEM ZAVODA
20. člen
Ustanovitelj ima pravico nadzirati zakonitost dela zavoda. Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda in finančnega poslovanja opravlja svet zavoda.
Ustanovitelj ima v zvezi s poslovanjem zavoda še naslednje pristojnosti in obveznosti:
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– odloča o dodatnih sredstvih za osnovno dejavnost zavoda in
– spremlja finančno poslovanje zavoda, od katerega vsaj enkrat letno pridobi ustrezne podatke.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
21. člen
Zavod dela in posluje ter ureja notranja razmerja na podlagi zakonov, odloka o ustanovitvi in drugih splošnih aktov, usklajenih z zakoni.
Splošni akti zavoda so: poslovnik o delu sveta zavoda, pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugi z zakonom določeni akti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ustanovitelj najkasneje v roku treh mesecev pripravi javni razpis za direktorja Javnega zavoda Bogenšperk.
Dosedanji vršilec dolžnosti nadaljuje delo do imenovanja novega direktorja v skladu s tem odlokom. Pogodbo o zaposlitvi delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi za zavod sklene župan Občine Šmartno pri Litiji.
23. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut Javnega zavoda Bogenšperk, z dne 20. 9. 1998.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 13/98, 76/98 in 46/01).
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-16/2003
Šmartno pri Litiji, dne 13. januarja 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost