Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

352. Odlok o varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Rogatec, stran 892.

Na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 10/98, 61/00 in 21/02) ter 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 8. redni seji z dne 23. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Rogatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se zaradi zagotavljanja nemotenega in varnega prometa na občinskih cestah v naseljih občine in na prometnih površinah izven vozišč občinskih cest v naseljih občine, določajo pravila javnega cestnega prometa, in sicer:
– omejitve prometa,
– omejitve hitrosti,
– varnost pešcev,
– vrste javnih parkirnih prostorov in parkiranje,
– drugi varnostni ukrepi.
2. člen
Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata zakon o javnih cestah in zakon o varnosti cestnega prometa.
II. OMEJITVE PROMETA
3. člen
Hitrost vožnje za vozila na območju naselij Občine Rogatec je omejena na 50 km/h, razen, če ni s posebnim prometnim znakom določeno drugače.
Območja pred šolami, vrtci, zdravstvenimi domovi in drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu potrebno zmanjšati največjo dovoljeno hitrost v naselju, se štejejo za območja posebnega prometnega režima. Ta območja se označijo z ustrezno prometno signalizacijo.
Na predlog župana lahko občinski svet omeji hitrost v naseljih Občine Rogatec pod 50 km/h ter določi območja posebnega prometnega režima po predhodnem predlogu sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, krajevne skupnosti ali sveta javnega zavoda.
4. člen
Zaradi varnosti pešcev ni dovoljena vožnja s kolesi, kolesi s pomožnim motorjem, kolesi z motorjem in motornimi kolesi in drugimi vozili po sprehajalnih stezah, otroških in športnih igriščih, zelenicah, parkih in drugih površinah, ki so namenjene izključno pešcem.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbama prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
III. VRSTE JAVNIH PARKIRNIH PROSTOROV IN PARKIRANJE
5. člen
Javni parkirni prostori v naseljih so splošni in posebni.
Splošni parkirni prostori so vsi parkirni prostori na javnih površinah, razen posebnih parkirnih prostorov.
6. člen
Posebni parkirni prostori so:
1. rezervirani parkirni prostori za potrebe pravnih oseb ter fizičnih oseb v zvezi z delom, ki ga opravljajo,
2. rezervirani parkirni prostori za parkiranje vozil invalidnih oseb,
3. postajališča avto taksi vozil,
4. drugi posebni parkirni prostori.
Posebni parkirni prostori morajo biti označeni s prometnim znakom in označbo na vozišču. Prometni znak mora vsebovati poleg označbe za vrsto vozil, tudi čas dovoljenega parkiranja in druga obvestila.
Na posebnih parkirnih prostorih lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirni prostori namenjeni in za čas, ki je za to določen.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.
7. člen
Voznik lahko na parkirni prostor parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je parkirni prostor določen.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
8. člen
Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani na samo za to določenem in označenem parkirišču – parkirišču za tovorna vozila v industrijski coni P2.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.
9. člen
Poleg v zakonu o varnosti cestnega prometa naštetih primerov je prepovedano parkiranje tudi v naslednjih primerih:
1. pred mesti, kjer so nameščeni hidranti,
2. v pasaži, pred vhodom za vozila v stavbe, garaže ali dvorišča,
3. na delih javne parkirne površine med vrisanimi parkirnimi mesti tako, da onemogočajo izvoz že parkiranemu vozilu oziroma uvoz vozila na vrisan parkirni prostor,
4. v parkih in na zelenicah,
5. pred in na prostoru, določenem za odlaganje posod za odpadke,
6. na bankinah,
7. na vozišču ceste v naseljih.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
IV. DRUGI VARNOSTNI UKREPI
10. člen
Gradbišča ob javnih cestah je potrebno urediti tako, da je na pnevmatikah onemogočeno odnašanje gradbenega in drugega materiala na javno cesto. Pri vključevanju vozil iz gradbišča ali druge neutrjene površine na javno cesto, je potrebno odstraniti blato z vozišča takoj po onesnaženju in počistiti meteorno kanalizacijo. Če tega izvajalec del, prevoznik oziroma voznik ne opravi sam, stori to na njegove stroške upravljavec javnih cest.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.
11. člen
Prepovedano je pranje vozil in drugih predmetov na javni cesti ali izven javnih cest, če voda pri pranju odteka po javni cesti.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.
V. IZVAJANJE ZAKONSKIH POOBLASTIL IN NADZOR
13. člen
Nadzor in izvajanje pooblastil po zakonu o varnosti cestnega prometa opravljata občinski redar in občinski inšpektor ter izrekata ukrepe predvidene po zakonu in tem odloku.
Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka tega člena, so zbrane denarne kazni prihodek Občine Rogatec.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 10/79) in vsi prepisi izdani na njegovi podlagi, ki se nanašajo na območje Občine Rogatec.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-109/2003
Rogatec, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost