Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

350. Pravilnik o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na območju Občine Postojna, stran 892.

Na podlagi 3. člena uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00 in 49/01), 24.a člena odloka o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 128/03), 24.a člena odloka o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 128/03) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. št. 1/96, 86/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 7. seji dne 25. 11. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na območju Občine Postojna
1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za oprostitev oziroma znižanje plačevanja storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda v kmetijstvu ter postopek za njihovo ugotavljanje.
S tem pravilnikom se določi tudi način delitve porabe vode v primeru skupnega evidentiranja porabe vode za gospodinjstvo in kmetijsko dejavnost.
2. člen
Do oprostitve oziroma znižanja plačevanja po tem pravilniku so upravičene fizične in pravne osebe, ki na območju Občine Postojna opravljajo kmetijsko dejavnost kot je opredeljena v zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) in za svojo dejavnost uporabljajo vodo iz javnega vodovoda.
3. člen
Praviloma imajo upravičenci ločen priključek oziroma vgrajen pomožni vodomer, ki ločeno beleži porabo vode za kmetijsko dejavnost. Upravičencu se izstavi ločen račun.
4. člen
Kolikor upravičenec nima ločenega vodovodnega priključka oziroma vgrajenega ločenega pomožnega vodomera za kmetijsko dejavnost, se porabljena voda obračuna tako, da se upošteva pavšalna mesečna poraba vode – 4 m3/osebo.
Porabljena voda, ki presega v prejšnjem odstavku navedeno pavšalno porabo vode na osebo na mesec se šteje, da je bila porabljena v kmetijski dejavnosti.
Upravičencu se izstavi ločen račun.
5. člen
Za odpadno vodo, ki nastaja v kmetijstvu in se uporablja v kmetijstvu na kmetijskih zemljiščih, se v skladu s 3. členom uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00 in 49/01) taksa za obremenjevanje vode ne plačuje.
Načini delitve porabe vode iz 3. in 4. člena tega pravilnika se upoštevajo tudi za izvajanje določil zgornjega odstavka.
6. člen
Za oprostitev oziroma znižanje plačevanja upravičenci zaprosijo z vložitvijo pisne vloge, ki jo naslovijo na Občino Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, praviloma do 15. januarja tekočega leta.
V vlogi navedejo točne podatke o upravičencu ter poln naslov kmetijskega gospodarstva.
Vlogi priložijo:
– fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede na predmet uveljavljanja oziroma potrdilo, da opravljajo kmetijsko dejavnost, ki ga izda Kmetijsko svetovalna služba,
– fotokopijo računa za porabljeno količino vode za pretekli mesec, na katerem je razvidna številka odjemnega mesta,
– upravičenci iz 4. člena tega pravilnika vlogi priložijo potrdilo o družinski skupnosti.
Vloga se obnovi enkrat letno.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-5/03
Postojna, dne 25. novembra 2003.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost