Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

349. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Postojna, stran 889.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 10. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in 96/99), 24. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 128/03) ter 16., 60. in 62. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 7. seje dne 25. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Postojna
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Občina Postojna (v nadaljevanju: koncedent) s tem odlokom določa predmet koncesije, pogoje za podelitev koncesije, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesioniranih gospodarskih javnih služb, prenehanje koncesijskega razmerja, izbor koncesionarja in druge elemente, pomembne za dodelitev koncesije.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
1. Redno vzdrževanje občinskih javnih cest (lokalnih cest in javnih poti):
– redno vzdrževanje – čiščenje in popravila prometnih površin ter pripadajočih varstvenih pasov in spremljajočih objektov,
– vzdrževanje horizontalne in vertikalne cestno-prometne signalizacije,
– zimska služba,
– opravila, ki so zakonsko vezana na varstvo in varnost teh cest.
2. Vzdrževanje javnih prometnih površin ter spremljajočih objektov in naprav:
– vzdrževanje – čiščenje in popravila javnih prometnih površin (ulice, trgi, pločniki, stopnišča in drugi peš prehodi),
– nameščanje (obeležba) označevanje in vzdrževanje talne in vertikalne cestno-prometne signalizacije na zgoraj navedenih prometnih površinah,
– vzdrževanje javne tržnice, sejmišč in javnih parkirišč,
– zimska služba,
– spomladansko in jesensko čiščenje,
– košnja travnatih površin,
– opravila, ki so zakonsko vezana na varstvo in varnost prej navedenih javnih površin.
3. Hortikulturna vzdrževalna dela na javnih zelenih površinah:
– oskrba in saditev drevja, živih meja, okrasnega drevja ter drugih rastlin,
– razmestitev in hramba cvetličnih korit,
– druga dela po letnem programu del.
4. Pokopališka dejavnost:
– upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov.
Koncesija se podeljuje ločeno za vsako gospodarsko javno službo posebej.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
3. člen
Koncesija se izvaja na območju Občine Postojna, in sicer gospodarske javne službe iz 1. točke 2. člena na območju celotne občine, iz 2. in 3. točke 2. člena se izvajajo na območju mesta Postojna in naselja Prestranek, zimska služba pa se kot koncesionirana gospodarska javna služba izvaja tudi v ostalih krajih v KS Postojna in Prestranek ter v ostalih krajevnih skupnostih Občine Postojna; gospodarska javna služba iz 4. točke 2. člena pa na območju mesta Postojna in naselja Veliki Otok, v ostalih krajevnih skupnostih pa v primeru, da s tem le-te soglašajo.
IV. POGOJI ZA IZVAJANJE IN PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje zgoraj navedenih gospodarskih javnih služb izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
2. v primeru, da je koncesionar registriran kot družba, predloži: sklep o vpisu družbe v sodni register, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v primeru, da je koncesionar organiziran kot samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
3. da ima poravnane davke in prispevke,
4. da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
5. da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
6. da predloži program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti,
7. da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije; če pa namerava koncesionar dejavnost opravljati tudi s podizvajalci, morajo le-ti izpolnjevati razpisne pogoje na enak način kot koncesionar;
8. da ima reference za tovrstna dela in da izpolnjuje ostale pogoje, določene v javnem razpisu.
5. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokaznih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
6. člen
Koncesionar izvaja koncesijo:
1. v svojem imenu in na svoj račun ter pod pogoji, določenimi s tem aktom in koncesijsko pogodbo,
2. tako, da pri opravljanju koncesioniranih dejavnosti dosledno upošteva tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde, predpise in normative za to področje ter cene, dogovorjene in določene s pogodbo,
3. tako, da koncedentu omogoča nadzor nad izvajanjem.
7. člen
Podeljena koncesija ni prenosljiva, razen v izjemnih primerih, določenih z zakonom in pogodbo.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
8. člen
Koncesija se podeli za dobo 10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
VII. FINANCIRANJE
9. člen
Za izvajanje dejavnosti koncesionar pridobiva finančna sredstva iz proračuna Občine Postojna.
Koncesionirane dejavnosti se izvajajo po vsakoletnem programu, potrjenem s strani Občine Postojna.
VIII. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
10. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Postojna.
Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
IX. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST KONCESIONARJA
11. člen
Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo je pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročil koncedentu ali drugim pravnim oziroma fizičnim osebam.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
12. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta. Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je napovedan, nenapovedan in stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odvzemom koncesije,
3. z odkupom koncesije in
4. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
14. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je sklenjena,
– z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje, medsebojne pravice in obveznosti določijo v koncesijski pogodbi.
15. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ali prevzame v režijo:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem koncesije v dogovorjenem roku,
– če koncesionar pri izvajanju koncesije koncedentu povzroča škodo zavestno ali z veliko malomarnostjo in
– če je izražen utemeljen javni interes, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba.
16. člen
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesionirane gospodarske javne službe.
S koncesijsko pogodbo se določijo način, obseg in pogoji odkupa. Če z odkupom ne soglaša koncedent, odkup koncesije ni mogoč.
Ne glede na prejšnji odstavek je odkup lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
XII. JAVNI RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA
17. člen
Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 2. člena tega odloka izbere koncedent na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka.
Postopek podelitve koncesije poteka v skladu z določbami zakona o gospodarskih javnih službah, zakona o javnih naročilih in zakona o splošnem upravnem postopku.
Ponudnik, ki ni zadovoljen z izbiro, lahko na podlagi določil zakona o splošnem upravnem postopku v roku 15 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo na župana Občine Postojna. O pritožbi odloči v upravnem postopku župan. Njegova odločitev je dokončna.
Po pravnomočnosti odločbe sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
18. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja in
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
19. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 40 dni.
Izbira najugodnejšega interesenta se lahko opravi, če sta se na javni razpis prijavila vsaj dva prijavitelja.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
20. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
XIII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
21. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan občine.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
XIV. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-5/03
Postojna, dne 25. novembra 2003.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost