Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

346. Odlok o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem, stran 868.

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), ter na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 9. seji dne 3. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za območje Pivke
z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka v letu 1995 (Uradni list RS, št. 82/98), sprejmejo podrobna merila in pogoji prostorsko ureditvenih pogojev za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem, ki jih je izdelala area-LINE d.o.o. Cerknica, pod št. 2000 / IV- 103.
2. člen
S tem odlokom se sprejmejo podrobna merila in pogoji prostorsko ureditvenih pogojev za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem in veljajo skupaj s splošnimi merili prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 117/03).
3. člen
Sestavni del tega odloka so grafične priloge: razmejitve in pogoji v M 1: 5000 na preglednem katastrskem načrtu.
II. PODROBNA MERILA IN POGOJI PO OBMOČJIH UREJANJA
4. člen
P1 – S6 – O Pod Lovrenčinovim hribom – Novo pokopališče
V območju urejanja P1 – S6 – O so do sprejetja prostorsko izvedbenega načrta dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in dopolnilna gradnja infrastrukturnega omrežja. Ob pripravi osnutka je nujno pridobiti pogoje pristojnega zavoda za gozdove.
5. člen
P 1 – I 13 – Pred Petelinjami – bencinski servis
V območju urejanja P1- I 13- Pred Petelinjami so do sprejetja prostorsko izvedbenega načrta dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor. Do sprejema ustreznega akta ostane območje v obstoječi rabi.
6. člen
P1 – S7 – S1/1 Petelinje – staro jedro
V območju urejanja P1 – S7 – S1/1 – Petelinje veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– nadzidave in postavitve kioskov ali začasnih objektov niso dovoljene,
– preureditve strešnih konstrukcij so dovoljene, kolikor ohranja geometrijo prostora in orientacijo sosednjih objektov. V sklopu objektov streha ne sme izstopati v svojih gabaritih kakor tudi ne v oblikovanju. Ravne strehe niso dovoljene, kolikor niso to samo posamezni deli med sestavljenimi strešinami ali manjši zaključki strešin;
– gradnja prizidkov in pomožnih objektov je dovoljena, v kolikor to dopušča velikost zemljišča in je zagotovljen varen in normalen dostop,
– dozidave in dopolnilna gradnja je dovoljena v okviru gradbene linije; dopolnilna gradnja je dovoljena kolikor je možen dovoz in se lahko formira normalno funkcionalno zemljišče novega objekta;
– spremembe namembnosti pritličnih delov obstoječih objektov je možna za namene trgovsko servisnih dejavnosti. Značaj nove namembnosti ne sme poslabšati bivalnih pogojev naselja (hrup, vibracije, večje odprte deponije, onesnaževanje zraka in voda, itd.),
– sakralni spomenik – cerkev sv. Jerneja se varuje kot celosten spomenik in prostorska dominanta. Posegi v vplivno območje so dovoljeni samo pod pogoji pristojne spomeniško-varstvene službe. Vplivno območje spomenika je določeno v strokovnih podlagah planskih dokumentov občine.
– V 4-metrskem pasu Petelinjskega potoka gradnja ni dovoljena.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: obstoječa TP odgovarja potrebam dopolnilne gradnje,
– vodovodno omrežje: za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi ali rekonstruirati sekundarno vodovodna omrežje,
– kanalizacija: do izgradnje primarnega zbiralnika komunalnih odpadnih vod je potrebno zgraditi greznice večjih dimenzij brez iztoka na občasno praznjenje. Po izgradnji zbiralnika pa je obvezna priključitev nanj.
Varovani objekti kulturne dediščine:
-------------------------------------------------------------------------------
EŠD 3881    Cerkev sv. Jerneja         sakralna stavbna dediščina
-------------------------------------------------------------------------------
Predlogi za vpis v ZRD:
-------------------------------------------------------------------------------
EŠD 301779   Kapelica               sakralna stavbna dediščina
EŠD 301781   Križ na koncu vasi          sakralna stavbna dediščina
EŠD 301780   Križ na začetku vasi         sakralna stavbna dediščina
EŠD 301778   Vas                 naselbinska dediščina
-------------------------------------------------------------------------------
7. člen
P1 – S7 – S1/2 Zaledje Petelinj
V območju urejanja P1 – S7 – S1/2 – Zaledje Petelinj veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– dopustna je individualna gradnja s stanovanjsko agrarnimi funkcijami kot dopolnitev in smiselna razvojna širitev obcestnega naselja Petelinje. Objekti morajo biti skladni z objekti starejšega dela Petelinij (izrazito podolgovat tloris, krajša stranica naj bo ob novi cestni komunikaciji, streha bo simetrična dvokapnica, kjer je sleme vzporeden z daljšo stranico),
– ravne strehe niso dovoljene,
– gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti domačij je dovoljena na dvoriščni strani novo formiranih gradbenih parcel. Velikost objektov ne sme ogrožati zadostnih odmikov od sosednjih objektov, obenem pa zagotoviti prostor za varen in normalen dovoz ter manipulacijo,
– dopustna je gradnja dopolnilnih objektov ob stanovanjskih hišah za obrtne delavnice s storitveno dejavnostjo, ki dopolnjujejo stanovanjsko agrarni značaj naselja, vendar ne povzročajo prekomerne motilne vplive na bivalno okolje,
– popolnoma proizvodne obrtne dejavnosti v naselju niso dovoljene.
Prometno urejanje:
– za poselitev zaledja Petelinj je potrebno izvesti odcep z glavne državne ceste v skladu s pogoji Direkcije RS za ceste na parceli št. 129/1 k.o. Petelinje kot zbirno stanovanjsko cesto, ki se na drugi strani priključi na obstoječo cesto skozi staro vaško jedro;
– zbirna stanovanjska cesta naj sledi konfiguraciji terena in obenem omogoči obojestransko obcestno pozidavo kot vzporedno naselje a starim vaškim jedrom.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: obstoječa TP odgovarja potrebam gradnje,
– vodovodno omrežje: za zaledno gradnjo je potrebno zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– kanalizacija: do izgradnje primarnega zbiralnika komunalnih odpadnih vod je potrebno zgraditi greznice večjih dimenzij brez iztoka na občasno praznjenje. Po izgradnji zbiralnika pa je obvezna priključitev nanj.
8. člen
P1 – R14 – Športno letališče
V območju urejanja P1-R14 – Športno letališče veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– območje je definirano kot rekreacijske površine s spremljajočimi objekti športnega letališča, kjer so dopustna urejanja v skladu z osnovo funkcijo urejevalske morfološke celote,
– površine znotraj tega območja nimajo statusa stavbnega zemljišča (razen obstoječe pozidave),
– potrebno je ohraniti odnos med grajenimi strukturami naselja Petelinje in odprtega prostora ter vedute v smeri vrh. SV,
– uredijo se dostopi in priložnostna odstavna mesta za vozila;
– prepovedano je postavljanje pomožnih objektov, reklamnih tabel, kioskov, stojnic, otroških igral, tribun in platojev za prireditve.
Prometno urejanje
– v območju rezervata novo planirane glavne (20 m) stanovanjske (12 m) ceste so možni posegi samo s soglasjem pristojne službe in krajevne skupnosti.
Komunalno urejanje
– električno omrežje: dopolnilne posege je možno priključiti na obstoječe omrežje.
9. člen
P1 – S7 – S2/1 Pod Pavlihovim hribom
V območju urejanja P1 – S7 – S2/1 – Pod Pavlihovim hribom veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– dopustne so nadzidave do skupne maksimalne višine K+ P+ M, gradnje prizidkov in pomožnih objektov, kolikor to dopušča velikost formiranih gradbenih parcel. Pri razmerju razpoložljivo zemljišče in objekti je potrebno upoštevati vse objekte (obstoječe in nove) na določenim zemljišču;
– dopustna je dopolnilna gradnja, kolikor so zagotovljene zadostne površine in normalen in varen dostop do novega objekta,
– dopolnilna zaledna gradnja na zahodni strani naj se locira kot nadaljevanje obstoječe gradnje z nadaljevanjem linije ali kareja z upoštevanjem obstoječe geometrije prostora,
– možna je sprememba namembnosti dela stanovanjskega ali gospodarskega objekta za potrebe obrtnih delavnic servisnih dejavnosti s tem, da ne nastopijo prekomerni motilni vplivi na okolico – bivalno okolje,
– ob glavni republiški cesti ni dovoljena preureditev objektov v skladiščne prostore.
Prometno urejanje:
V območju rezervata novo planirane stanovanjsko povezovalne ceste v širini 12.0 m so možni posegi samo s soglasjem pristojne službe in občinske strokovne službe.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: kolikor je predvidena povečava moči električne energije za 15% od sedanje, je potrebna gradnja nove TP,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi posameznih projektnih dokumentacij je potrebno preveriti zadostne količine sanitarne in požarne vode ter zgraditi ustrezno sekundarno omrežje,
– kanalizacija: do izgradnje primarnega zbiralnika komunalnih odpadnih vod je potrebno zgraditi greznice večjih dimenzij brez iztoka na občasno praznjenje. Po izgradnji kolektorja pa je obvezna priključitev nanj.
Urejanje zemljišč – vpetost v okolico:
– na mejnih in gozdnih zemljiščih je nujno pred pripravo projektne dokumentacije pridobiti pogoje pristojnega zavoda za gozdove, ki definirajo minimalen odmik, požarno-varstvene ukrepe, ukrepe proti rušenju v gozdovih, zagotoviti normalen dostop do gozdnih zemljišč in odstranitve sečnih ostankov.
10. člen
P1 – S7 – S2/2 Petelinjski hrib
V območju urejanja P1 – S7 – S2/2 – Petelinjski hrib veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– novogradnja posameznih prostostoječih in vrstnih stanovanjskih objektov je možna le kot dopolnitev obstoječe pozidave v nadaljevanju nizov, če to omogoča velikost zemljišča (zemljišče mora biti vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne površine predvidenega objekta),
– novogradnja in nadzidava prostostoječih stanovanjskih objektov je možna do skupne maksimalne višine K+ P +1,
– gradnja prizidkov je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča in so zagotovljeni normalni in varni dostopi,
– parapetni in oporni zidovi, ograje in žive meje ne smejo zmanjševati prometne pretočnosti in preglednosti prometnih površin.
V delu območja urejanja P1 – S7 – S2/2a Petelinjski hrib – individualna gradnja z dopolnilnim programom je možna kot dopolnilna gradnja v navezavi na obstoječo ter spremembe namembnosti v delu obstoječih objektov.
Gradnja pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču individualnih stanovanjskih hiš je možna samo, kadar gre za takšne vrste pomožnih objektov, ki sodijo v mestno stanovanjsko sosesko. Takšni objekti so: nadstreški teras, vetrolovi, pergole, zeleni vrtovi kot verande, nadstreški za parkirne prostore, garaže, vrtne ute, kleti, shrambe in podobno. Ti objekti morajo biti postavljeni na funkcionalnem zemljišču investitorja. Odmiki so lahko minimalno 2,00 m od parcelne meje in morajo zagotoviti neovirano koriščenje sosednjih zemljišč, katerim zagotovijo normalne bivalne pogoje.
Oblikovanje pomožnih objektov mora slediti kvalitetni zaokrožitvi arhitekturne celote osnovnega objekta, kvalitetnim sosednjim objektom in značaju območja. Vsi posegi morajo upoštevati določila glede kvalitetne zasnove in oblikovanja objektov, obveznih odmikov in pozidane površine funkcionalnega zemljišča.
Spremembe namembnosti v delu stanovanjskih objektov so možne do 50% koristnih površin objekta. Značaj novih dejavnosti mora biti kompatibilen s potrebami stanovanjskega naselja. Za nove dejavnosti je potrebno zagotoviti na funkcionalnem zemljišču investitorja potrebno število parkirnih mest.
V delu območja urejanja P1 – S7 – S2b Petelinjski hrib – blokovna gradnja so možni in nujni urejevalski posegi:
– redno vzdrževanje,
– manjše dozidave obstoječih objektov,
– prenove in rekonstrukcije obstoječih objektov,
– gradnja večnivojskih in nivojskih parkirišč,
– urejanje javnih površin,
– postavitev nizov garažnih boksov v izvedbi, ki jo določi in odobri urbanistična služba občine na podlagi izdelanega skupnega celovitega projekta (urbanistično in arhitektonsko oblikovanje),
– pogojno gradnja pomožnih objektov (na enak način kot garažni nizi),
– sanacija, rekonstrukcija, gradnja in vzdrževalna dela na infrastrukturnih objektih in napravah,
– ureditev, gradnja igralnih površin s postavitvijo igral,
– drugi ukrepi in posegi za varstvo in izboljšanje bivalnega okolja.
Prometno urejanje:
– v območju obcestnih koridorjev niso dovoljeni posegi, ki trajno obremenijo prostor,
– v območju križišč niso dovoljeni nobeni posegi razen prometnih ureditev.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: obstoječa TP odgovarja potrebam dopolnilne gradnje,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi posameznih lokacijskih dokumentacij je potrebno preveriti zadostne količine sanitarne in požarne vode,
– kanalizacija: za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi manjkajoče sekundarni in del primarnega omrežja.
11. člen
P 1 – S9 –C1 – Pivka – centralne dejavnosti
Območje urejanja P1 – S9-C1 – Pivka – centralne dejavnosti je južni del centra Pivke, za katerega je sprejet ureditveni načrt, zato veljajo vsa določila odloka ureditvenega načrta Center Pivke (Uradni list RS, št. 20/98) za to območje.
12. člen
P 1 – S8 – C2 – Pivka – staro jedro – sv. Peter
V območju urejanja P1- S8 – C2 – Pivka – staro jedro – sv. Peter veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– nadzidava je dovoljena izjemoma, kadar to dopušča okoliška višja gradnja in prostorske danosti – rastoč teren,
– postavitev kioskov ni dovoljena,
– gradnja prizidkov in pomožnih objektov je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča in je dostop normalen in varen. Pri razmerju zemljišča in objekta je potrebno upoštevati vse objekte (obstoječe in planirane – tudi nadzidava) na določenem zemljišču. Celotna površina naj bo vsaj 60%proti celotni bruto etažni površini vseh objektov – 40%. Vsi novi deli morajo biti oblikovani v skladno arhitektonsko celoto,
– sprememba namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje je dopustna, oblikovanje objekta sledi kvalitetnim izhodiščem tipologije in mora biti skladen z starejšo obstoječo zazidavo,
– dopustna je sprememba namembnosti za storitveno obrtno dejavnost s tem, da se zagotovijo normalni in varni dostopi, dovozi ter ne nastopijo prekomerni motilni vplivi na okolico. Parkirne površine za dejavnosti mora investitor zagotoviti na funkcionalnem zemljišču objekta,
– proizvodno obrtne dejavnosti niso dovoljene,
– na gospodarskih objektih so možna vzdrževalna in prenovitvena dela,
– sakralni spomenik župnijske cerkve sv. Peter se varuje kot celosten spomenik in prostorska dominanta. Varovan je tudi ambient ob cerkvi ter objekt Pot na Orlek št. 20, 22, 23, 24 in 25. Pri naštetih objektih niso možne nadzidave, večje adaptacije, spremembe ostrešij, naklonov, kritin in fasadnih členitev. Za vse ostale posege in vzdrževalna dela na teh objektih je potrebno predhodno soglasja pristojne spomeniške varstvene organizacije. Na pokopališču ob cerkvi sv. Petra je tudi vojaško pokopališče, ki se varuje skladno z mednarodno konvencijo. Za vse varovane objekte je v strokovnih podlagah planskih dokumentov določeno vplivno območje, ki ga je nujno upoštevati pri vseh posegih znotraj tega območja.
Prometno urejanje:
– v območju obcestnih koridorjev niso dovoljeni posegi, ki trajno obremenijo prostor,
– v območju križišč je niso dovoljeni nobeni posegi razen prometnih ureditev.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: obstoječa TP odgovarja potrebam dopolnilne in prenovitvene gradnje,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi posameznih projektnih dokumentacij je potrebno preveriti zadostne količine sanitarne in požarne vode in ustrezno povečati rezervoarje za konično porabo,
– kanalizacija: za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi manjkajoče sekundarno omrežje ali ga rekonstruirati;
Varovani objekti kulturne dediščine:
-----------------------------------------------------------------------------
EŠD 3880     Cerkev sv. Petra         sakralna stavbna dediščina
-----------------------------------------------------------------------------
Predlogi za vpis v ZRD:
-----------------------------------------------------------------------------
EŠD 301787    Domačija Pot na Orlek 22     profana stavbna dediščina
EŠD 301820    Grobnica iz prve svetovne vojna  memorialna dediščina
EŠD 301783    Vaško jedro            naselbinska dediščina
-----------------------------------------------------------------------------
Naravne vrednote:
----------------------------------------------
Pivka       Lipe pred cerkvijo sv. Petra
----------------------------------------------
13. člen
P1 – S8 – P1 – proizvodnja Javor
V območju urejanja P1 – S8 – P1 – proizvodnja Javor veljajo skupna merila in pogoji ter še:
– območje je namenjeno večjemu industrijskemu kompleksu s proizvodnimi, vzdrževalnimi, upravnimi in drugimi objekti ter spremljajočimi zunanjimi deponijskimi in manipulacijskimi površinami,
– pred posegom v prostor je treba v urbanističnem smislu preveriti celotno ureditveno območje, nujnost ekološke sanacije za obstoječe dejavnosti, predpisati sanacijske ukrepe in preveriti možnosti tehnoloških izboljšav. Izpopolnjevanje teh zahtev je pogoj za nove posege v prostor, ki funkcionalno zaokrožujejo oziroma dopolnjujejo osnovno dejavnost,
– priporoča se, da znaša razmerje med pozidano in nepozidano površino vsaj 40 : 60%. Kjer je okvirni parameter zazidalnih površin 40%, naj bo manipulacijskih, parkirnih, odprtih skladiščnih in zelenih površin 60%,
– velikost objektov, odmiki objektov, kakor tudi oblikovanje objektov je podrejeno tehnološkim zahtevam, vendar ne smejo ovirati osnovnih komunikacijskih in manipulacijskih prostorov,
– lociranje dopolnilnih objektov morajo ohranjati intervencijske in evakuacijske poti,
– višine objektov je potrebno prilagoditi tako, da se ohranijo osnovni dominantni pogledi širšega prostora,
– pri dopolnjevanju proizvodnih dejavnosti je glede na tehnologijo izdelati oceno ekološke obremenitve okolja oziroma izdelati v sklopu izdelave posamezne lokacijske dokumentacije presojo vplivov na okolje, ki naj predpiše ukrepe za varovanje okolja pred škodljivimi in motilnimi vplivi,
– celotno območje se po potrebi ogradi z varnostno ograjo za zaščito tovarniških objektov, oziroma proti stanovanjski soseski in rekreacijskim površinam primerno ozeleni ali izvede zelena bariera.
Prometno urejanje:
– v območju rezervata novo planirane glavne (20 m) ceste so možni posegi samo s soglasjem pristojne službe in strokovne službe občine;
– parkirne površine za lastna tovorna vozila in za zaposlene se uredijo znotraj kompleksa.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: obstoječa TP odgovarja potrebam dopolnilne gradnje,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi posameznih projektnih dokumentacij je potrebna presoja zadostne količine sanitarne in požarne vode,
– kanalizacija: za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi manjkajoče sekundarno omrežje ter ustrezno povečati primarnega.
14. člen
P 1 – S8 -P2 – proizvodnja – Devci
Za območje urejanja P1 – S8 – P2 proizvodnja – Devci veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– v območju so dopustni posegi, ki funkcionalno zaokrožujejo oziroma dopolnjujejo osnovno dejavnost – strojna proizvodnja,
– velikost objektov, odmiki objektov, kakor tudi oblikovanje objektov so podrejeni funkciji objektov, vendar ne smejo ovirati osnovnih komunikacijskih in manipulacijskih prostorov,
– višine objektov je potrebno prilagoditi tako, da se ohranijo osnovni dominantni pogledi širšega prostora,
– pri dopolnjevanju proizvodnih dejavnosti je glede na tehnologijo izdelati oceno ekološke obremenitve okolja in predpisati ukrepe za varovanje okolja pred škodljivimi in motilnimi vplivi,
– celotno območje se po potrebi ogradi z varnostno ograjo za zaščito tovrstnih objektov,
– zunanji rob pozidave se primerno ozeleni, ki naj oblikuje bolj naraven rob do odprtega prostora.
Prometno urejanje:
– parkirne površine za lastna tovorna vozila in za zaposlene se uredijo znotraj kompleksa.
Komunalno urejanje
– električno omrežje: dopolnilno gradnjo je možno priključiti na obstoječe omrežje,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi posameznih projektnih dokumentacij je potrebno preveriti zadostne količine sanitarne in požarne vode,
– kanalizacija: za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi manjkajoče sekundarno omrežje.
15. člen
P 1 – S8 –P3 – proizvodnja – razvoj Devci
V območju urejanja P1 – S8 – P3 proizvodnja – razvoj Devci, so do sprejetja prostorsko izvedbenega načrta dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor. Do sprejema ustreznega akta ostane območje v obstoječi rabi.
Naravne vrednote:
-----------------
Reka    Pivka
-----------------
16. člen
P1 – S8 –P4 – Sela ob Pivki
Za območje urejanja P1 – S8 – P4 Sela ob Pivki veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– območje je namenjeno urejenemu parkirišču tovornih vozil s spremljajočimi objekti ter obrtnim dejavnostim,
– v območju so dopustni posegi, ki funkcionalno zaokrožujejo oziroma dopolnjujejo osnovno dejavnost,
– velikost objektov, odmiki objektov, kakor tudi oblikovanje objektov so podrejeni funkciji objektov, vendar ne smejo ovirati osnovnih komunikacijskih in manipulacijskih prostorov,
– večina ureditev in objektov bo na nivoju terena, posamezni objekti so visoko pritlični in jih je potrebno prilagoditi tako, da se ohranijo osnovne dominantne poglede širšega prostora,
– pred izdajo ustreznih dovoljenj je nujno izdelati presojo vplivov na okolje in predpisati ukrepe za varovanje okolja pred škodljivimi in motilnimi vplivi,
– celotno območje se po potrebi ogradi z varnostno ograjo za zaščito tovrstnih objektov,
– zunanji rob pozidave se primerno ozeleni, ki naj oblikuje bolj naraven rob do odprtega prostora.
Prometno urejanje:
– parkirne površine za tovorna vozila in za zaposlene se uredijo znotraj kompleksa,
– cestni priključek na javno cestno omrežje se uredi z zavijalnim pasom.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: v postopku izdelave projektne dokumentacije se preveri možnost priključitve na obstoječe omrežje,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi projektne dokumentacije, ki naj obravnava celovito območje, je potrebno preveriti zadostne količine sanitarne in požarne vode,
– kanalizacija: potrebno je zgraditi manjkajoče sekundarno omrežje in ga opremiti z vsemi potrebnimi napravami za priključitev odpadnih vod na kanalizacijsko omrežje.
Varovani objekti kulturne dediščine:
------------------------------------------------------------------------------------
EŠD 4778    Arheološko območje Sela pri Trnju        arheološka dediščina
------------------------------------------------------------------------------------
17. člen
P 1 – S8 –T1/2 – Hrastje – zaokrožitev
Za območje urejanja P1 – S8 – T1/2 Hrastje – zaokrožitev veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– območje je namenjeno obrtni dejavnosti s parkiriščem, manipulacijskimi površinami in spremljajočimi objekti,
– v območju so dopustni posegi, ki funkcionalno zaokrožujejo oziroma dopolnjujejo osnovno dejavnost,
– velikost objektov, odmiki objektov, kakor tudi oblikovanje objektov so podrejeni funkciji objektov, vendar ne smejo ovirati osnovnih komunikacijskih in manipulacijskih prostorov in preglednosti na glavni republiški cesti,
– višine objektov je potrebno prilagoditi tako, da se ohrani osnovna orientacija širšega prostora,
– pred izdajo ustreznih dovoljenj je nujno izdelati presojo vplivov na okolje in predpisati ukrepe za varovanje okolja pred škodljivimi in motilnimi vplivi,
– celotno območje se po potrebi ogradi z varnostno ograjo za zaščito tovrstnih objektov, vendar se s tem ne sme zmanjševati preglednost na glavni cesti.
Prometno urejanje:
– dovoz in dostop se uredi skladno s pogoji Direkcije RS za ceste,
– parkirne površine za lastna tovorna vozila in za zaposlene se uredijo znotraj kompleksa.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: v postopku izdelave projektne dokumentacije se preveri možnost priključitve na obstoječe omrežje,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno preveriti zadostne količine sanitarne in požarne vode,
– kanalizacija: potrebno je zgraditi manjkajoče sekundarno omrežje in ga opremiti z napravami za priključitev na kolektor odpadnih vod.
Varovani objekti kulturne dediščine:
-------------------------------------------------------------------------------------
EŠD 4779    Arheološko območje Kerin             arheološka dediščina
-------------------------------------------------------------------------------------
18. člen
P 1 – I 14 – obrtna cona Hrastje
Za območje urejanja P1- I 14 – obrtna cona Hrastje veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– kompleks je namenjen proizvodni dejavnosti z večjimi zunanjimi deponijami,
– v območju so dopustni posegi, ki funkcionalno zaokrožujejo oziroma dopolnjujejo osnovno dejavnost – proizvodnjo furnirja in lesnih polizdelkov ter proizvodnjo strojne opreme,
– velikost objektov, odmiki objektov, kakor tudi oblikovanje objektov so podrejeni funkciji objektov, vendar ne smejo ovirati osnovnih komunikacijskih in manipulacijskih prostorov,
– višine objektov ohranijo obstoječe gabarite (visoko pritličje) in s tem ohranijo osnovne poglede širšega prostora,
– pri dopolnjevanju proizvodnih dejavnosti je glede na tehnologijo izdelati oceno ekološke obremenitve okolja in predpisati ukrepe za varovanje okolja pred škodljivimi in motilnimi vplivi,
– celotno območje se po potrebi ogradi z varnostno ograjo za zaščito tovrstnih objektov,
– zunanji rob pozidave se primerno ozeleni, ki naj oblikuje bolj naraven rob do ostalih območij in odprtega prostora.
Prometno urejanje:
– posegi v varovalni pas glavne republiške ceste niso dovoljeni,
– parkirne površine za lastna tovorna vozila in za zaposlene se uredijo znotraj kompleksa.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: dopolnilno gradnjo je možno priključiti na obstoječe omrežje,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi posameznih projektnih dokumentacij je potrebno preveriti zadostne količine sanitarne in požarne vode,
– kanalizacija: za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi manjkajoče sekundarno omrežje in ga priključiti na lokalno čistilno napravo oziroma večjo greznico brez iztoka na občasno praznjenje.
19. člen
P 1 – S8-T1/1 – transportni koridor
V območju urejanja P1 – S8 – T1 – transportni koridor veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– obravnavano območje je namenjeno širitvam kapacitet obstoječih dejavnosti oziroma železniškemu, cestnemu prometu in spremljajočim dejavnostim in turističnim programom,
– pred posegom v prostor je potrebno v urbanističnem smislu preveriti območje urejanja obstoječih dejavnosti, ki širijo zmogljivosti in ugotoviti možno pomanjkanje potrebnih površin za obstoječe dejavnosti, možnosti tehnoloških in varnostnih izboljšav obstoječih dejavnosti in ekoloških sanacij zlasti za zmanjšanje širjenja hrupa v okolje,
– horizontalni in vertikalni gabarit se prilagodita tehnološkemu procesu dejavnosti in optimalni izrabi prostora v povezavi s funkcijo posameznih objektov in prostorskim značilnostim lokacije,
– za celotno območje je želena zasaditev zelenja v oblike zaščitnega pasu in vizualnih ločnic med posameznimi dejavnostmi v prostoru.
Prometno urejanje:
– rezervat železnice je nezazidljiv,
– v območju obcestnih koridorjev niso dovoljeni posegi, ki trajno obremenijo prostor,
– v območju križišč in priključkov niso dovoljeni nobeni posegi razen prometnih ureditev.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: obstoječe TP odgovarja potrebam dopolnilne gradnje,
– vodovodno omrežje: v primeru povečanja odjema je potrebno ustrezno povečati rezervoarje za konično porabo ter po potrebi dograditi ali rekonstruirati sekundarno omrežje,
– kanalizacija: do izgradnje primarnega zbiralnika je potrebno pri dopolnilnih gradnjah zgraditi greznice večjih dimenzij brez iztoka na občasno izpraznjevanje. Pri izgradnji zbiralnika pa je obvezna priključitev nanj.
Urejanje zemljišč – vpetost v okolico:
– na mejnih in gozdnih zemljiščih je nujno pred pripravo projektne dokumentacije pridobiti pogoje pristojnega zavoda za gozdove, ki definirajo minimalen odmik, požarno-varstvene ukrepe, ukrepe proti rušenju v gozdovih, zagotoviti normalen dostop do gozdnih zemljišč in odstranitve sečnih ostankov.
20. člen
P1 – S8 – S1 – Pivka – Pod Zavrtnice – vas
V območju urejanja P1 – S8 – S1 – Pivka – Pod Zavrtnice – vas veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– dovoljena je dopolnilna gradnja na novo formiranih gradbenih parcelah. Gradbena parcela za individualni stanovanjski objekt meri od 500 do 1200 m2. Do vsake parcele mora biti zagotovljen dostop preko odmerjene javne ceste,
– nadzidava prostostoječih stanovanjskih objektov je možna do skupne višine K+P+1; pri blokovni gradnji je nadzidava možna v smislu izkoriščanja podstrešij, vendar je potrebno pri teh posegih ohraniti vse glavne vedute širšega območja,
– ob povečavi stanovanjskega fonda je treba predvideti zadostno število parkirišč,
– obstoječa pritličja stanovanjskih blokov je dopustno aktivirati za potrebe servisnih dejavnosti,
– gradnja prizidkov pri prostostoječih stanovanjskih objektih je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča. Celotna površina zemljišča naj bo vsaj 1,5-krat večja od bruto etažne površine obstoječih in predvidenih objektov. Prizidek je potrebno oblikovati v skladno arhitektonsko celoto ter zagotovit normalne in varne dostope,
– pomožni objekti so dovoljeni izjemoma, ko se vključijo v sklop obstoječega objekta in oblikujejo v skladno arhitektonsko celoto,
– parapetni in oporni zidovi, ograje in žive meje ne smejo motilno vplivati na okolje ter zmanjševati prometnih površin, njihove preglednosti in zmanjševati osončenosti sosednjih zemljišč,
– dopustna je ureditev centralnega otroškega igrišča, formiranja zelenega ambienta, v območju stanovanjskih blokov, ureditev poti ter postavitev enovito oblikovane ulične opreme,
– ločnica med stanovanjskimi in industrijskim območje naj bo pas visokega drevja z gostimi krošnjami v dveh vrstah;
Prometno urejanje:
– v območju rezervata novo planirane zbirne ceste v širini 15 m so možni posegi samo s soglasjem pristojne službe in krajevne skupnosti.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: obstoječa TP odgovarja potrebam dopolnilne gradnje,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi posameznih projektnih dokumentacij je potrebna preveriti zadostne količine sanitarne in požarne vode,
– kanalizacija: v območju je obstoječa kanalizacija, vendar je nujna sanacija obstoječega omrežja.
Varovani objekti kulturne dediščine:
----------------------------------------------------------------------------------------
EŠD 4800  Spomenik NOB ob cesti Postojna – Ilirska Bistrica    memorialna dediščina
----------------------------------------------------------------------------------------
21. člen
P1 – S8 – S2 – Kolodvorska cesta
V območju urejanja P1 – S8 – S2 – Kolodvorska cesta veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– nadzidava blokovne gradnje je možna v smislu izkoriščanja podstrešij, vendar je potrebno pri teh posegih ohraniti glavne vedute širšega območja,
– ostali objekti naj bodo v vertikalnem gabaritu prilagojeni blokovni gradnji,
– ob povečavi stanovanjskega fonda je treba predvideti zadostno število parkirišč,
– novogradnja posameznih prostostoječih stanovanjskih objektov je možna le kot dopolnitev obstoječe pozidave,
– gradnja prizidkov prostostoječih objektov je možna, kolikor to dopušča velikost zemljišča,
– gradnja gospodarskih objektov je možna, kolikor to terja potreba v okviru že obstoječega kmečkega gospodarstva, kolikor to dopušča velikost zemljišča in so vzpostavljene normalne poti znotraj kmetije in okoliških porabnikov prostora,
– pomožni objekti so dovoljeni le izjemoma, kadar to dopuščajo urbanistične konstante, ki jih določa okoliška gradnja strukture in oblikovanost terena,
– obstoječa pritličja objektov je dopustno preurediti za potrebe servisne dejavnosti,
– nujno je sanirati divja odlagališča v neposredni bližini stanovanjskih objektov,
– parapetni in oporni zidovi, ograje in žive meje ne smejo motilno vplivati na okolje ter zmanjševati prometnih površin in njihove preglednosti,
– dopustna je enotna ureditev območja za vrtičkarje z enotnimi parcelami, urejenimi dostopi in brez pomožnih objektov,
– dopustna je ureditev otroških igrišč, formiranje zelenega ambienta v območju stanovanjskih blokov, parkirišč, poti in postavitev enotno oblikovanih klopi.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: obstoječa TP odgovarja potrebam dopolnilne gradnje
– vodovodno omrežje: pri izdelavi posameznih projektnih dokumentacij je potrebna preveriti zadostne količine sanitarne in požarne vode
– kanalizacija: do izgradnje primarnega zbiralnika odpadnih vod je potrebno pri dopolnilnih gradnjah zgraditi greznice večjih dimenzij brez iztoka na občasno izpraznjevanje. Pri izgradnji kolektorja pa je obvezna priključitev nanj.
Varovani objekti kulturne dediščine:
-----------------------------------------------------------------------------------
EŠD 4779       Arheološko območje Kerin         arheološka dediščina
-----------------------------------------------------------------------------------
Predlogi za vpis v ZRD:
-----------------------------------------------------------------------------------------
EŠD 301788      Hiša Kolodvorska 19            profana stavbna dediščina
EŠD 301790      Hiša Kolodvorska 33            profana stavbna dediščina
EŠD 301791      Hiša Kolodvorska 39            profana stavbna dediščina
EŠD 301785      Hiša Kosovelova 1             profana stavbna dediščina
EŠD 301789      Radohovska pot 1             profana stavbna dediščina
EŠD 301793      Severjeva kapela             sakralna dediščina
-----------------------------------------------------------------------------------------
22. člen
P1 – S8 – S3 – Radohova vas
V območju urejanja P1 – S8 – S3 – Radohova vas veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– nadzidava, preureditve strešnih konstrukcij in postavitev kioskov niso dovoljene,
– gradnja prizidkov in pomožnih objektov je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča in je dostop normalen in varen. Pri razmerju zemljišča in objekti je potrebno upoštevati vse objekte (obstoječe in nove) na določenem zemljišču. Celotna površina zemljišča naj bo vsaj 60% proti celotni bruto etažni površini vseh objektov 40%,
– prizidki morajo biti oblikovani v skladno arhitektonsko celoto,
– sprememba namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje je dopustna, objekt pa mora bit skladen z obstoječo zazidavo,
– dopustna je sprememba namembnosti za storitveno obrtno dejavnost s tem, da se zagotovijo normalni in varni dostopi, dovozi ter ne nastopijo prekomerni motilni vplivi na okolico,
– proizvodne obrtne dejavnosti niso dovoljene,
– gradnja gospodarskih poslopjih za potrebe kmetij je dovoljena na tistih območjih, kjer to omogoča velikost parcele. Doseženi morajo biti zadostni odmiki od sedanjih objektov in zagotovljen prostor za dovoz in manipulacijo,
– sakralni spomenik podružnična cerkev sv. Lovrenca se varuje kot celosten spomenik in prostorska dominanta.
Prometno urejanje:
– v območju rezervata za rekonstrukcijo regionalne ceste R – 381 v skupni širini 60 m so dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi s soglasjem pristojne službe,
– v območju rezervata novo planirane glavne (20 m) zbirne ceste (15 m) so možni posegi samo s soglasjem pristojne službe in krajevne skupnosti.
Komunalno urejanje
– električno omrežje: obstoječa TP odgovarja potrebam dopolnilne gradnje,
– vodovodno omrežje: skozi vas gre samo primaren vodovod, zato je potrebno že za obstoječe objekte zgraditi sekundarnega, kar je tudi pogoj za dopolnilno gradnjo,
– kanalizacija: do izgradnje primarnega zbiralnika odpadnih vod je potrebno pri dopolnilnih gradnjah zgraditi greznice večjih dimenzij brez iztoka, na občasno izpraznjevanje.
Varovani objekti kulturne dediščine:
------------------------------------------------------------------------------------------
EŠD 3882        Cerkev sv. Lovrenca           sakralna stavbna dediščina
------------------------------------------------------------------------------------------
Predlogi za vpis v ZRD:
------------------------------------------------------------------------------------------
EŠD 301802       Domačija pod Primožem          profana stavbna dediščina
EŠD 301801       Domačija pod Primožem          profana stavbna dediščina
EŠD 301798       Domačija pod Primožem          profana stavbna dediščina
EŠD 301797       Hiša pod Primožem 10           profana stavbna dediščina
EŠD 301799       Hiša Snežniška 26            profana stavbna dediščina
EŠD 301803       Križ na Pomoklicah            sakralna dediščina
EŠD 301804       Križ pri Štefucovih           sakralna dediščina
EŠD 301796       Stara hiša na domačiji Pod Primožem   profana stavbna dediščina
EŠD 301794       Vas                   naselbinska dediščina
EŠD 301795       Vaška štirna               profana stavbna dediščina
EŠD 301800       Hiša Snežniška 31            profana stavbna dediščina
------------------------------------------------------------------------------------------
23. člen
P1 – S8 – S4 – Pod Gradiščem
V območju urejanja P1 – S8 – S4 – Pod Gradiščem so do sprejetja prostorsko izvedbenega načrta dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor. Ob pripravi osnutka je nujno pridobiti pogoje pristojnega zavoda za gozdove.
Do sprejema ustreznega akta ostane območje v obstoječi rabi.
24. člen
P1 – S8 – S4-OS – Pod Gradiščem
V območju urejanja P1 – S8 – S4 – OS – Pod Gradiščem veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– območje je namenjeno obrtni in stanovanjski gradnji,
– dopustna je gradnja obrtnih delavnic ter obrtnih delavnic s stanovanjskimi enotami kot vmesna povezava med mešano stanovanjsko gradnjo in proizvodnim območjem,
– individualna stanovanjska gradnja kot dopolnitev območja,
– objekti naj bodo velikostno skladni z okoliškimi objekti podolgovatega tlorisa,
– strehe so lahko dvokapnice, ki sledijo tlorisni zasnovi in tehnologiji izgradnje,
– ravne strehe niso dovoljene na pretežni površini objekta,
– večje ostrešja naj bodo sestavljena ali oblikovana tako, da gabarit strehe ne bo izstopal od okoliških objektov,
– gradnja nadzidav (vendar ne višje K+P+1) prizidkov in pomožnih objektov je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča,
– posamični objekti obrtne dejavnosti morajo biti ustrezno odmaknjeni od sosednjih stanovanjskih objektov. Okolica teh objektov mora imeti urejene primerne manipulativne in parkirne površine, ki omogočajo obračanje vozil na funkcionalnih zemljiščih objektov z obrtnimi poslovalnicami,
– vključevanje na prometnico naselja mora biti varno in dobro pregledno.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: kolikor je predvidena povečava moči električne energije za ca. 15% od sedanje, je potrebna gradnja nove TP,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi posameznih projektnih dokumentacij je potrebno preveriti zadostne količine sanitarne in požarne vode. Ustrezno zgraditi sekundarno omrežje in povečati rezervoarje za konično porabo vode,
– kanalizacija: do izgradnje primarnega zbiralnika odpadnih vod je potrebno pri dopolnilni gradnji zgraditi greznico večjih dimenzij brez iztoka, na občasno izpraznjevanje. Po izgradnji zbiralnika pa je obvezna priključitev nanj.
Urejanje zemljišč – vpetost v okolico:
– na mejnih in gozdnih zemljiščih je nujno pred pripravo projektne dokumentacije pridobiti pogoje pristojnega zavoda za gozdove, ki definirajo minimalen odmik, požarno-varstvene ukrepe, ukrepe proti rušenju v gozdovih, zagotoviti normalen dostop do gozdnih zemljišč in odstranitve sečnih ostankov.
25. člen
P1 – S8 – S5 – Merišče
V območju urejanja P1 – S8 – S5 – Merišče veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– dopustna je individualna stanovanjska gradnja kot dopolnitev naselja. Objekti naj bodo skladni z okoliškimi objekti (podolgovatega tlorisa, streha dvokapnica, normalen in varen dostop in dovoz),
– ravne strehe niso dovoljene na pretežni površini objekta,
– gradnja nadzidav (vendar ne višje K+P+1) prizidkov in pomožnih objektov je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča,
– dopustna je dopolnilna gradnja oziroma sprememba namembnosti dela stanovanjskih hiš za namene obrtnih delavnic ali storitvenih dejavnosti s tem, da ne nastopijo prekomerni vplivi na okolico,
– posamični objekti obrtne dejavnosti morajo biti ustrezno odmaknjeni od sosednjih stanovanjskih objektov. Okolica teh objektov mora imeti urejene primerne manipulativne in parkirne površine.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: kolikor je predvidena povečava moči električne energije za ca. 15% od sedanje, je potrebna gradnja nove TP,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi posameznih projektnih dokumentacij je potrebno preveriti zadostne količine sanitarne in požarne vode. Ustrezno zgraditi sekundarno omrežje in povečati rezervoarje za konično porabo vode,
– kanalizacija: do izgradnje primarnega zbiralnika odpadnih vod je potrebno pri dopolnilni gradnji zgraditi greznico večjih dimenzij brez iztoka, na občasno izpraznjevanje. Po izgradnji zbiralnika pa je obvezna priključitev nanj.
26. člen
P1 – S8 – S6 – Pod Primožem
V območju urejanja P1 – S8 – S6 – Pod Primožem so do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi s komunalnim in prometnim urejanjem. Do sprejema ustreznega akta ostane območje v obstoječi rabi.
Predlogi za vpis v ZRD:
-------------------------------------------------------------------------
EŠD 301805      Križ na križpotju        sakralna dediščina
-------------------------------------------------------------------------
27. člen
P1 – S8 – S7 – Pot na Kal
V območju urejanja P1 – S8 – S7 – Pot na Kal veljajo vsa merila in pogoji ter še:
– dopustna je individualna stanovanjska gradnja kot dopolnitev naselja. Objekti naj bodo skladni z okoliškimi objekti (podolgovatega tlorisa, daljša stranica vzporedna s plastnicami, streha dvokapnica, normalen in varen dostop in dovoz),
– ravne strehe niso dovoljene,
– gradnja nadzidkov, prizidkov in pomožnih objektov je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča in je dostop normalen in varen,
– gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetijstva je dovoljena na tistih območjih, kjer to omogoča velikost parcele. Doseženi morajo biti zadostno odmiki od sosednjih objektov in zagotovljen prostor za dovoze in manipulacijo,
– sprememba namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje je dopustna, objekt pa mora biti skladen z obstoječo zazidavo,
– dopustna je tudi sprememba namembnosti v obrtno delavnico ali drugo storitveno dejavnost s tem, da ne nastopajo prekomerni motilni vplivi na okolico. Površina obratovalnic ne sme presegati 50% površine osnovnega objekta, oziroma vseh objektov v sklopu domačije,
– popolnoma proizvodne obrtne dejavnosti niso dovoljene.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: obstoječa TP odgovarja potrebam dopolnilne gradnje,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi posameznih projektnih dokumentacij je potrebno preveriti zadostne količine sanitarne in požarne vode, ustrezno povečati rezervoarje in zgraditi sekundarno omrežje,
– kanalizacija: do izgradnje primarnega zbiralnika odpadnih vod je potrebno zgraditi greznico večjih dimenzij brez iztoka, na občasno izpraznjevanje.
Predlogi za vpis v ZRD:
-------------------------------------------------------------------------------------
EŠD 301777       Domačija Pod nasipom 5       profana stavbna dediščina
EŠD 301786       Domačija Pot na Kal 5        profana stavbna dediščina
EŠD 301707       Znamenje              sakralna dediščina
-------------------------------------------------------------------------------------
28. člen
P1 – S8 – S8 – Hrastje – Pod nasipom
V območju urejanje P1 – S8 – S8 – Hrastje – Pod nasipom veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– gradnja nadzidkov, prizidkov in pomožnih objektov je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča,
– ravne strehe niso dovoljene na pretežni površini objekta,
– pri fasadni obdelavi naj se uporabijo naravni materiali,
– gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetijstva je dovoljena na tistih območjih, kjer to omogoča velikost parcele. Doseženi morajo biti zadostni odmiki od sosednjih objektov in zagotovljen prostor za dovoz in manipulacijo,
– sprememba namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje je dopustna, objekt pa mora biti skladen z obstoječo zazidavo,
– dopustna je tudi sprememba namembnosti v obrtno delavnico ali drugo storitveno dejavnost s tem, da ne nastopijo prekomerni motilni vplivi na okolico, ki so ustrezno odmaknjeni od sosednjih stanovanjskih objektov. Zagotoviti je potrebno primerno površino za manipulacijsko dvorišče in parkirišče na funkcionalnem zemljišču investitorja,
– popolnoma proizvodne obrtne dejavnosti niso dovoljene.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: obstoječa TP odgovarja potrebam dopolnilne gradnje,
– vodovodno omrežje: pri izdelavi posameznih projektnih dokumentacij je potrebno preveriti zadostne količine sanitaren in požarne vode, ustrezno povečati rezervoarje in zgraditi sekundarno omrežje,
– kanalizacija: do izgradnje primarnega zbiralnika odpadnih vod je potrebno zgraditi greznico večjih dimenzij brez iztoka, na občasno izpraznjevanje.
Predlogi za vpis v ZRD:
-------------------------------------------------------------------------------------
EŠD 301776       Domačija Pod nasipom 11       profana stavbna dediščina
EŠD 301773       Domačija Pod nasipom 17       profana stavbna dediščina
EŠD 301774       Križ pri Adamovih          sakralna dediščina
EŠD 301775       Studenec              profana stavbna dediščina
EŠD 301772       Vas                 naselbinska dediščina
-------------------------------------------------------------------------------------
29. člen
P1 – S8 – R1 – Gavge
V območju urejanja P1 – S8 – R1 – Gavge veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– območje je definirano kot mestno zelenje, kjer so dopustna urejanja v skladu z osnovno funkcijo urejevalske morfološke celote,
– površine znotraj tega območje nimajo statusa stavbnega zemljišča (razen obstoječe pozidave),
– območje je potrebno urediti v duhu urbane zelene površine,
– potrebno je zasaditi pas drevja z značajem zelene bariere med spominsko-parkovnim območjem in industrijsko cono. Drevesa naj bodo srednje visoki listavci z gosto krošnjo,
– v samem parkovnem območju je prepovedano saditi drevesa in visoke grmovnice zaradi varovanja vizur. Izjeme so možne na južnem in zahodnem robu ter ob zgradbi v območju parka,
– potrebno je ohraniti vizure v smeri vrh. SV,
– dovolijo se dostopi iz sosesk,
– dovoljuje se enotna oprema iz naravnih materialov (klopi, oznake, tlakovane poti), iz negorljivih materialov (luči, koši za odpadke),
– prepovedano je postavljanje pomožnih objektov, reklamnih tabel, kioskov, stojnic.
Prometno urejanje:
– v območju rezervata novo planirane glave (20 m) stanovanjske (12 m) ceste so možni posegi samo s soglasjem pristojen službe in krajevne skupnosti.
Komunalno urejanje:
– električno omrežje: dopolnilne posege je možno priključiti na obstoječe omrežje.
Varovani objekti kulturne dediščine:
-----------------------------------------------------------------------------------------
EŠD 4801    Grobnica padlih borcev NOB na Habjanovem griču    memorialna dediščina
-----------------------------------------------------------------------------------------
30. člen
P1 – S11 – Motel
V območju urejanja P1 – S11 – Motel so do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.
Za območje velja, da do sprejema ustreznega akta ostane območje v obstoječi rabi.
31. člen
P1 – S9 – S1 – Bedink
V območju urejanja P1 – S9 – S1 – Bedink so do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.
Za območje velja, da do sprejema ustreznega akta ostane območje v obstoječi rabi.
32. člen
P1 – S9 – S2- Pot k studencu
V območju urejanja P1 – S9 – S2 – Pot k studencu so do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi s komunalnim in prometnim urejanjem.
Do sprejetja ZN ostane območje v obstoječi rabi.
33. člen
P1 – S8 –P3/ O – čistilna naprava
V območju urejanja P1- S8 –P3/O – čistilna naprava so do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi s komunalnim in prometnim urejanjem.
Do sprejetja LN ostane območje v obstoječi rabi.
Pri izdelavi LN je potrebno nujno izdelati oceno ekološke obremenitve okolja in predpisati ukrepe za varovanje okolja pred škodljivi in motilnimi vplivi: smrad (tehnologija in klimatske razmere) hrup, deponiranje pregnitega blata, hidro-geološke lastnosti terena, vodnogospodarske smernice in ukrepe v primeru izpada obratovanja centralne čistilne naprave.
Naravne vrednote:
-------------
Reka  Pivka
-------------
34. člen
P1 – S10 – CS – Pod Vilharjevim naseljem
V območju urejanja P1 – S10 – CS – Pod Vilharjevim naseljem so do sprejetja prostorsko izvedbenega načrta dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor. Do sprejema ustreznega akta ostane območje v obstoječi rabi.
Območje se varuje kot rezervat za izgradnjo vrtca, omogoča se izgradnja prometnice, predvidene po urbanistični zasnovi.
35. člen
P1 – S19 – S1 – Pod Vilharjevim naseljem
V območju urejanja P1 – S10 – S1 – Pod Vilharjevim naseljem veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– območje je namenjeno individualni prostostoječi ali vrstni gradnji,
– dovoljena je dopolnilna gradnja na novo formiranih gradbenih parcelah. Gradbena parcela za individualni stanovanjski objekt meri od 500 do 1200 m2. Za celotno območje se predhodno uredi skupna parcelacija, ki opredeli prometno napajanje novo predvidenih objektov,
– do vsake parcele mora biti zagotovljen dostop preko odmerjene javne ceste,
– gradnja prostostoječih stanovanjskih objektov je možna do skupne višine K+P+1, vendar je potrebno ohraniti vse glavne vedute širšega območja,
– predvideti je treba zadostno število parkirišč,
– gradnja prizidkov pri prostostoječih stanovanjskih objektih je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča. Celotna površina zemljišča naj bo vsaj 1,5-krat večja od bruto etažne površine obstoječih in predvidenih objektov. Prizidek je potrebno oblikovati v skladno arhitektonsko celoto ter zagotovit normalne in varne dostope,
– gradnja pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču individualnih stanovanjskih hiš je možna samo, kadar gre za takšne vrste pomožnih objektov, ki sodijo v mestno stanovanjsko sosesko. Takšni objekti so: nadstreški teras, vetrolovi, pergole, zeleni vrtovi kot verande, pergole, nadstreški za parkirne prostore, garaže, vrtne ute, kleti, shrambe in podobno,
– pomožni objekti morajo biti postavljeni na funkcionalnem zemljišču investitorja. Odmiki so lahko minimalno 2 m od parcelne meje in morajo zagotoviti neovirano koriščenje sosednjih zemljišč, katerim zagotovijo normalne bivalne pogoje,
– oblikovanje pomožnih objektov mora slediti kvalitetni zaokrožitvi arhitekturne celote osnovnega objekta, kvalitetnim sosednjim objektom in značaju območja. Vsi posegi morajo upoštevati določila glede kvalitetne zasnove in oblikovanja objektov, obveznih odmikov in pozidane površine funkcionalnega zemljišča,
– parapetni in oporni zidovi, ograje in žive meje ne smejo motilno vplivati na okolje ter zmanjševati prometnih površin, njihove preglednosti in zmanjševati osončenosti sosednjih zemljišč,
– proizvodne obrtne dejavnosti niso dovoljene,
– dopustna je gradnja za storitveno obrtno dejavnost v okviru osnovnih stanovanjskih objektov do skupne 30% površine celotnega objekta s tem, da se zagotovijo normalni in varni dostopi, dovozi ter ne nastopijo prekomerni motilni vplivi na okolico.
36. člen
P1 – C15 – V1 – Vojašnica Hrastje
Območje je namenjeno posebni vrsti rabe. Obstoječa raba se ohranja.
V območju urejanja P1- C15 –V1 – Vojašnica Hrastje veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– novi posegi morajo ohranjati definirano posebno vrsto rabe ter biti opredeljeni v razvojnem programu uporabnika,
– večji posegi, ki ne predstavljajo dopolnitev obstoječega (novogradnja), morajo biti predhodno opredeljeni v zasnovi razvojnega programa, ki obsega posnetek obstoječega stanja, ovrednotenje prostora in potreb ter opredelitev vpliv na širše območje.
37. člen
P1 – C15 – CO – Hrastje nad cesto
V območju urejanja P1- C15 – CO – Hrastje nad cesto naseljem veljajo vsa skupna merila in pogoji ter še:
– območje je namenjeno centralnim in obrtnim dejavnostim,
– kot dopolnitev teh programov je lahko tudi skladiščenje in okolju sprejemljiva proizvodna dejavnost,
– heterogena namenska raba zahteva ločevanje posameznih dejavnosti v okviru zaokrožitve gradbenih parcel,
– možna je dopolnilna gradnja, ki ohranja osnovno obremenitev prostora in zagotovi prometne koridorje celotnega območja,
– gradnja novih objektov, prizidkov in pomožnih objektov je dovoljena, kolikor to dopušča velikost zemljišča in je dostop normalen in varen. Pri razmerju zemljišča in objekta je potrebno upoštevati vse objekte (obstoječe in planirane – tudi nadzidave) na določenem zemljišču. Celotna površina naj bo vsaj 70% proti celotni bruto etažni površini vseh objektov – 30%. Vsi novi deli morajo biti oblikovani v skladno arhitektonsko celoto,
– velikost objektov, odmiki objektov, kakor tudi oblikovanje objektov so podrejeni funkciji objektov, vendar ne smejo ovirati osnovnih komunikacijskih in manipulacijskih prostorov,
– višine objektov ohranijo obstoječe gabarite in s tem ohranijo osnovne poglede širšega prostora,
– višine novih objektov se prilagodijo obstoječi pozidavi,
– pri dopolnjevanju kompleksa s proizvodno dejavnostjo je potrebno glede na tehnologijo izdelati oceno ekološke obremenitve okolja in predpisati ukrepe za varovanje okolja pred škodljivimi in motilnimi vplivi,
– zunanji rob pozidave se primerno ozeleni, ki naj oblikuje bolj naraven rob do ostalih območij in odprtega prostora.
Urejanje zemljišč – vpetost v okolico:
– na mejnih in gozdnih zemljiščih je nujno pred pripravo projektne dokumentacije pridobiti pogoje pristojnega zavoda za gozdove, ki definirajo minimalen odmik, požarno-varstvene ukrepe, ukrepe proti rušenju v gozdovih, zagotoviti normalen dostop do gozdnih zemljišč in odstranitve sečnih ostankov.
II. KONČNE DOLOČBE
38. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati odlok o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem (Uradne objave, št. 23/90).
Določila tega odloka v 18., 24. in 35. členu bodo pričela veljati po sprejetju planskih sprememb (dopolnjenih v letu 2003), oziroma ugotovitvi usklajenosti PUP s planskimi spremembami.
39. člen
Izdelovalec lokacijske dokumentacije je obvezen vse elemente in odnose v prostoru opredeliti v lokacijski dokumentaciji, ki so navedeni v tem odloku, oziroma pridobiti ustrezno strokovno idejno rešitev, ki te odnose definira.
40. člen
Prostorski ureditveni pogoji so vsem zainteresiranim občanom in organizacijam ter skupnostim stalno na vpogled na Občini Pivka.
41. člen
Nadzor nad izvajanjem teh prostorsko ureditvenih pogojev opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor, enota Postojna.
42. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0321/2-9/2003
Pivka, dne 3. decembra 2003.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

AAA Zlata odličnost