Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

345. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2004, stran 867.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 47/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 odl. US, 70/00 in 100/00 – sklep US) zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 9. seji dne 3. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Pivka za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Pivka za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: poračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                   v 000
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                1,275.425
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     611.512
70  DAVČNI PRIHODKI                         560.425
   700 Davki na dohodek in dobiček                 324.370
   703 Davki na premoženje                      73.668
   704 Davki na blago in storitve                  162.387
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                         51.087
   710 Udelež. na dobičku in dohod. od premoženja          19.748
   711 Takse in pristojbine                      4.015
   712 Denarne kazni                           34
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             3.922
   714 Drugi nedavčni prihodki                    23.368
72  KAPITALSKI PRIHODKI                       156.100
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             36.100
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja                 120.000
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                       507.813
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                            507.813
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  1,290.376
40  TEKOČI ODHODKI                          285.919
   400 401 Plače in drugi izdatki zaposlenim             75.877
   402 Izdatki za blago in storitve                 154.264
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                            55.777
41  TEKOČI TRANSFERI                         298.118
   410 Subvencije                          24.103
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom           29.964
   412 Trasferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        27.066
   413 Drugi tekoči domači transferi                216.985
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                      579.641
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              579.641
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     126.698
   430 Investicijski transferi                   126.698
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II)
   PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)                –14.950
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)               –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     –
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                   –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                      –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                           –
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje                        –
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)                         –
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)                    –14.950
X.  STANJE NA RAČUNIH OB KONCU LETA                  14.950
-----------------------------------------------------------------------------
Pregled odhodkov sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije ter načrt razvojnih programov je priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Pivka Robert Smrdelj. Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija. O prerazporeditvah župan obvesti občinski svet.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne dotacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki se v letu 2004 oblikuje v višini 15,777.000 SIT najkasneje do 31. 12. 2004.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3,000.000 SIT odloča župan in o tem obvesti občinski svet.
8. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne bodo deloma ali v celoti realizirale v proračunu za leto 2003 se lahko prenesejo v proračun za leto 2004
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Pivka za leto 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
a) sredstva rezerv občine,
b) najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
11. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del občinskega proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske izgradnje, oskrbe z vodo ter odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Pivka. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 0321/2-9/2003
Pivka, dne 3. decembra 2003.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost