Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

342. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje, stran 864.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 74/98,70/00 in 51/02), 3., 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03), določil nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/0) in 9. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02 in 64/03), je Občinski svet občine Mozirje na 8. seji dne 10. 12. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov
v Občini Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Mozirje določa pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Mozirje.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programih in po dogovorjenih in predpisanih nalogah zagotavlja občina.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Mozirje;
– da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti;
– imajo vsaj že eno leto pred prijavo na razpis organizirano redno vadbo članov;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (ta pogoj velja le za športna društva in zveze);
– da redno letno dostavljajo občini in zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti, poročila o doseženih rezultatih in finančno realizacijo.
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva;
– zveze športnih društev;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi iz področja športa, vzgoje in izobraževanja.
V skladu z zakonom imajo športna društva in njihova združenja pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa, torej tudi programa športa, ki se izvaja v občini.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
V skladu s 7. členom zakona o športu, se s sredstvi občinskega proračuna Občine Mozirje po tem pravilniku sofinancirajo športni programi naslednjih vsebin:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja študentov;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
– informatika v športu;
– znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu;
– informiranje o športu v medijih;
– založniška dejavnost v športu;
– propagandna dejavnost v športu;
– razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja;
– prireditve;
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi občinska uprava, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma v zadnjem četrtletju tekočega leta za prihodnje proračunsko obdobje. Pripravljen mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v Uradnem listu RS.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje po tem pravilniku in pogoje določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.
7. člen
Župan vsako leto pred objavo razpisa določi petčlansko strokovno komisijo.
Komisijo sestavljajo:
– predsednik in dva člana komisije, ki so predstavniki občinskega sveta in občinske uprave Občine Mozirje in dva člana upravnega odbora Športne zveze občine Mozirje.
8. člen
Naloge strokovne komisije so:
– pripravi prednostne panoge, ki so pomembne za lokalno skupnost;
– vodenje postopka javnega razpisa,
– pregled prispelih prijav na razpis,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili meril za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročil županu, ostalim organom in strokovnim službam Občine Mozirje,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določa župan.
9. člen
Strokovna komisija v skladu z merili za vrednotenje športnih programov, zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno ovrednoti. Komisija županu Občine Mozirje poda poročilo o potrebnih sredstvih za sofinanciranje športnih programov v Občini Mozirje za prihodnje proračunsko obdobje. Župan vsem prijavljenim izvajalcem športnih programov izda sklep s katerim jih obvesti o izbranih programih in možnostjo pritožbe.
10. člen
V skladu s tem pravilnikom Občinski svet občine Mozirje sprejme pogoje, merila in normative za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje, ki so na vpogled pri Občinski upravi občine Mozirje.
11. člen
Administrativne naloge za strokovno komisijo opravlja Občinska uprava občine Mozirje.
V. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
12. člen
Športni programi se sofinancirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju občinskega proračuna pripravi občinska uprava.
Pogodbe opredeljujejo višino sredstev v skladu z izidom javnega razpisa, obseg in realizacijo programov ter način nadzora nad porabo sredstev.
Sredstva se nakazujejo na osnovi pogodb z izvajalci programov za sofinanciranje vsebin programov, na njihove račune, praviloma tromesečno.
13. člen
V okviru namenskih sredstev za šport Občina Mozirje zagotavlja Športni zvezi občine Mozirje proračunska sredstva za:
– materialne stroške delovanja Športne zveze občine Mozirje, ki so opredeljeni skozi merila za razvojne in strokovne naloge v športu na osnovi letnega programa športa in javnega razpisa in
– stroške izvajanja programov izbranih na osnovi javnega razpisa.
14. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Mozirje se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni proračunski postavki.
15. člen
Pogoj za nakazilo sredstev za športne objekte je predložena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena med upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz katere izhaja finančna obveznost izvajalca športnega programa.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 44/02) in obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Mozirje.
Št. 062-02/03-09
Mozirje, dne 10. decembra 2003.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

AAA Zlata odličnost