Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

337. Letni program statističnih raziskovanj za leto 2004, stran 653.

Na podlagi 23.c člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa predstojnik Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci
L E T N I P R O G R A M
statističnih raziskovanj za leto 2004
(velja od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004)
REDNE IN RAZVOJNE NALOGE
Statistična raziskovanja v okviru dejavnosti državne statistike izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Letni program statističnih raziskovanj (v nadaljevanju: LPSR) vsebuje natančen pregled statističnih raziskovanj, ki se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja delovanje državne statistike. Sestavljen je iz rednih in razvojnih nalog, ki so razporejene v poglavje, področje in modul. Vsaka naloga ima pooblaščenega izvajalca, zaporedno številko, ime, vsebino, namen, periodiko izvajanja, obdobje ali dan opazovanja, navedbo kdo je dolžan dati podatke in kdaj, obveznost poročanja, rok prve objave in določitev prednostnih nalog; razvojne naloge imajo tudi podatek o sodelujočih pri njihovi uresničitvi.
Poglavje in področje:
Poglavje in področje predstavljata grobo razdelitev statistične vsebine, ki je povzeta po Statistical Requirements Compendium, 2002 in Statističnem programu Komisije evropskih skupnosti (Community Statistical Programme 2003 – 2007)(*1).
Poglavja (označena z rimsko številko) so: I-Statistična infrastruktura; II-Demografske in socialne statistike; III-Gospodarske statistike (Makroekonomske statistike, Poslovne statistike, Denarne, finančne, trgovinske in plačilnobilančne statistike); IV-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; V-Medpodročne statistike.
Področja (označena z dvomestno zaporedno številko) so:
10-Kakovost, 11-Klasifikacije, 12-Izobraževanje statistikov,
13-Elektronska obdelava podatkov, 14-Informacijske tehnologije itd.
Modul:
Modul je zaokrožena vsebina statistik, ki pokriva en del politik. Uresničuje se s sekundarnimi (registri) in primarnimi viri (statistične raziskave) ter internimi inputi (ekonomske statistike kot input v nacionalne račune).(*2)
Razdelitev vsebine je tako kot za poglavja in področja povzeta po Statistical Requirements Compendium in Community Statistical Programme s tem, da so dodani moduli za uresničitev specifičnih nacionalnih interesov.
Moduli (označeni s trimestno zaporedno številko) so: 111-Klasifikacija ekonomskih dejavnosti (NACE), 112-Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA), 113-Razne klasifikacije itd.
Dodani moduli za kritje nacionalnih interesov se vsebinsko navezujejo na povzete module s tem, da so označeni s petmestno številko.
Pravne in druge podlage:
Splošna pravna podlaga za izvajanje nalog je zakon o državni statistiki, vendar imajo nekatere naloge dodatne pravne in vsebinske osnove. Glede na to so naloge, določene v programu, razdeljene na naslednja štiri področja:
PP = naloge, ki so vezane na slovenske pravne predpise, pravni red Evropskih skupnosti in pilotne projekte
GD = naloge, ki so vezane na »gentlemanski dogovor«
RES = naloge, ki so predmet »resornih statistik« oziroma so potencialne naloge, ki bi jih lahko opravljalo katero od ministrstev, vladnih služb, agencij itd.
OS = vse, kar ni zajeto v PP, GD in RES
Obvezno ali prostovoljno poročanje podatkov poročevalskih enot:
Prostovoljno poročanje: za anketiranje oseb oziroma gospodinjstev, ankete o poslovnih tendencah in ankete o družinskih kmetijah.
Obvezno poročanje: za raziskovanja, določena z zakonom in ankete o podjetjih.
Statistično raziskovanje:
Statistično raziskovanje zajema imensko poimenovane raziskave, uresničene ne le s primarnim zbiranjem podatkov, pač pa tudi s sekundarnimi viri in internimi inputi. Poleg tega zajema tudi vsebine, ki nimajo neposrednih raziskav, so pa pomembne za uresničitev statističnega programa.
Za statistična raziskovanja so določene zaporedne številke. Vsaka naloga ima pooblaščenega izvajalca, ime, vsebino, namen, periodiko izvajanja, obdobje ali kritični datum, navedbo kdo je dolžan dati podatke in kdaj, datum rezultatov, obveznost poročanja in določitev prednostnih nalog; razvojne naloge imajo tudi podatek o sodelujočih pri njihovi uresničitvi.(*3)
Razvojne naloge:
Razvojne naloge so del statistične infrastrukture, kot statistična raziskovanja pa so strukturirane na enak način, kot to velja za redne naloge LPSR.
Št. 940–01–14/03
Ljubljana, dne 15. januarja 2004.
mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije
(*1) Decision No 2367/20027EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the CSP 2003 to 2007. OJ L 358/1 of 31.12.2002.

(*2) Posledica tega je, da posamezno raziskovanje nastopi praviloma pri več modulih. Zapisano je pri modulu, h kateremu sodi pretežni del vsebine.

(*3) V letnem programu za leto 2004 ni statističnih raziskovanj, ki zaradi svoje periodike izvajanja niso na vrsti v letu 2004 (2-letna, 3-letna, 5-letna statistična raziskovanja itd.), iz leta 2003 pa so prenesena raziskovanja z daljšo periodiko od letne, katerih objava končnih rezultatov bo v letu 2004 ali pozneje.

AAA Zlata odličnost