Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

204. Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav, stran 507.

Na podlagi drugega odstavka 68. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 - popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) in v zvezi s pravilnikom o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav*
1. člen
Ta pravilnik določa zahteve pri navajanju podatkov o porabi električne energije gospodinjskih klimatskih naprav (v nadaljnjem besedilu: klimatske naprave) na nalepkah in podatkovnih karticah ter v drugih gradivih, ki omogočajo kupcu, da izbere energijsko učinkovitejšo klimatsko napravo.
2. člen
Ta pravilnik velja za klimatske naprave, ki se napajajo iz električnega omrežja in so obravnavane s standardi iz 7. člena tega pravilnika.
Ta pravilnik ne velja za:
– klimatske naprave, ki se lahko napajajo tudi iz drugih virov energije,
– klimatske naprave zrak-voda in voda-voda,
– klimatske naprave, katerih hladilna moč je večja kot 12 kW.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo pomen, kot je določen v pravilniku o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01).
4. člen
Klimatske naprave se z namenom določitve in prikaza energijske učinkovitosti razvrščajo v razrede energijske učinkovitosti, ki so določeni v prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Vsebina in oblika nalepke, s katero mora biti opremljena klimatska naprava, ponujena za prodajo, je določena v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika. Nalepka mora biti nameščena na vidnem mestu in ne sme biti zakrita.
Vsebina podatkovne kartice je določena v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
Gradiva, s katerimi se klimatske naprave kupcu ponujajo na način iz 9. člena pravilnika o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov, morajo vsebovati podatke iz priloge III, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Tehnična dokumentacija za klimatske naprave mora vsebovati:
– ime in sedež dobavitelja;
– splošni opis klimatske naprave, zadošča za njeno identifikacijo,
– podatke, vključno z ustreznimi risbami, ki kažejo glavne konstrukcijske značilnosti klimatske naprave, še posebej tiste podatke, ki bistveno vplivajo na porabo energije,
– poročila o ustreznih meritvah, izvedenih v skladu s standardi iz 7. člena tega pravilnika,
– navodila za uporabo.
7. člen
Podatki, ki jih zahteva ta pravilnik, morajo biti izmerjeni v skladu s standardoma SIST EN 255 in SIST EN 814 oziroma s harmoniziranimi standardi iz seznama standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti klimatske naprave z zahtevami tega pravilnika. Seznam teh standardov objavi minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom, pristojnim za trg v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podatki na nalepkah in na podatkovnih karticah, ki se nanašajo na hrup, morajo biti v skladu s pravilnikom o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01).
8. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
9. člen
Določba drugega odstavka 7. člena tega pravilnika se začne uporabljati po objavi seznama standardov o meritvah hrupa pri klimatskih napravah v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije Evropski uniji.
Št. 311-22/200
Ljubljana, dne 8. januarja 2004.
EVA 2003-2511-0216
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 2002/31/ES o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav.
                                    Priloga II
 
  PODATKOVNA KARTICA
  Podatkovna kartica mora vsebovati naslednje podatke v naslednjem vrstnem redu:
  1. Dobaviteljev naziv ali blagovno znamko.
  2. Dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela klimatske naprave. Pri enkrat 
in večkrat deljenih klimatskih napravah mora biti ta oznaka podana tudi na tistih 
kombinacijah notranje in zunanje enote klimatske naprave, za katere veljajo na 
nalepki navedene vrednosti.
  3. Razred energijske učinkovitosti klimatske naprave, določen skladno s 
prilogo IV tega pravilnika. Navedeno mora biti: »Razred energijske učinkovitosti, 
na lestvici od A (manjša poraba energije) do G (večja poraba energije)«. Kjer je 
ta podatek podan v razpredelnici, se to lahko izrazi z drugimi sredstvi, pod 
pogojem, da je jasen obseg lestvice od A (manjša poraba energije) do G (večja 
poraba energije).
  4. Če so podatki v obliki razpredelnice, znak za okolje, če je bil za ta model 
klimatske naprave podeljen v skladu s predpisi, ki povzemajo uredbo Evropske unije 
št. 1980/2000.
  5. Povprečno letno porabo energije, izračunano tako, da se skupna vhodna moč, 
kot je definirana v harmoniziranih standardih iz 7. člena tega pravilnika, pomnoži 
s povprečnimi, 500 urami delovanja na leto pri hlajenju, pri polni obremenitvi 
(delovanje pri hlajenju, pri polni obremenitvi, je določeno v skladu s postopki 
preskušanja v harmoniziranih standardih iz 7. člena tega pravilnika (pogoji T1 
»zmerno«)).
  6. Hladilno moč pri hlajenju pri polni obremenitvi, v kW, (določena je v 
skladu s postopki preskušanja v harmoniziranih standardih, iz 7. člena tega 
pravilnika (pogoji T1 »zmerno«)).
  7. EER naprave pri hlajenju pri polni obremenitvi (EER je določen v skladu s 
postopki preskušanja v harmoniziranih standardih, iz 7. člena tega pravilnika 
(pogoji T1 »zmerno« )).
  8. Vrsto klimatske naprave:
  – samo hlajenje (pri klimatskih napravah, ki izvajajo le funkcijo hlajenja)
  – hlajenje + ogrevanje (pri klimatskih napravah, ki izvajajo tako funkcijo 
hlajenja kot tudi ogrevanja).
  9. Način hlajenja klimatske naprave:
  – zračno hlajena
  – vodno hlajena.
  10. Pri klimatskih napravah, ki izvajajo tako funkcijo hlajenja kot tudi 
ogrevanja in se zanje uporablja vzorec nalepke št. 2 iz te priloge, mora biti 
navedena ogrevna moč, kot zmožnost klimatske naprave pri ogrevanju, v kW, 
izračunano na podlagi standardov iz 7. člena tega pravilnika, pri polni 
obremenitvi (ogrevna moč je določena v skladu s postopki preskušanja v 
harmoniziranih standardih, iz 7. člena tega pravilnika (pogoji T1 +7C)).
  11. Pri klimatskih napravah iz prejšnje točke, mora biti naveden razred 
energijske učinkovitosti pri ogrevanju, v skladu s prilogo IV tega pravilnika, 
prikazan na lestvici od A (manjša poraba energije) do G (večja poraba energije) 
(razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju je določen v skladu s postopki 
preskušanja v harmoniziranih standardih, iz 7. člena tega pravilnika (pogoji T1 
+7C)). Kadar je za ogrevanje uporabljen grelni upor, mora biti COP enak 1.
  12. Hrup, izmerjen pri funkciji, za katero se določa energijsko učinkovitost, 
ki mora biti določen v skladu s pravilnikom o emisiji hrupa gospodinjskih strojev, 
pri čemer je potrebno upoštevati določbo prvega odstavka 9. člena tega pravilnika.
  13. Dobavitelj lahko k podatkom iz točk od 5 do 8, na podatkovni kartici doda 
tudi informacije o preizkusnih pogojih, določenih s postopki preskušanja, ki so 
zajeti s harmoniziranimi standardi iz 7. člena tega pravilnika.
  Navedeni podatki so lahko podani tudi v razpredelnici, ki pokriva večje 
število modelov klimatskih naprav, ki jih dobavlja isti dobavitelj.
  Če je klimatski napravi priložena kopija nalepke iz 5. člena tega pravilnika, 
ki je lahko barvna ali črno-bela, je na podatkovno kartico potrebno vključiti le 
tiste podatke, ki niso vsebovani na nalepki.

                                    Priloga III
 
  PODATKI ZA PISNO KOMUNICIRANJE
  V tretjem odstavku 5. člena tega pravilnika navedena gradiva, morajo vsebovati 
podatke iz podatkovne kartice, ki morajo biti podani po vrstnem redu, kot je 
določen v prilogi II tega pravilnika.

                                    Priloga IV
 
  RAZRED ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI
  1. Razred energijske učinkovitosti klimatske naprave se določi s pomočjo 
naslednjih preglednic; pri čemer je EER določen v skladu s postopki preskušanja iz 
harmoniziranih standardov iz 7. člena tega pravilnika (pogoji T1 »zmerno«)
 
  Preglednica 1 – Zračno hlajene klimatske naprave – samo hlajenje
 
                      Preglednica 1.1
-----------------------------------------------------------
  Razred energijske       Enkrat in večkrat deljene
   učinkovitosti            klimatske naprave
-----------------------------------------------------------
      A                  EER > 3,20
      B              3,20 >= EER > 3,00
      C              3,00 >= EER > 2,80
      D              2,80 >= EER > 2,60
      E              2,60 >= EER > 2,40
      F              2,40 >= EER > 2,20
      G              2,20 >= EER
-----------------------------------------------------------
 
                      Preglednica 1.2
-----------------------------------------------------------
  Razred energijske             Kompaktne (*1)
   učinkovitosti
-----------------------------------------------------------
      A                  EER > 3,00
      B              3,00 >= EER > 2,80
      C              2,80 >= EER > 2,60
      D              2,60 >= EER > 2,40
      E              2,40 >= EER > 2,20
      F              2,20 >= EER > 2,00
      G              2,00 >= EER
-----------------------------------------------------------
 
  (*1) Kompaktne "dvocevne" enote (komercialno znane kot
»dvocevne«), definirane kot »Klimatska naprava v celoti
nameščena znotraj klimatiziranega prostora, s
kondenzacijskim uvodom zraka in izpustom zraka v
zunanjost, izvedenim s pomočjo dveh cevi«, se razvrstijo v
skladu s to preglednico ter popravijo z vrednostjo » 0,4«.
 
                      Preglednica 1.3
-----------------------------------------------------------
  Razred energijske           Kompaktne enocevne
   učinkovitosti
-----------------------------------------------------------
      A                  EER > 2,60
      B              2,60 >= EER > 2,40
      C              2,40 >= EER > 2,20
      D              2,20 >= EER > 2,00
      E              2,00 >= EER > 1,80
      F              1,80 >= EER > 1,60
      G              1,60 >= EER
-----------------------------------------------------------
 
Preglednica 2 - Vodno hlajene klimatske naprave – samo hlajenje
 
                      Preglednica 2.1
-----------------------------------------------------------
  Razred energijske       Enkrat in večkrat deljene
   učinkovitosti            klimatske naprave
-----------------------------------------------------------
      A                  EER > 3,60
      B              3,60 >= EER > 3,30
      C              3,30 >= EER > 3,10
      D              3,10 >= EER > 2,80
      E              2,80 >= EER > 2,50
      F              2,50 >= EER > 2,20
      G              2,20 >= EER
-----------------------------------------------------------

                      Preglednica 2.2
-----------------------------------------------------------
  Razred energijske               Kompaktne
   učinkovitosti
-----------------------------------------------------------
      A                  EER > 4,40
      B              4,40 >= EER > 4,10
      C              4,10 >= EER > 3,80
      D              3,80 >= EER > 3,50
      E              3,50 >= EER > 3,20
      F              3,20 >= EER > 2,90
      G              2,90 >= EER
-----------------------------------------------------------
 
  2. Razred energijske učinkovitosti klimatskih naprav pri ogrevanju se določi s 
pomočjo naslednjih preglednic, pri čemer je COP določen v skladu s postopki 
preskušanja iz harmoniziranih standardov iz 7. člena tega pravilnika (pogoji T1 
+7C).
 
Preglednica 3 - Zračno hlajene klimatske naprave – hlajenje + ogrevanje
 
                      Preglednica 3.1
-----------------------------------------------------------
  Razred energijske       Enkrat in večkrat deljene
   učinkovitosti            klimatske naprave
-----------------------------------------------------------
      A                  COP > 3,60
      B              3,60 >= COP > 3,40
      C              3,40 >= COP > 3,20
      D              3,20 >= COP > 2,80
      E              2,80 >= COP > 2,60
      F              2,60 >= COP > 2,40
      G              2,40 >= COP
-----------------------------------------------------------

                      Preglednica 3.2
-----------------------------------------------------------
  Razred energijske            Kompaktne (*1)
   učinkovitosti
-----------------------------------------------------------
      A                  COP > 3,40
      B              3,40 >= COP > 3,20
      C              3,20 >= COP > 3,00
      D              3,00 >= COP > 2,60
      E              2,60 >= COP > 2,40
      F              2,40 >= COP > 2,20
      G              2,20 >= COP
-----------------------------------------------------------
 
  (*1)Kompaktne "dvocevne" enote (komercialno znane kot »dvocevne«), definirane 
kot »Klimatska naprava v celoti nameščena znotraj klimatiziranega prostora, s 
kondenzacijskim uvodom zraka in izpustom zraka v zunanjost, izvedenim s pomočjo 
dveh cevi«, se razvrstijo v skladu s to preglednico ter popravijo z vrednostjo » – 
0,4«.
 
 
                      Preglednica 3.3
-----------------------------------------------------------
  Razred energijske          Kompaktne enocevne
   učinkovitosti
-----------------------------------------------------------
      A                  COP > 3,00
      B              3,00 >= COP > 2,80
      C              2,80 >= COP > 2,60
      D              2,60 >= COP > 2,40
      E              2,40 >= COP > 2,10
      F              2,10 >= COP > 1,80
      G              1,80 >= COP
-----------------------------------------------------------

 
Preglednica 4 - Vodno hlajene klimatske naprave – hlajenje + ogrevanje
 
                      Preglednica 4.1
-----------------------------------------------------------
  Razred energijske       Enkrat in večkrat deljene
   učinkovitosti            klimatske naprave
-----------------------------------------------------------
      A                  COP > 4,00
      B              4,00 >= COP > 3,70
      C              3,70 >= COP > 3,40
      D              3,40 >= COP > 3,10
      E              3,10 >= COP > 2,80
      F              2,80 >= COP > 2,50
      G              2,50 >= COP
-----------------------------------------------------------

                      Preglednica 4.2
-----------------------------------------------------------
  Razred energijske               Kompaktne
   učinkovitosti
-----------------------------------------------------------
      A                  COP > 4,70
      B              4,70 >= COP > 4,40
      C              4,40 >= COP > 4,10
      D              4,10 >= COP > 3,80
      E              3,80 >= COP > 3,50
      F              3,50 >= COP > 3,20
      G              3,20 >= COP
-----------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti