Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

203. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov, stran 500.

Na podlagi 3., 4. in 5. točke 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov
1. člen
V pravilniku o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Uradni list RS, št. 44/99 in 79/00) se v 2. členu dodata novi šesta in sedma alinea, ki se glasita:
»– neto površina vinograda je površina, zasajena z vinsko trto, izračunana glede na število trsov in sadilne razdalje med njimi;
– bruto površina vinograda je površina, zasajena z vinsko trto, vključno z obračališči in potmi v vinogradu, ki se od neto površine lahko razlikuje za največ 10% pri nagibu vinograda do največ 15%, za največ 25% pri nagibu 16% do največ 50% in za največ 30% pri nagibu nad 50%; izjemoma se lahko dokaže, da je dejanska bruto površina večja zaradi naravnih pogojev (zelo razgibana konfiguracija terena, poti…).«.
2. člen
Tretji odstavek 3. člena se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
3. člen
V 6. členu se tretja alinea točke 2.a) črta.
V peti alinei točke 2.a) se na koncu doda besedilo »z navedbo razreda absolutne vinogradniške lege,«.
V točki 2.b) se beseda »pete« nadomesti z besedo »četrte«.
Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alinea točke 2.a) postanejo tretja, četrta, peta in šesta alinea.
4. člen
V 8. členu se v sedmi alinei pika nadomesti s podpičjem in se doda nova osma alinea, ki se glasi:
»8. destilacija proizvodov iz grozdja in vina v skladu s predpisom, ki ureja trg z vinskim grozdjem, moštom in vinom.«.
5. člen
V 9. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»Za opravljanje dejavnosti iz 8. točke prejšnjega člena mora imeti pridelovalec oziroma predelovalec ustrezno opremo, ki omogoča destilacijo proizvodov iz grozdja in vina v destilat z volumskim deležem alkohola najmanj 80 vol.%.«.
6. člen
V 11. členu se v točki A) doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– podatki o dodeljenih pravicah za obnovo vinograda, v skladu s predpisom, ki ureja uravnavanje obsega vinogradniških površin;«.
V točki B) a) se v drugi alinei besedilo »oziroma njen del in delež (delež parcele zasajen z vinsko trto)« nadomesti z besedilom »ter površina parcele, zasajena z vinsko trto, in podatek o lastništvu parcele«.
Besedilo tretje alinee se spremeni tako, da se glasi:
»– bruto in neto površina vinograda,«.
Besedilo pete alinee se spremeni tako, da se glasi:
»– podatek o vključenosti v integrirano ali ekološko pridelavo (iz uradne evidence);«.
Šesta, sedma in osma alinea se črtajo.
Besedilo točke B)c) se nadomesti z naslednjim besedilom »c) o izdanih odločbah o dovolitvi obnove vinograda in o napovedanih krčitvah vinograda, v skladu s predpisom, ki ureja uravnavanje obsega vinogradniških površin;«.
Doda se nova točka B)č), ki se glasi:
»č) o programih prestrukturiranja vinogradniških površin, dodeljenih podporah za prestrukturiranje, izjavah pridelovalcev o zaključenem prestrukturiranju in dodeljenih podporah za trajno opustitev vinogradniške pridelave, v skladu s predpisom, ki ureja uravnavanje obsega vinogradniških površin;«.
V točki C)a) se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– podatek o uporabi tropin;«.
V točkah C)a) in C)b) se črta besedilo »pri vinu cviček«.
V točki C)b) se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– podatek o uporabi droži;«.
V točki C)č) se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– slajenje,«.
Dosedanja četrta, peta in šesta alinea točke C)č) postanejo peta, šesta in sedma alinea.
Besedilo točke C)e) se spremeni tako, da se glasi:
»e) o vsakoletni zalogi pridelka vina, mošta, zgoščenega grozdnega mošta in rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta na dan 31. julija:
– količino kakovostnega, deželnega in namiznega vina s slovenskim geografskim poreklom po barvi in posameznih letih pridelave, če vino še ni uradno ocenjeno, pa glede na predvideno kakovost,
– količino kakovostnega in količino namiznega uvoženega vina po barvi in letih pridelave, ločeno za vina s poreklom iz Evropske skupnosti in drugih držav;
– količino mošta, zgoščenega grozdnega mošta in rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta;«.
7. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Ministrstvo v zbirnem registru vodi podatke o rezervi pravic, skladno s predpisom, ki ureja uravnavanje obsega vinogradniških površin.«.
8. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi:
»– kopijo katastrskega načrta z vrisano površino vinograda,«.
Dodata se tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Podatke o vinogradih, ki niso v lasti pridelovalca, lahko pridelovalec priglaša le s soglasjem lastnika.
Vinograde, ki so predmet podpore prestrukturiranja vinogradniških površin, vpiše v register ministrstvo, upravna enota pa pridelovalcu o tem izda odločbo po uradni dolžnosti, po tem, ko v skladu s predpisom, ki ureja uravnavanje obsega vinogradniških površin, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejme izjavo pridelovalca, da je izvršeno prestrukturiranje vinograda v skladu s potrjenim programom prestrukturiranja. Če je prestrukturiranje izvršeno le na delu površine iz potrjenega programa prestrukturiranja, pridelovalec vpiše vinograd v register na upravni enoti.«.
9. člen
Na koncu prvega odstavka 14. člena se doda stavek, ki se glasi: »Spremembe podatkov, ki se vodijo v drugih uradnih evidencah, se v registru evidentirajo po uradni dolžnosti.«.
10. člen
Črta se 15. člen.
11. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V register morajo priglasiti podatke o pridelku grozdja, mošta, vina oziroma drugih proizvodov iz grozdja in vina naslednji pridelovalci in predelovalci,:
– ki obdelujejo 0,1 ha ali več vinogradov,
– ki del ali celoten pridelek grozdja, mošta, vina oziroma drugih proizvodov iz grozdja in vina tržijo,
– ki niso pridelovalci za lastno uporabo skladno s predpisom, ki ureja uravnavanje obsega vinogradniških površin ali
– ki so uveljavljali podporo prestrukturiranju skladno s predpisom, ki ureja uravnavanje obsega vinogradniških površin.«.
V tretjem odstavku se besedilo »obrazec, ki je priloga 5 tega pravilnika« nadomesti z besedilom: »obrazca, ki sta prilogi 5 in 5.1 tega pravilnika«.
V sedmem odstavku se besedilo »do 29. novembra« nadomesti z besedilom »do 20. novembra«.
Doda se dvanajsti odstavek, ki se glasi: »Količina pridelka mošta, vina, zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta, za katero namerava pridelovalec uveljavljati podporo skladiščenju, se prijavi posebej.«.
12. člen
Doda se nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Na podlagi prijave pridelka se v registru vodi povprečen hektarski pridelek pridelovalca. Pri izračunu povprečnega hektarskega pridelka se upošteva površina vinogradov, prijavljena v register do 1. avgusta za tekoče vinsko leto, zasajena z dve leti ali več starimi trsi.«.
13. člen
V 20. členu se datum »31. 8.« nadomesti z datumom »31. julij«.
14. člen
Doda se nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
Pridelovalci, ki pridelajo nad 500.000 litrov vina letno, od 1. februarja 2004 dalje vsak drugi torek v elektronski obliki prijavljajo agenciji cene, po katerih prodajajo (brez DDV), in prodane količine vina za:
– namizno, deželno, kakovostno in vrhunsko vino s slovenskim geografskim poreklom, ločeno po barvi,
– namizno vino s poreklom iz Evropske unije in
– namizno vino, uvoženo iz drugih držav.«.
15. člen
V 21. členu se za številko »5« doda vejica in številka »5.1«.
16. člen
Črta se drugi odstavek 23. člena.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
17. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Do vzpostavitve katastra vinogradov dajejo podatek o tem, ali je predvidena obnova na absolutni vinogradniški površini, strokovne osebe, ki jih določi minister v skladu s predpisom, ki ureja uravnavanje obsega vinogradniških površin, na podlagi predpisa o rajonizaciji.«.
Dodata se tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Po vzpostavitvi katastra vinogradov ministrstvo po uradni dolžnosti pripiše vinogradom v registru podatek o ožjem pridelovalnem območju, znotraj katerega leži vinograd, skladno s predpisom o rajonizaciji in podatek o razredu absolutne vinogradniške lege, na katerem vinograd leži.
Po vzpostavitvi katastra vinogradov se podatka o nagibu in osončenju iz točke B)a) 11. člena tega pravilnika po uradni dolžnosti prevzameta iz podatkov digitalnega modela reliefa.«.
18. člen
Priloge 3, 4, 5 in 6 pravilnika se nadomestijo z novimi prilogami 3, 4, 5 in 6, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika, ter se doda priloga 5.1., ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
19. člen
Pri vinogradih, vpisanih v register pred uveljavitvijo tega pravilnika, se delež parcele, zasajen z vinsko trto, iz druge alinee točke B)a) 11. člena, z dnem uveljavitve tega pravilnika po uradni dolžnosti izrazi v površini v m2.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-105/2003
Ljubljana, dne 22. decembra 2003.
EVA 2003-2311-0319
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti