Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2003 z dne 13. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2003 z dne 13. 10. 2003

Kazalo

1. Popravek Poslovnika Ustavnega sodišča, stran 13902.

Popravek
V Poslovniku Ustavnega sodišča, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 93-4239/03 z dne 29. 9. 2003, se na strani št. 13418 besedilo popravi tako, da se glasi:
‘’SESTAVINE VLOG

1. Vsebina zahteve, pobude in ustavne pritožbe
1.1. Zahteva naj vsebuje:
– naziv vlagatelja,
– sedež vlagatelja,
– ime in priimek ali firmo stalno ali začasno prebivališče ali sedež vlagateljevega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predpisa, ki se z zahtevo izpodbija, in organa, ki je predpis izdal,
– navedbo členov predpisa, ki se z zahtevo izpodbijajo, če se ne izpodbija predpis v celoti,
– navedbo številke Uradnega lista Republike Slovenije ali drugega uradnega glasila, v katerem je bil izpodbijani predpis objavljen,
– navedbo določb Ustave ali zakona, ki naj bi bile kršene z izpodbijanim predpisom,
– navedbo razlogov, zaradi katerih naj bi bil izpodbijani predpis v neskladju z Ustavo oziroma z zakonom.
Če zahtevo vloži predstavniški organ lokalne skupnosti, naj bo zahtevi priložen sklep o vložitvi zahteve, v njej pa naj bodo navedene tudi domnevno ogrožene pravice lokalne skupnosti.
Če zahtevo v imenu predstavniškega organa lokalne skupnosti vloži župan, naj bo zahtevi priloženo pooblastilo sveta lokalne skupnosti ali pa izkaz splošnega pooblastila, vsebovanega v statutu lokalne skupnosti.
Če zahtevo vloži reprezentativni sindikat za območje države, naj bo zahtevi priložen dokaz o reprezentativnosti, v njej pa naj bodo navedene tudi domnevno ogrožene pravice delavcev.
Če ima predlagatelj pooblaščenca, naj bo zahtevi priloženo posebno pooblastilo za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem, v katerem naj bo navedeno, da je pooblastilo dano za zastopanje pred Ustavnim sodiščem.
1.2. Pobuda naj vsebuje:
– ime in priimek, naziv ali firmo pobudnika,
– stalno ali začasno prebivališče ali sedež pobudnika,
– ime in priimek ali firmo ter stalno ali začasno prebivališče ali sedež pobudnikovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predpisa, ki se s pobudo izpodbija, in organa, ki je predpis izdal,
– navedbo členov predpisa, ki se s pobudo izpodbijajo, če se ne izpodbija predpis v celoti,
– navedbo številke Uradnega lista Republike Slovenije ali drugega uradnega glasila, v katerem je bil izpodbijani predpis objavljen,
– navedbo določb Ustave ali zakona, ki naj bi bile kršene z izpodbijanim predpisom,
– navedbo razlogov, zaradi katerih naj bi bil izpodbijani predpis v neskladju z Ustavo oziroma z zakonom.
Poleg navedenih sestavin naj pobuda vsebuje podatke, iz katerih je razvidno, da izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj (pravni interes), ter dokazilo o pobudnikovem statusu, kadar vlagatelj ni fizična oseba.
Če ima pobudnik pooblaščenca, naj bo pobudi priloženo posebno pooblastilo za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem, v katerem naj bo navedeno, da je pooblastilo dano za zastopanje pred Ustavnim sodiščem.
1.3. Ustavna pritožba naj vsebuje:
– ime in priimek, naziv ali firmo pritožnika,
– stalno ali začasno prebivališče ali sedež pritožnika,
– ime in priimek ali firmo ter stalno ali začasno prebivališče ali sedež pritožnikovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo posamičnega akta, ki se z ustavno pritožbo izpodbija, in organa, ki je ta akt izdal,
– kratek opis predmeta (zadeve), o katerem je bilo odločeno z izpodbijanim posamičnim aktom,
– navedbo človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki naj bi bile kršene z izpodbijanim posamičnim aktom,
– navedbo dejstev, ki utemeljujejo zatrjevane kršitve (razlogi, s katerimi se utemeljuje kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin),
– navedbo o izčrpanosti pravnih sredstev (navedba vse odločb, izdanih v zvezi s predmetom ustavne pritožbe) oziroma navedbo dejstev, ki utemeljujejo očitnost zatrjevane kršitve, ter dejstev, ki utemeljujejo zatrjevanje nepopravljivih posledic, ki bi nastale za pritožnika z izvršitvijo posamičnega akta, če se ustavna pritožba vlaga pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev,
– okoliščine o pravočasnosti ustavne pritožbe oziroma dejstva, ki utemeljujejo izjemno odločanje o ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku roka za njeno vložitev.
Poleg kopije posamičnega akta, ki se izpodbija, naj bodo ustavni pritožbi priložene ustrezne listine, na katere pritožnik opira svojo ustavno pritožbo, zlasti naj bodo priložene vse odločbe pristojnih sodišč in drugih organov, izdane v predhodnih postopkih.
Če ima pritožnik pooblaščenca, naj bo ustavni pritožbi priloženo posebno pooblastilo za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem, v katerem naj bo navedeno, da je pooblastilo dano za zastopanje v postopku z ustavno pritožbo, in ki naj izvira iz časa, ko je nastala pravica za vložitev ustavne pritožbe.
2. Vsebina zahteve za odločitev o pristojnosti
Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi in o sporu glede pristojnosti med Državnim zborom, Predsednikom republike in Vlado ter o sporu glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi in med samimi lokalnimi skupnostmi naj vsebuje:
– naziv in sedež vlagatelja,
– ime, priimek in funkcijo zastopnika vlagatelja,
– naziv in sedež organa ali organov, ki so v sporu,
– navedbo splošnega ali posamičnega akta, zaradi katerega je prišlo do spora, ali navedbo zadeve, glede katere se prizadeti organi ne morejo sporazumeti o pristojnosti,
– navedbo določb predpisov, ki urejajo pristojnost prizadetih organov.
3. Vsebina obtožbe
Obtožba zoper Predsednika republike, predsednika Vlade ali ministra naj vsebuje:
– navedbo sklepa o obtožbi,
– dokaz o izidu glasovanja o sklepu o obtožbi,
– ime in priimek ter naslov pooblaščenca, ki zastopa obtožbo,
– opis zatrjevane kršitve Ustave ali hujše kršitve zakona,
– dejstva, ki utemeljujejo kršitev, in dokaze zanje,
– predlog vlagatelja.
Obtožbi naj bo priložen sklep o obtožbi.
4. Vsebina zahteve in pobude za oceno aktov in delovanja strank
Pobuda ali zahteva za oceno protiustavnosti aktov in delovanja politične stranke naj vsebuje:
– ime in priimek, naziv ali firmo vlagatelja,
– stalno ali začasno prebivališče ali sedež vlagatelja,
– ime in priimek ali firmo ter stalno ali začasno prebivališče ali sedež vlagateljevega zastopnika ali pooblaščenca,
– ime in sedež politične stranke, katere akt in/ali delovanje naj bi bilo protiustavno,
– navedbo akta in/ali delovanja politične stranke, katerega protiustavnost se zatrjuje,
– navedbo določb Ustave, ki naj bi bile kršene z aktom in/ali delovanjem politične stranke,
– natančno in določno navedbo dejstev, ki utemeljujejo protiustavnost in dokazov zanje,
– predlog vlagatelja.
Poleg navedenih sestavin naj pobuda vsebuje tudi dokazilo o statusu pobudnika, kadar ta ni fizična oseba.
Če zahtevo vloži predstavniški organ lokalne skupnosti, naj bo zahtevi priložen sklep o vložitvi zahteve.
Če zahtevo vloži reprezentativni sindikat za območje države, naj bo zahtevi priložen dokaz o reprezentativnosti.
5. Vsebina pritožbe zaradi potrditve poslanskega mandata
Pritožba zoper odločitev Državnega zbora o potrditvi poslanskega mandata naj vsebuje:
– ime in priimek ter stalno ali začasno prebivališče vlagatelja,
– ime in priimek ali firmo ter stalno ali začasno prebivališče ali sedež vlagateljevega pooblaščenca,
– dokaz, da je vlagatelj upravičen vložiti pritožbo,
– dokaz, da je pritožba pravočasna,
– predlog vlagatelja.
Pritožbi naj bodo priložene odločitev volilne komisije, pritožba na Državni zbor zoper odločitev volilne komisije in odločitev Državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov.
6. Vsebina predloga za mnenje o ustavnosti mednarodne pogodbe
Predlog Ustavnemu sodišču, da da v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z Ustavo, naj vsebuje:
– naziv organa oziroma navedbo imen in priimkov poslancev, ki predlog dajejo,
– navedbo mednarodne pogodbe, glede katere je dan predlog,
– navedbo določb Ustave, s katerimi pogodba oziroma njen del naj ne bi bil skladen, ter navedbo razlogov za zatrjevano neskladnost.
Predlogu naj bo priložena mednarodna pogodba v izvirnem besedilu in v slovenskem jeziku.
7. Vsebina zahteve za preizkus odločitve Državnega zbora, da zakonodajnega referenduma ne razpiše
Zahteva predstavnika predlagatelja oziroma pobudnika zahteve za preizkus odločitve Državnega zbora, da zakonodajnega referenduma ne razpiše, ki jo ta sprejme na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96), naj vsebuje:
– ime in priimek predstavnika predlagatelja oziroma pobudnika zahteve,
– stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež predstavnika predlagatelja oziroma pobudnika zahteve,
– besedilo zahteve za razpis referenduma in njeno obrazložitev,
– obrazložitev, zakaj vlagatelj meni, da je odločitev Državnega zbora neutemeljena.
Zahtevi naj bo priložena tudi odločitev Državnega zbora, da referenduma ne razpiše.
8. Vsebina zahteve za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis zakonodajnega referenduma
Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis zakonodajnega referenduma, ki jo vloži Državni zbor na podlagi 16. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96), naj vsebuje:
– podatke o vlagatelju zahteve in njegovem zastopniku v postopku pred Ustavnim sodiščem,
– besedilo zahteve za razpis referenduma in njeno obrazložitev,
– obrazložitev, zakaj vlagatelj meni, da je vsebina zahteve v nasprotju z Ustavo,
– navedbo ustavnih določb, s katerimi naj bi bila vsebina zahteve v nasprotju.”
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti