Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2003 z dne 13. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2003 z dne 13. 2. 2003

Kazalo

8. Uredba o ratifikaciji Zapisnika petega zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, stran 132.

Na podlagi prve in tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI ZAPISNIKA PETEGA ZASEDANJA STALNE MEŠANE KOMISIJE PO SPORAZUMU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O OBMEJNEM PROMETU IN SODELOVANJU
1. člen
Ratificira se Zapisnik petega zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, podpisan 19. decembra 2002 v Metliki.
2. člen
Zapisnik se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi*:
3. člen
Za izvajanje zapisnika skrbijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 068-19/2001-8
Ljubljana, dne 16. januarja 2003
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
*Besedilo zapisnika v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Stalna mešana komisija
po Sporazumu med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško o
obmejnem prometu in sodelovanju
Zapisnik
petega zasedanja Stalne mešane komisije, ki je bilo v Metliki, dne 19. decembra 2002
Na petem zasedanju Stalne mešane komisije, ki je bilo v Metliki dne 19. decembra 2002, je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Uvodni pozdrav župana Občine Metlika, g. Slavka Dragovana in ostalih predstavnikov lokalnih skupnosti
2. Poročila s sestankov podkomisij
3. Potrditev predlaganih sklepov:
3.1. Podkomisija za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet
3.2. Podkomisija za mejni režim in izdajanje dokumentov
3.3. Podkomisija za turizem
3.4. Podkomisija za lovstvo
3.5. Podkomisija za ribištvo
4. Ustanovitev Podkomisije za izvajanje carinskih postopkov
5. Razno
Seznam prisotnih je priloga tega zapisnika.
V skladu s sprejetim dnevnim redom je Stalna mešana komisija sprejela naslednje:
 
AD) 1
Stalna mešana komisija se je seznanila s problematiko in iniciativami lokalnih skupnosti na tem območju, ki so jih predstavili g. Slavko Dragovan, župan občine Metlika ter s hrvaške strani ga. Biserka Vranić, županja Ozalja in g. Nikola Sopočić, načelnik opčine Žakanje.
1.1.
Hrvaška stran je obvestila SMK, da sta bila z mesta člana hrvaške delegacije razrešena g. Zlatko Sokolar in g. Zdenko Mičić. Na njuni mesti sta bila imenovana g. Filip Dragović in ga. Gordana Borojević.
 
AD) 2
Stalna mešana komisija se je seznanila in sprejela poročila sopredsednikov Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov g. Branka Celarja in g. Filipa Dragovića, Podkomisije za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet ga. Ljube Brank in dr. Darka Mlinarića, Podkomisije za turizem g. Leona Devjaka (v imenu predsednice) in ga. Gordane Borojević, Podkomisije za lovstvo g. Sava Vovka in g. Branka Ivičeka in Podkomisije za ribištvo dr. Franca Potočnika in mr. Josipa Markovića.
 
AD) 3
3.1) Stalna mešana komisija je na podlagi predlogov Podkomisije za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet sprejela naslednje sklepe:
3.1.1
Stalna mešana komisija je odobrila predlagani spisek usklajenih prehodnih mest za prehod državne meje izven mejnih prehodov, ki so navedena v priloženi tabeli. Tabela je sestavni del tega sklepa in zapisnika. Prehodna mesta lahko uporabljajo upravičenci v skladu z 20. členom in vse kategorije dvolastnikov.
3.1.2
Stalna mešana komisija pozdravlja odprtje prvega mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica – Zamost.
Mejni prehod Osilnica – Zamost prične obratovati 6. 1. 2003.
Zadolži se Podkomisija za mejni režim in izdajanje dokumentov, da na podlagi enomesečnega spremljanja prometa (od 6. 1. 2003 do 6. 2. 2003) preuči možnost podaljšanja odpiralnega časa mejnega prehoda Osilnica – Zamost. Usklajen predlog predloži Stalni mešani komisiji.
3.1.3
Stalna mešana komisija je določila dinamiko odpiranja mejnih prehodov za obmejni promet:
Mejni prehodi za obmejni promet Središče ob Dravi I – Preseka, Rajnkovec – Mali Tabor, Stara vas – Bizeljsko – Gornji Čemehovec, Žuniči – Prilišće in Krasinec – Pravutina bodo izgrajeni do 31. 1. 2003. O datumu pričetka obratovanja mejnih prehodov se obe strani dodatno uskladita.
Mejni prehodi za obmejni promet Rogatec I – Klenovec Humski, Podčetrtek – Luke Poljanske, Sedlarjevo – Plavić, Nova vas ob Sotli – Draše, Rakovec – Donji Kraj, Planina v Pobočju – Novo selo Žumberačko, Krmačina – Vivodina in Sodevci – Blaževci bodo izgrajeni do meseca julija leta 2003.
Mejni prehodi za obmejni promet, Drenovec – Gornja Voća, Brezovica – Brezovica, Radovica – Kašt, Božakovo – Obrež, Novi Kot – Prezid I, Novokračine – Lipa, Starod I – Vele Mune, Rakitovec – Slum, Hotiza – Sv. Marin ob Muri in Brezovica pri Gradinu – Lucija bodo izgrajeni do 31. 12. 2003.
Konkretno dinamiko odpiranja mejnih prehodov po trimesečjih in merila za skupne mejne prehode bo izdelala Podkomisija za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni proemt.
3.1.4
Stalna mešana komisija, v skladu s 46. členom SOPS-a, odobri možnost neškodljivega tranzita brez zaustavljanja vsem udeležencem v prometu in potrjuje, da se na cestah:
Črneča vas – Vrbje – Prušnja vas (LC 191220) dovoli neškodljiv tranzit brez ustavljanja vsem udeležencem v prometu na javni cesti ter javnim, državnim službam in policiji, razen vojske, preko ozemlja Hrvaške v dolžini 350 m
Brezovica – Radovica (R3-663) dovoli neškodljiv tranzit brez ustavljanja vsem udeležencem v prometu na javni cesti ter javnim, državnim službam, in policiji, razen vojske, preko ozemlja Hrvaške
Bregana – Stojdraga dovoli neškodljiv tranzit brez ustavljanja vsem udeležencem v prometu na javni cesti ter javnim, državnim službam in policiji, razen vojske, preko ozemlja Slovenije.
Rakitovec – dovoli neškodljiv tranzit brez ustavljanja vsem udeležencem v prometu na javni cesti ter javnim, državnim službam in policiji, razen vojske, preko ozemlja Slovenije.
Zadolži se Podkomisija za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, da predloži Stalni mešani komisiji tudi druge konkretne primere neškodljivega tranzita.
3.1.5
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, da predloži usklajeni lokaciji za mejna prehode za obmejni promet Brezovica – Brezovica in Radovica – Kašt.
3.1.6
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, da predloži usklajeno rešitev za izgradnjo mejnih prehodov na skupnih lokacijah: Nova Vas ob Sotli – Draše na slovenski strani in Radovica – Kašt na hrvaški strani.
3.1.7
Zadolži se Podkomisija za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet da pripravi osnutek sporazuma o sofinanciranju investicij.
3.1.8
Hrvaška stran organizira sestanek, v mesecu januarju, z namenom sklenitve dogovora do kdaj bosta dokončani karti obmejnega pasu v merilu 1: 250.000 in 1:25.000.
3.1.9
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, da do naslednjega zasedanja preuči možnosti in posledice morebitne spremembe poteka avtobusne linije Osilnica – Kočevje – Ljubljana, prevoznika Integral Stojna d.o.o., ki uporablja progo preko MMP Petrina preko Gašparcev v Osilnico.
3.2) Stalna mešana komisija je na podlagi predlogov Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov sprejela naslednje sklepe:
3.2.1
Z 1. 1. 2003 se dosedanji režim prehajanja državne meje nadomesti in uskladi z določili SOPS in sklepi SMK. Pristojni organi obeh držav v prehodnem obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003 državljane obeh pogodbenic, ki imajo pravico prehajanja državne meje izven mejnih prehodov opozarjajo na pridobitev ustreznih dokumentov (obmejnih prepustnic, kmetijskih vložkov in vpisa na osnovi 20. člena v obmejno prepustnico) in zoper njih ne ukrepajo, razen v primerih zlorabe mejnega režima.
3.2.2
Z namenom olajševanja prehajanja upravičencev v skladu z 20. členom sporazuma, se do vzpostavitve mejnih prehodov za maloobmejni promet, kot prehodna mesta v obmejne prepustnice vpisujejo tudi točke predvidenih 23 mejnih prehodov iz priloge sporazuma C, pod pogoji, ki so določeni za prehajanje izven uradno odprtih mejnih prehodov.
3.2.3
Podkomisija za mejni režim in izdajanje dokumentov izdela podrobna pisna navodila, potrebna za izvajanje dogovorjenega režima in režima v zvezi z izvajanjem 20. člena SOPS in jih posreduje pristojnim organom, zadolženim za izvedbo režima.
3.2.4
Obe strani se obvezujeta, da bosta prvo evidenco prehodnih točk za neposredno prehajanje državne meje za dvolastnike izmenjala upravna organa do 1. 3. 2003. Po tem datumu se bo evidenca izmenjavala polletno oziroma pogosteje, če bo to porebno. Evidenca bo vsebovala podatek o imenu in priimku osebe, ki ji je bil dokument izdan, datum in številko izdane prepustnice in kmetijskega vložka ter podatek o vpisanem prehodne mestu.
3.2.5
Enako se izmenja evidenco vpisanih drugih prehodnih mest (23 maloobmejnih prehodov in dodatno usklajenih prehodnih točk).
3.2.6
V kmetijske vložke se v polje “dvolastniku je dovoljen prehod meje čez” za neposredne prehode poenoteno vpisuje oznako in ime katastrske občine ter številko parcele.
3.2.7.
Izdaja obmejne prepustnice in kmetijskega vložka na podlagi četrtega odstavka 54. člena se odobri tudi, v kolikor:
– je prosilec lastnik, solastnik ali najemnik nepremičnine, ki jo deli mejna črta
– je prosilec lastnik, solastnik ali najemnik nepremičnine, do katere zaradi obstoječe cestne infrstrukture dostop preko mejnih prehodov ni mogoč.
Obmejna prepustnica in kmetijski vložek (ob izpolnjevanju pogojev iz 11. člena SOPS) se lahko izda tudi ožjim družinskim članom osebe, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.
3.2.8.
Sprejeta sklepa Stalne mešane komisije, ki določata pogoje za pridobitev obmejne prepustnice in kmetijskega vložka, na podlagi četrtega odstavka 54. člena SOPS, pomenita upravnemu organu, pristojnemu za izdajo, odobritev za izdajo obmejne prepustnice in kmetijskega vložka, v kolikor so pogoji izpolnjeni, oziroma zavrnitev izdaje obmejne prepustnice in kmetijskega vložka, v kolikor pogoji niso izpolnjeni.
3.2.9
Za izdajo obmejne prepustnice in kmetijskega vložka na podlagi četrtega odstavka 54. člena je pristojna tista obmejna upravna enota, na območju katere je prehodno mesto, ki omgoča dostop do nepremičnine, oziroma tista upravna enota, ki je prva prejela vlogo za izdajo obmejne prepustnice in kmetijskega vložka po četrtem odstavku 54. člena SOPS.
3.2.10
Z mesta predsednika slovenskega dela Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov se (zaradi upokojitve) razreši g. Branko Celar. Za novega predsednika se imenuje g. Rajko Komat.
Z mesta predsednika hrvaškega dela Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov se razreši g. Zlatko Sokolar. Za novega predsednika se imenuje g. Filip Dragović.
Namesto dosedanjega člana hrvaškega dela podkomisije g. Ivana Finka se imenuje g. Branko Bolanča.
Z mesta članice Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov in ekspertke slovenske delegacije SMK se razreši (zaradi upokojitve) ga. Magda Slapar. Na njeno mesto se imenuje ga. Alenka Colja.
 
3.3. Stalna mešana komisija je na podlagi predlogov Podkomisije za turizem sprejela naslednje sklepe:
3.3.1
Stalna mešana komisija je potrdila vse predlagane dokumente, ki jih je pripravila Podkomisija za turizem (pismo nameri, kriteriji za ustanovitev turističnih con, informacija občinam).
3.3.2
Podkomisija za turizem do 31. 12. 2002 posreduje vse potrjene in pripravljene dokumente (v obliki skupne informacije) vsem obmejnim občinam na obeh straneh slovensko-hrvaške meje.
3.3.3
Podkomisija za turizem se zadolži, da obravnava vse že prispele predloge za ustanovitev turističnih con in predlaga njihovo dopolnitev.
3.3.4
Stalna mešana komisija je potrdila in sprejela sklepe Podkomisije za turizem, z dne 22. 11. 2002, ki se navezujejo na izvedbo razpisa za izdelavo logotipa za turistične cone. Pri tem mora biti signalizacija za turistične cone na terenu postavljena v skladu s pravnim redom obeh držav.
 
3.4. Stalna mešana komisija je na podlagi predlogov Podkomisije za lovstvo sprejela naslednje sklepe:
3.4.1.
Potrdijo se sklepi sestanka podkomisije iz Delnic, z dne 20. 2. 2002.
3.4.2.
Osnova, ki je bila dogovorjena v Delnicah, glede nalog režimov lovov, obveščanja, strokovnih usklajevanj itn., so podpisani dokumenti – sporazumi med lovskimi organizacijami z obeh strani slovensko-hrvaške meje med R Slovenijo in R Hrvaško. Podpisniki so nosilci upravljanja z divjadjo, za katero je bilo sklenjeno, da se uskladi režim, ki je s stališča divjadi in njenega okolja ugodnejši. Sporazumi so za celoten potek meje med R Slovenijo in R Hrvaško v glavnem že sklenjeni, manjkajoči pa bodo sklenjeni do naslednjega sestanka podkomisije v letu 2003.
3.4.3.
Zaradi transparentnosti sodelovanja sta z obeh strani pripravljena registra lovišč, odgovornih oseb lovišč, mejnih policijskih postaj in radijskih postaj. Osnutek registra za slovensko stran je pripravljen. Register za hrvaško stran bo posredovan do naslednjega sestanka podkomisije, ki bo najkasneje do sredine meseca februarja 2003.
3.4.4.
Glede skupnih usmeritev upravljanja s posameznimi vrstami velike divjadi (jelenjad, divji prašič, gams) je bil za slovensko stran pripravljen dokument o stanju, načrtih, osnovnih usmeritvah in predpisanih lovnih dobah. Za hrvaško stran bo tak dokument izdelan in posredovan do naslednjega sestanka podkomisije.
3.4.5.
Imenujeta se pristojni osebi za obveščanje in poročanje o pojavih bolezni, ki so pomembne za lovno gospodarjenje in zdravje ljudi ter o ukrepih za njihovo preprečevanje, ki je s slovenske strani g. mag. Janez Glavač, MKGP; s strani R Hrvaške bo ime konkretne osebe imenovala Uprava za veterino pri MPŠ.
3.4.6.
Imenujejo se pristojne osebe za pripravo skupnega predloga gospodarjenja z zvermi in poteka raziskovalnih aktivnosti in projektov ob meji. S slovenske strani so to prof. dr. Miha Adamič (Univerza v Ljubljani – BF – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire), Marko Jonozovič, Iztok Ožbolt in Anton Marinčič (vsi Zavod za gozdove Slovenije); s strani R Hrvaške pa bo prof. dr. Đuro Huber s sodelavci – konkretna imena bodo javljena kasneje.
3.4.7.
Za lov v obmejnem področju, ki ga določa sporazum morajo imeti državljani tretjih držav ob prehodu meje na maloobmejnem prehodu, poleg prijave lovskega orožja in zanj potrebnih listin tudi vabilo upravljalca lovišča, ki mora biti žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe iz registra iz točke 3.4.3 tega zapisnika.
3.4.8.
Za prevoz uplenjene divjadi ter njenih delov (trofeje, meso,…) so vsi lovci – turisti dolžni uporabljati mednarodne mejne prehode, posebej registrirane za ta namen in po predpisanih postopkih, ki jih urejajo predpisi iz lovstva in veterine.
3.4.9.
Lov ob meji se izvaja v skladu z lovskimi predpisi držav podpisnic sporazuma in v skladu s sklenjenimi sporazumi med lovskimi organizacijami obeh držav o enotnem upravljanju z divjadjo iz točke 3.4.2 tega zapisnika.
 
3.5. Stalna mešana komisija je na podlagi predloga Podkomisija za ribištvo sprejela naslednje sklepe:
3.5.1
Stalna mešana komisija ocenjuje, da izvajanje dogovorjenega začasnega režima ribolova poteka dobro, zato predlaga vladama obeh držav, da se za nadaljnje tri mesece podaljša režim, opredeljen s sklepi 4. zasedanja SMK (ki je bilo 11. 9. 2002 v Cestici).
3.5.2.
Stalna mešana komisija nalaga Podkomisiji za ribištvo, da se sestane v roku enega meseca in predlaga sklepe o vseh preostalih odprtih vprašanjih.
3.5.3.
Hrvaška stran je obvestila Stalno mešano komisijo o imenovanju novega predsednika in članov hrvaške delegacije v Podkomisiji za ribištvo:
Hrvaški delegaciji bo predsedoval mr. Josip Marković. Člani hrvaške delegacije so: g. Alitio Krevatin, podpredsednik, g. Zlatko Homen, član, g. Josip Popović, član,g. Danilo Skoko, član in g. Tomislav Feldhofer, član.
 
AD) 4
Ustanovitev Podkomisije za izvajanje carinskih postopkov
4.1.
Stalna mešana komisija ustanovi Podkomisijo za izvajanje carinskih postopkov.
4.2
Predsednik hrvaškega dela podkomisije je g. Željko Bolt.
Predsednik slovenskega dela podkomisije bo imenovan kasneje.
Člani slovenskega dela podkomisije so: g. Tadej Jeras, g. Konštantin Krebs, g. Igor Makovec in g. Rajko Komat.
Člani hrvaškega dela podkomisije so: ga. Jasenka Kondres, g. Ratko Šušić, g. Damir Sirotić in ga. Tanja Uštar.
4.3.
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za izvajanje carinskih postopkov, da se sestane v roku treh tednov in predlaga rešitve za vprašanja na področju carine.
Sestanek bo sklicala hrvaška stran.
 
AD) 5
Razno
Zadolžita se Podkomisija za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet in Podkomisija za izvajanje carinskih postopkov, da preučita prošnjo podjetja Elektroenergetika d.o.o. in usklajen predlog predložita Stalni mešani komisiji na naslednjem zasedanju.
 
Naslednje zasedanje Stalne mešane komisije bo v Krapinsko-Zagorski županiji v prvi polovici meseca februarja.
Za slovensko stran
dr. Benjamin Lukman l. r
predsednik
slovenske delegacije
 
Za hrvaško stran
Olga Kresović-Rogulja l. r.
predsednica
hrvaške delegacije

AAA Zlata odličnost