Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2003 z dne 19. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2003 z dne 19. 12. 2003

Kazalo

5479. Uredba o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb, stran 17472.

Na podlagi 15. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa:
– podrobnejšo vsebino dokumentacije in podrobnejšo vsebino kriterijev za izdajo soglasja za pridobitev ali odsvojitev delnic prireditelja oziroma koncesionarja;
– podrobnejšo vsebino dokumentacije glede lastniške strukture koncesionarjev;
– podrobnejšo vsebino dokumentacije in podrobnejšo vsebino kriterijev za izdajo soglasja za naložbo koncesionarja v kapital pravnih oseb;
– postopek v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev ali odsvojitev delnic prireditelja oziroma koncesionarja oziroma v zvezi z izdajo soglasja za naložbo koncesionarja v kapital pravnih oseb, ki ga na podlagi 32., 56. oziroma 57. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/00, 85/01, 54/02 – odl. US in 101/03; v nadaljnjem besedilu: ZIS) izda minister, pristojen za finance.
2. člen
Posamezni izrazi imajo v tej uredbi naslednji pomen:
1. “prireditelj“ je pravna oseba, ki ima koncesijo Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo;
2. “koncesionar“ je pravna oseba, ki ima koncesijo vlade za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici oziroma igralnem salonu;
3. “koncesionar za igralnico“ je pravna oseba, ki ima koncesijo vlade za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici;
4. “koncesionar za igralni salon“ je pravna oseba, ki ima koncesijo vlade za prirejanje posebnih iger na srečo izključno v igralnem salonu;
5. “naložba“ je dolgoročna finančna naložba v kapitalski delež drugih pravnih oseb v obliki delnic oziroma deležev;
6. “delnica“ je navadna delnica, ki se glasi na ime, razen če ni s to uredbo drugače določeno;
7. “soglasje“ je soglasje, ki ga izda minister, pristojen za finance, za pridobitev ali odsvojitev delnic prireditelja ali koncesionarja oziroma za naložbo v kapital pravnih oseb.
3. člen
(1) Če ni drugače določeno, se dokumentacija, ki jo določa ta uredba, predloži v originalu ali overjenem prepisu.
(2) Če je pravna oseba, ki želi pridobiti soglasje, tuja oseba, mora dokumentacijo, ki jo določa ta uredba, predložiti v overjenem prevodu.
(3) Potrdila, ki jih določa ta uredba, ne smejo biti starejša od 45 dni.
II. PRIDOBITEV DELNIC PRIREDITELJA OZIROMA KONCESIONARJA
4. člen
(1) K posamezni točki iz četrtega odstavka 32. člena ZIS mora zahteva za izdajo soglasja za pridobitev delnic prireditelja oziroma koncesionarja vsebovati:
a) k 1. točki:
– firmo, sedež in matično številko pravne osebe,
– ustanovitveni akt (statut, družbena pogodba),
– kratko zgodovino pravne osebe,
– potrdilo iz kazenske evidence ministrstva, pristojnega za pravosodje, za člane uprave oziroma poslovodstvo pravne osebe, oziroma ustrezno potrdilo pristojnega organa, če gre za tujo osebo,
– potrdilo iz kazenske evidence ministrstva, pristojnega za pravosodje, za fizične osebe, ki posedujejo več kot 25% delež pravne osebe, ki želi pridobiti delnice koncesionarja za igralni salon, oziroma ustrezno potrdilo pristojnega organa, če gre za tujo osebo,
– poročilo o plačilni sposobnosti pravne osebe (BON 2), ki ga izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, oziroma drugo ustrezno potrdilo, če gre za tujo osebo;
b) k 2. točki:
– izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če gre za tujo osebo;
c) k 3. točki:
– seznam vseh delničarjev pravne osebe, ki za posameznega delničarja vsebuje najmanj ime in priimek ter naslov oziroma firmo in sedež, skupni nominalni znesek delnic in odstotek udeležbe v osnovnem kapitalu pravne osebe,
– revidirano letno poročilo za zadnje poslovno leto za delničarja pravne osebe, ki poseduje več kot 10% delež pravne osebe, oziroma letno poročilo za zadnje poslovno leto, če delničar ni zavezan k revidiranju,
– podatke o upravljavskih in kapitalskih povezavah delničarjev pravne osebe, še zlasti pa o povezavah s prireditelji oziroma koncesionarji, pravnimi osebami, katerih dejavnost je s področja razvoja in proizvodnje igralniških tehnologij oziroma sistemov za nadzor prirejanja iger na srečo in z izvajalci drugih storitev, ki so neposredno povezane s prirejanjem iger na srečo;
č) k 4. točki:
– revidirano letno poročilo za zadnji dve poslovni leti;
d) k 5. točki:
– potrdilo davčnega organa države, kjer ima tuja oseba sedež, o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah oziroma navedbo vseh zapadlih davčnih in drugih javnofinančnih obveznosti z nominalno vrednostjo na dan zapadlosti, med njimi tudi odložnih obveznosti, četudi jim rok plačila še ni potekel;
e) k 6. točki:
– seznam oseb, ki so posredno ali neposredno povezane s pravno osebo, z opisom načina povezave,
– seznam vseh delničarjev za posamezno osebo, ki je posredno ali neposredno povezana s pravno osebo, ki želi pridobiti soglasje, s podatki iz prve alinee c) točke tega člena,
– revidirano letno poročilo za zadnje poslovno leto za pravno osebo, v kateri pravna oseba, ki želi pridobiti soglasje, poseduje več kot 10% delež, oziroma letno poročilo za zadnje poslovno leto, če pravna oseba ni zavezana k revidiranju,
– kopijo podjetniških pogodb in delničarskih sporazumov med pravno osebo in z njo povezanimi osebami, če se nanašajo na dejavnost prirejanja iger na srečo;
f) k 7. točki:
– podatke o odsvojitelju delnic,
– podroben opis nameravanega pravnega posla z navedbo količine in nominalne vrednosti delnic, deleža v kapitalu prireditelja oziroma koncesionarja in deleža glasovalnih pravic prireditelja oziroma koncesionarja,
– navedbo elementov pravnega posla (cena, način, roki in zavarovanje plačila);
g) k 8. točki:
– navedbo razlogov za pridobitev delnic;
h) k 9. točki:
– opredelitev ciljev pridobitve delnic in razloge, s katerimi se utemeljuje, da bodo s pridobitvijo delnic ti cilji doseženi;
i) k 10. točki:
– oceno vpliva pridobitve delnic na prihodnje poslovanje prireditelja oziroma koncesionarja, zlasti s poudarkom na tržni in finančni oceni njegovega nadaljnjega razvoja v primeru posredne ali neposredne pridobitve več kot 25% deleža;
j) k 11. točki:
– drugo dokumentacijo, o kateri pravna oseba, ki želi pridobiti delnice, sodi, da bo na njeni podlagi mogoče oceniti primernost pravne osebe kot delničarja prireditelja oziroma koncesionarja in vpliv pridobitve delnic na prihodnje poslovanje prireditelja oziroma koncesionarja in razvoj dejavnosti prirejanja iger na srečo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora zahteva za izdajo soglasja za pridobitev delnic prireditelja oziroma koncesionarja, ki jo poda oseba iz prvega odstavka 55.a člena ZIS ali koncesionar za igralnico, vsebovati le dokumentacijo iz točk f) do j) prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora zahteva za izdajo soglasja za pridobitev delnic oziroma deležev koncesionarja za igralni salon, ki jo poda fizična oseba, vsebovati dokumentacijo iz točk f) do j) prvega odstavka tega člena in podatke o izobrazbi, poklicu, zaposlitvi, izkušnjah pri prirejanju iger na srečo, izpolnjevanju davčnih in drugih javnofinančnih obveznosti ter potrdilo iz kazenske evidence ministrstva, pristojnega za pravosodje oziroma ustrezno potrdilo pristojnega organa, če gre za tujo osebo. V primeru, da bo skupaj z nameravano pridobitvijo delnic oziroma deležev koncesionarja za igralni salon, delež fizične osebe posredno ali neposredno presegel 10% delež v koncesionarju za igralni salon, mora fizična oseba predložiti tudi podatke o upravljavskih in kapitalskih povezavah, še zlasti pa o povezavah s prireditelji oziroma koncesionarji, pravnimi osebami, katerih dejavnost je s področja razvoja in proizvodnje igralniških tehnologij oziroma sistemov za nadzor prirejanja iger na srečo in z izvajalci drugih storitev, ki so neposredno povezane s prirejanjem iger na srečo.
III. LASTNIŠKA STRUKTURA PRIREDITELJA OZIROMA KONCESIONARJA
5. člen
Za podatke iz 55.a člena ZIS je treba k zahtevi za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici predložiti tudi:
1. podrobnejše podatke o delničarju, ki poseduje več kot 5% delež v pravni osebi, ki je vložila zahtevo za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici, še zlasti pa o povezavah s prireditelji oziroma koncesionarji, pravnimi osebami, katerih dejavnost je s področja razvoja in proizvodnje igralniških tehnologij oziroma sistemov za nadzor prirejanja iger na srečo in z izvajalci drugih storitev, ki so neposredno povezane s prirejanjem iger na srečo;
2. poročilo o imetnikih vseh izdanih delnic za posameznega delničarja gospodarske družbe, ki je vložila zahtevo za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici, v obliki in na način iz prvega odstavka 6. člena te uredbe;
3. dokazila, iz katerih je razvidno, da delničar izpolnjuje merila za veliko družbo po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, oziroma če delničar ni velika družba, dokazila, da pretežni del prihodkov ustvari iz dejavnosti investicijskih in pokojninskih družb oziroma skladov, bančništva, zavarovalništva oziroma finančnega posredništva ali s turistično dejavnostjo.
6. člen
(1) Prireditelj oziroma koncesionar, razen koncesionar za igralni salon, ki je pravno organiziran kot družba z omejeno odgovornostjo, mora po stanju 30. junij in 31. december najpozneje v osmih dneh po navedenih datumih Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: urad) predložiti poročilo o imetnikih vseh izdanih delnic v obliki seznama imetnikov v naslednjem zaporedju:
1. identifikacijska številka imetnika delnic prireditelja oziroma koncesionarja;
2. firma in sedež oziroma ime in naslov stalnega prebivališča imetnika delnic prireditelja oziroma koncesionarja;
3. vrsta in število delnic posameznega imetnika delnic prireditelja oziroma koncesionarja;
4. odstotek (na dve decimalni mesti natančno) števila delnic v celotnem številu izdanih delnic prireditelja oziroma koncesionarja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko prireditelj oziroma koncesionar predloži le kopijo delniške knjige ali izpisek stanja delniške knjige iz Klirinško depotne družbe, če so iz dokumentacije razvidni podatki iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Koncesionar, razen koncesionar za igralni salon, mora uradu najkasneje v šestih mesecih po preteku koledarskega leta predložiti dokumentacijo iz 3. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe.
IV. NALOŽBE KONCESIONARJA V KAPITAL PRAVNE OSEBE
8. člen
(1) Zahteva za izdajo soglasja za naložbo koncesionarja v kapital pravne osebe mora obsegati:
1. firmo, sedež, matično številko in državo pravne osebe;
2. ustanovitveni akt pravne osebe;
3. izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če gre za tujo osebo;
4. seznam delničarjev pravne osebe, ki za posameznega delničarja vsebuje najmanj ime in priimek ter naslov oziroma firmo in sedež, skupni nominalni znesek delnic in odstotek udeležbe v osnovnem kapitalu pravne osebe;
5. podroben opis nameravanega posla (nabavna vrednost naložbe, predviden delež v osnovnem kapitalu pravne osebe in delež glasovalnih pravic, vir financiranja naložbe);
6. revidirano letno poročilo pravne osebe za zadnje poslovno leto oziroma letno poročilo pravne osebe, če pravna oseba ni zavezana k revidiranju;
7. podrobno obrazložitev z razvojnimi nameni in cilji, ki jih ima koncesionar v zvezi z nameravano naložbo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora zahteva za izdajo soglasja za naložbo koncesionarja v kapital pravne osebe, ki se ustanavlja, obsegati predlog ustanovitvenega akta pravne osebe, ki se ustanavlja in dokumentacijo iz 4., 5. in 7. točke prejšnjega odstavka.
9. člen
(1) Koncesionar, razen koncesionar za igralni salon, mora po stanju 30. 6. in 31. 12. najpozneje v osmih dneh po navedenih datumih uradu predložiti poročilo o naložbah v druge pravne osebe v obliki seznama naložb v naslednjem zaporedju:
1. zaporedna številka naložbe;
2. firma, sedež, matična številka in država pravne osebe;
3. revalorizirana nabavna vrednost naložbe, zmanjšana oziroma povečana za ustrezni popravek vrednosti (pri kapitalski metodi vrednotenja dolgoročnih finančnih naložb je to povečanje oziroma zmanjšanje za vlagateljev delež pri dobičku oziroma izgubi, pri naložbeni metodi pa popravki vrednosti naložb zaradi izgubljanja oziroma povečevanja vrednosti naložbe);
4. delež v kapitalu pravne osebe (na dve decimalni mesti natančno);
5. delež glasovalnih pravic (na dve decimalni mesti natančno).
(2) Koncesionar, razen koncesionar za igralni salon, mora uradu v šestih mesecih po preteku koledarskega leta predložiti letna poročila pravnih oseb iz prvega odstavka 57. člena ZIS.
V. POSTOPEK ZA IZDAJO SOGLASJA
10. člen
(1) Pravna oseba, ki želi pridobiti soglasje, pošlje zahtevo z obrazložitvijo, ki mora vsebovati podatke iz 4. oziroma 8. člena te uredbe, Ministrstvu za finance.
(2) Za pregled zahteve in za vodenje postopka do izdaje soglasij iz te uredbe imenuje minister, pristojen za finance, strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(3) Komisija določi način dela s poslovnikom, ki ga sprejme po poprejšnjem soglasju ministra, pristojnega za finance.
(4) Komisija lahko v zvezi z izdajo soglasja zahteva strokovno mnenje urada in drugih državnih organov, v zvezi z nameravano pridobitvijo delnic pa lahko za mnenje zaprosi tudi prireditelja oziroma koncesionarja.
11. člen
Komisija po pregledu zahteve pripravi mnenje, ki vsebuje tudi predlog odločitve.
12. člen
Komisija mora mnenje iz prejšnjega člena pripraviti najkasneje v 15 dneh od vložitve popolne vloge in popolne dokumentacije in ga predložiti ministru, pristojnemu za finance.
13. člen
Minister, pristojen za finance, pri odločanju o izdaji soglasja poleg kriterijev iz tretjega odstavka 8. člena ZIS in predloga komisije glede:
a) vpliva na odpiranje novih delovnih mest v Republiki Sloveniji, upošteva predvsem število povečanja in strukturo novih delovnih mest in možnost za zaposlovanje lokalnega prebivalstva;
b) vpliva na razvoj dejavnosti igralništva, gostinstva in turizma ter s področja razvoja in proizvodnje igralniških tehnologij oziroma vpliva na druge dejavnosti, v katere se namenjajo sredstva iz igralništva, upošteva predvsem širitev igralniške ponudbe, odpiranje novih gostinskih objektov in drugih objektov turistične infrastrukture, skrb za naravno in kulturno dediščino in druge vplive na okolje in poslovanje prireditelja oziroma koncesionarja;
c) vpliva na višino koncesijske dajatve in drugih dajatev, ki jih je dolžan plačevati koncesionar, upošteva predvsem povečevanje koncesijske in drugih javnih dajatev in dinamiko njihovega povečanja;
č) možnosti nadzora vlaganj v povezane pravne osebe in s povezanimi pravnimi osebami ter v odvisne pravne osebe in z odvisnimi pravnimi osebami, upošteva predvsem učinkovitost, transparentnost in namembnost vlaganj;
d) možnosti repatriacije dobička v Republiko Slovenijo v primeru vlaganj v tujino, upošteva predvsem predpise države sedeža pravne osebe, statusne določbe, možnost vlagatelja na vplivanje o odločanju o delitvi dobička in pogodbeno zavezanost pravne osebe glede vlaganja dobička v Republiko Slovenijo.
VI. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 470-07/2003-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0192
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop
Predsednik

AAA Zlata odličnost