Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2003 z dne 12. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2003 z dne 12. 12. 2003

Kazalo

5310. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju, stran 16929.

Na podlagi 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju povprečne prodajne cene
zemeljskega plina za dobavo tarifnim
odjemalcem na prenosnem omrežju
1. člen
S to uredbo se določa model oblikovanja povprečne skupne prodajne cene zemeljskega plina iz prenosnega omrežja brez davčnih obremenitev za tarifne odjemalce (v nadaljnjem besedilu: prodajna cena), sestavine, ki jih podjetje, ki se ukvarja z dobavo zemeljskega plina tarifnim odjemalcem iz prenosnega omrežja (v nadaljevanju: dobavitelj), upošteva, in merila, po katerih se prodajna cena ali njena sestavina oblikuje.
2. člen
Prodajna cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 Sm3 in se računa na spodnjo kalorično vrednost 34.076 kJ/Sm3.
3. člen
Prodajna cena C izražena v SIT/Sm3 se določi po naslednji enačbi:
kjer pomeni:
C(0) = izhodiščna cena zemeljskega plina, pri elementih enačbe M1(0), E(0), B(0) in TV(0), izračunana ob upoštevanju nabavnih cen zemeljskega plina pri dobaviteljih, stroškov transporta do slovenske meje in stroškov skladiščenja, vse v četrtem četrtletju 2003, ki znaša 31,354 SIT/Sm3;
M1 = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
M1(0) = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje od vključno decembra 2002 do vključno avgusta 2003 in znaša 172,967 USD/t;
E = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
E(0) = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje od vključno decembra 2002 do vključno avgusta 2003 in znaša 245,144 USD/t;
B = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen nafte Brent v USD za sodček za obdobje 6 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
B(0) = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen nafte Brent v USD za sodček za obdobje od vključno marca 2003 do vključno avgusta 2003 in znaša 31,187 USD/sodček;
TV = zmesna vrednost tečajev ameriškega dolarja - T($) in evra - T(EUR) do slovenskega tolarja v razmerju 0,776 T($) + 0,224 T(EUR). Pri tem predstavljata T($) in T(EUR) aritmetično sredino desetih zaporednih objav dnevnih tečajev ameriškega dolarja in evra v obdobju do vključno dneva izračuna prodajne cene;
TV(0) = izhodiščna vrednost tečajev 1 T($) = 201,6918 SIT in 1 T(EUR) = 235,5436 SIT v razmerju 0,776 T($) + 0,224 T(EUR); A = pribitek, izražen v SIT/Sm3, ki je izračunan ob upoštevanju amortizacije in obratovalnih stroškov slovenskega prenosnega omrežja, stroškov prodaje, stroškov nadomestil za prekinljive odjemalce in donosa na uporabljeni kapital za količine Q(S);
LF(S )= stopnja izkoriščenosti transportnih kapacitet vseh odjemalcev za leto 2004, ki se izračuna na naslednji način:
kjer so:
Q(S) = pogodbena letna količina vseh odjemalcev za leto 2004, ki bodo plin prevzemali po tarifnem sistemu;
q(S) = pogodbeni dnevni odjem vseh odjemalcev za leto 2004, ki bodo plin prevzemali po tarifnem sistemu;
LF(TO) = stopnja izkoriščenosti transportnih kapacitet vseh odjemalcev za leto 2004, ki bodo plin prevzemali po tarifnem sistemu, in se izračuna na naslednji način:
kjer so:
Q(TO) = pogodbena letna količina vseh odjemalcev za leto 2004, ki bodo plin prevzemali po tarifnem sistemu;
q(TO) = pogodbeni dnevni odjem vseh odjemalcev za leto 2004, ki bodo plin prevzemali po tarifnem sistemu.
Elementa LF(S) in LF(TO) se ugotovita pri določanju povprečne cene za januar 2004 in ostajata nespremenjena v celem letu 2004.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe znaša pribitek (A) 6,063 SIT/Sm3.
5. člen
Pri izračunu prodajne cene se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– elementi M1, E, B        3 decimalna mesta
                 (vhodni podatki),
– elementi T($), T(EUR), TV    4 decimalna mesta
                 (vhodni podatki),
– vmesni zmnožki in deljenja   zaokrožitev na
                 3 decimalna mesta,
– prodajna cena C         zaokrožitev na
                 3 decimalna mesta.
6. člen
Viri za izračun prodajne cene so:
– povprečne mesečne cene kurilnega olja (1 pct) z 1% in ekstra lahkega kurilnega olja (Gasoil 0,2) z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono, objavljene v Platt’s Oilgram Price Report v mesečni tabeli European Monthly Averages v rubriki Cargoes FOB Med Basis Italy v vrstici za posamezno navedeno olje,
– povprečne mesečne cene za surovo nafto Brent v USD za barel (sodček), objavljene v Platt’s Oilgram Price Report v mesečni tabeli World Crude Table v rubriki FOB Breakeven Price – za Refining Center ARA,
– dnevni srednji tečaji ameriškega dolarja in evra, objavljeni v tečajnici Banke Slovenije.
Kadar v enačbah upoštevani elementi na dan izračuna niso v celoti na razpolago, se za izračun prodajne cene za manjkajoče obdobje upoštevajo ustrezni zadnji objavljeni podatki. Če po objavi podatkov nastopi obveznost poračuna, se le-ta ustrezno upošteva pri izračunu prodajne cene za naslednje obdobje.
V primeru, da se kateri od elementov ne objavlja ali ne izračunava več ali se preneha uporabljati, se začasno, do uveljavitve dopolnitve uredbe, uporablja drug istovrsten podatek.
7. člen
Prodajna cena se izračuna po modelu 25. dne v mesecu. Kadar je navedeni dan sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, se cena izračuna na zadnji delovni dan pred tem dnem.
Na osnovi modela izračunana prodajna cena je najvišja cena iz 1. člena te uredbe in se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca.
Sprememba prodajne cene se uveljavi, kadar je absolutna razlika med novo in zadnjo pred njo, na podlagi te uredbe veljavno, prodajno ceno večja od 0,40 SIT/Sm3.
O spremembi prodajne cene in pričetku njene uveljavitve se v roku največ treh delovnih dni od dneva izračuna prodajne cene obvestijo pristojno ministrstvo in tarifni odjemalci.
Obvestilo ministrstvu, pristojnemu za cene, mora vsebovati novo in zadnjo pred njo, na podlagi te uredbe veljavno, prodajno ceno ter izračun nove prodajne cene z razgrajenimi elementi (po formuli), ki so vplivali na spremembo cene.
8. člen
Izhodiščna cena, pribitek in prodajna cena, izračunana na osnovi modela, se uveljavijo na dan uveljavitve uredbe. Prvi preračun prodajne cene po mehanizmu iz 3. člena te uredbe se izračuna za dan 24. decembra 2003.
9. člen
Z dnem začetka uporabe te uredbe preneha veljati uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju (Uradni list RS, št. 109/02).
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 382-16/2001-7
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0109
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina