Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2003 z dne 30. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2003 z dne 30. 10. 2003

Kazalo

4662. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom, stran 14649.

Za izvrševanje 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 74. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnega izpita iz poslovanja
z dokumentarnim gradivom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa programe strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom (v nadaljnjem besedilu: izpit), sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način prijave k izpitu, trajanje in način opravljanja izpita, vodenje evidence o izpitih, izdajanje potrdil o izpitu, plačilo izpitne komisije ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.
2. člen
(obseg izpita)
Program strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom je določen posebej za naslednji ciljni skupini:
– delavci organov javne uprave, ki delajo na vodstvenih delovnih mestih,
– delavci v glavnih pisarnah oziroma na delovnih mestih, na katerih se opravljajo naloge glavne pisarne ter drugi delavci, pooblaščeni za sprejem pošte.
3. člen
(program izpita)
Program strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom obsega:
– temeljni pojmi poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– sprejemanje in pregledovanje pošte,
– signiranje in klasificiranje,
– evidenca dokumentarnega gradiva,
– rokovnik,
– sejno gradivo,
– ravnanje s podatki in ukrepi za varovanje zadev, ki vsebujejo tajne podatke,
– odprava pošte,
– hramba dokumentarnega gradiva.
4. člen
(podrobnejša vsebina programa)
(1) Program je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za izpit. Podrobnejše vsebine, ki so prilagojene ciljnima skupinama iz 2. člena tega pravilnika, vsebujejo pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na izpit in morajo biti dostopne vsem kandidatom.
(2) Te vsebine določi organizacijska enota, pristojna za strokovne izpite in preizkuse znanja, ministrstva, pristojnega za upravo.
II. SESTAVA IN OBLIKOVANJE IZPITNE KOMISIJE
5. člen
(komisija za izpit)
(1) Izpit se opravlja pred komisijo, ki šteje tri člane.
(2) Člane imenuje minister, pristojen za upravo (v nadaljnjem besedilu: minister), iz vrst strokovnjakov za poslovanje z dokumentarnim gradivom.
(3) Član izpitne komisije mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj 8 let delovnih izkušenj s področja iz drugega odstavka tega člena.
6. člen
(predsednik izpitne komisije)
Predsednik, ki je določen izmed članov izpitne komisije, vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
7. člen
(zapisnikar)
Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o poteku izpita, imenuje minister izmed delavcev, zaposlenih v državnih organih. Imeti mora najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo.
8. člen
(določitev razporeda in sestave komisije in zapisnikarja in njihove naloge)
Ministrstvo, pristojno za upravo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), z mesečnim razporedom določi predsednika in člane izpitnih komisij (v nadaljnjem besedilu: izpraševalec) za posamezne kandidate, datum in kraj opravljanja izpita ter zapisnikarja. V razporedu se za vsakega člana komisije določi, za katerega kandidata določi pisno nalogo. Razpored se pošlje vsem članom izpitne komisije in zapisnikarjem.
9. člen
(dolžnosti članov izpitne komisije)
(1) Člani izpitne komisije in zapisnikar morajo vestno opravljati dolžnosti v zvezi z delom v izpitni komisiji, v katero so določeni z mesečnim razporedom.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora takoj, ko izve za razlog, zaradi katerega ne bi mogel opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji, v katero je določen z razporedom, obvestiti delavca, ki je pristojen za organizacijo izpitov.
(3) Minister razreši osebo iz prvega odstavka tega člena, če ta večkrat krši obveznosti, določene s tem pravilnikom, ter o tem obvesti predstojnika organa oziroma organizacije, kjer je oseba zaposlena.
III. PRIJAVA IN POSTOPEK OPRAVLJANJA IZPITA
10. člen
(prijava in postopek s prijavo)
(1) Kandidat za opravljanje izpita vloži prijavo na predpisanem obrazcu pri ministrstvu.
(2) Kandidat prijavi priloži potrdilo o izobrazbi.
(3) Ministrstvo obvesti kandidata glede časa, kraja in vsebine izpita. Obvestilo o datumu izpita se pošlje kandidatu najmanj petnajst dni pred dnem, določenim za izpit.
11. člen
(opravljanje izpita)
(1) Strokovni izpit za delavce organov javne uprave, ki delajo na vodstvenih delovnih mestih, se opravlja v ustni obliki in traja največ 30 minut.
(2) Strokovni izpit za delavce v glavnih pisarnah oziroma na delovnih mestih, na katerih se opravljajo naloge glavne pisarne ter druge delavce, pooblaščene za sprejem pošte, se opravlja v pisni in ustni obliki. Pisni del izpita traja dve pedagoški uri, ustni del izpita pa največ 30 minut ter se opravljata praviloma v istem dnevu.
(3) Pisni del izpita opravlja kandidat pod nadzorstvom uslužbenca organizacijske enote ministrstva, pristojnega za upravo, ki je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, ustni del pa pred izpitno komisijo.
12. člen
(ocena pisnega dela)
Uspeh kandidata pri pisnem delu izpita oceni komisija na obrazložen predlog člana komisije, ki je predlagal in pregledal pisno nalogo.
13. člen
(ustni del izpita)
(1) Ustni del izpita opravlja kandidat praviloma isti dan kot pisni del izpita.
(2) Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu pri ustnem delu izpita, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje iz poslovanja z dokumentarnim gradivom.
14. člen
(ocena uspeha kandidata)
Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.
15. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene poda ugovor ustno na zapisnik.
(2) V primeru ugovora kandidat ponovno opravlja izpit najkasneje v treh dneh pred novo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz predsednika prejšnje izpitne komisije ter dveh novih izpraševalcev. Predsednika nove komisije se določi izmed dveh novih izpraševalcev.
16. člen
(potrdilo o izpitu)
(1) Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o izpitu. Potrdilo podpiše predsednik komisije.
(2) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je izpit opravil.
17. člen
(javnost izpita)
Izpit je javen.
IV. EVIDENCA O IZPITIH
18. člen
(zapisnik)
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik, člani komisije in zapisnikar.
19. člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
Za vsakega kandidata se vodi zbirka dokumentov, ki vsebuje prijavo k izpitu, potrdilo o izobrazbi kandidata, obvestilo o dnevu opravljanja izpita in zapisnik o poteku izpita.
20. člen
(evidenca izpitov)
(1) Ministrstvo vodi evidenco izpitov.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– zaporedno številko,
– priimek in ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– številko zbirke dokumentov o kandidatu,
– stopnjo in vrsto izobrazbe,
– datum opravljanja izpita,
– uspeh na izpitu.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno, zbirka dokumentov o kandidatu pa dve leti od dneva opravljanja izpita.
21. člen
(plačilo izpitne komisije)
(1) Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarjem pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za upravo.
(2) Za kandidate, ki pristopijo k strokovnemu izpitu iz poslovanja z dokumentarnim gradivom plača stroške delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
V. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
(način opravljanja izpita)
Kandidati, ki so vložili vlogo za opravljanje izpita do začetka veljavnosti tega pravilnika, opravljajo izpit na način, na kakršen so opravljali izpit pred uveljavitvijo tega pravilnika.
23. člen
(priznavanje izpita)
(1) Kandidat, ki je opravil preizkus znanja ali strokovni izpit v skladu z drugimi predpisi, ne opravlja izpita po tem pravilniku, če so bile v programu opravljenega strokovnega izpita ali preizkusa znanja vključene vsebine, ki jih določa program po tem pravilniku.
(2) Kandidatu, ki je opravil strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom, se pri opravljanju strokovnega izpita za imenovanje v naziv priznajo vsebine tega področja.
24. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 161-01-27/2003-4
Ljubljana, dne 19. septembra 2003.
EVA 2003-1711-0093
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost