Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003

Kazalo

4551. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2000-2009), stran 14281.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2000–2009)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Grintovec (2000–2009), št. 06-05/00 z dne 1. julija 2003, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Grintovec, ki meri 6.009,75 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kočevje, v Občini Kočevje, oziroma v katastrskih občinah Stari Log, Smuka, Mala Gora, Stara Cerkev – del, Kočevje – del in Željne.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Grintovec je z dnem 1. januarja 2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.496,61 ha, od katere je:
– 4.299,71 ha večnamenskih gozdov ter 196,90 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
– 4.341,01 ha državnih gozdov, 150,52 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 5,08 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 310,5 m3/ha, od tega 138,5 m3/ha iglavcev in 172,0 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 7,9 m3/ha, od tega 3,4 m3/ha iglavcev in 4,5 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2000–2009) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kočevje (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Grintovec, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.996,89 ha,
– ekološke funkcije na površini 526,92 ha ter
– socialne funkcije na površini 208,15 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2000–2009) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Grintovec za obdobje od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2009 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 200.000 m3, od tega 89.700 m3 iglavcev in 110.300 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 719,47 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 191,40 ha,
– varstvena dela, in sicer za zaščito pred divjadjo v obsegu 642,2 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali v obsegu 631,7 delovnih dni,
– gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest v dolžini 7,47 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 47,30 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2000–2009) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Grintovec v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2009 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2000–2009).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grintovec (2000–2009) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pugled, Rožna ulica 39, Kočevje in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grintovec (2000–2009).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-6/00/9
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003.
EVA 2003-2311-0266
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost