Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003

Kazalo

4550. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (1999-2008), stran 14280.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (1999–2008)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Istra (1999–2008), št. 14-09/99 z dne 21. julija 2003, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Istra, ki meri 34.458,70 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Sežana, v občinah Piran, Izola in Koper, oziroma v katastrskih občinah Koper, Šmarje, Gažon, Semedela, Pomjan, Koštabona, Krkavče, Boršt, Marezige, Vanganel, Bertoki, Ankaran, Oltra, Sv. Jernej, Hribi, Škofije, Plavje, Tinjan, Rožar, Dekani, Sv. Anton, Truške, Topolovec, Gradin, Pregara, Sočerga, Movraž, Kubed, Loka, Črni Kal, Gabrovica, Osp, Socerb, Črnotiče, Podpeč, Hrastovlje, Piran, Portorož, Sečovlje, Sv. Peter, Nova Vas, Izola, Korte, Malija in Cetore.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Istra je z dnem 1. januarja 1999 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 14.144,15 ha, od katere je:
– 14.014,70 ha večnamenskih gozdov ter 129,45 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
– 9.563,90 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 4.363,39 ha državnih gozdov ter 216,86 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 77,0 m3/ha, od tega 22,5 m3/ha iglavcev in 54,5 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 2,4 m3/ha, od tega 0,6 m3/ha iglavcev in 1,7 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (1999–2008) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Sežana (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Istra, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– ekološke funkcije na površini 2.600,12 ha,
– proizvodne funkcije na površini 673,20 ha ter
– socialne funkcije na površini 360,91 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (1999–2008) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Istra za obdobje od 1. januarja 1999 do 31. decembra 2008 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 179.797 m3, od tega 58.183 m3 iglavcev in 121.614 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 308,73 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 185,47 ha,
– varstvena dela, in sicer za zaščito pred divjadjo na površini 6,47 ha, varstvo pred žuželkami v obsegu 19,8 delovnih dni ter varstvo pred požari v obsegu 1.200 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali v obsegu 205 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 3 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 6 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (1999–2008) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Istra v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. 12. 2008 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Istra (1999–2008).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Istra (1999–2008) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Koper, Staničev trg 19, Koper in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Istra (1999–2008).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-10/00/7
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003.
EVA 2003-2311-0269
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost