Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2003 z dne 13. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2003 z dne 13. 10. 2003

Kazalo

4368. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1A), stran 13844.

Na podlagi 15. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US, 99/99 in 64/2001) in tretjega odstavka 108. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. oktobra 2003 sprejel
O D L O K
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V MARIBORU (OdPUM-1A)
1. člen
V odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/2000) se v 3. členu članica Univerze v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, uvrsti za članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Za članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za organizacijske vede, se doda nova članica:
»Univerza v Mariboru
Fakulteta za policijsko-varnostne vede
Skrajšano ime: UM FPVV
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 8».
 
Za članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za strojništvo, se doda nova članica:
»Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UM MF
Sedež: Maribor, Slomškov trg 15».
2. člen
V 6. členu se v tretji alinei prvega odstavka pred številke ‘’92 31'’ doda črka ‘’O«.
V četrtem odstavku dosedanja deveta alinea postane peta alinea. Za dosedanjo peto alineo, ki postane šesta alinea, se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– Fakulteta za policijsko-varnostne vede: (86) varnost (varnost in notranje zadeve);».
Za dosedanjo šesto alineo, ki postane osma alinea, se doda nova deveta alinea, ki se glasi:
»– Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina);».
Dosedanje sedma, osma in deseta alinea postanejo deseta, enajsta in dvanajsta alinea.
3. člen
V 10. členu se v prvem odstavku tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo,».
4. člen
Za 18. členom se doda novi 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
Ustanovitelj kot lastnik nepremičnin na Kotnikovi 8 v Ljubljani, vpisanih v zemljiško knjigo vl. št. 69, parc. št. 2999, k. o. Tabor, v naravi poslovna stavba v izmeri 2425 m2 v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve, za izvedbo visokošolskih programov Fakulteti za policijsko-varnostne vede prepusti v uporabo prostore v izmeri 1938,25 m2 s pripadajočo opremo in drobnim inventarjem v teh prostorih.»
5. člen
V 20. členu se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Presežka prihodkov nad odhodki ni mogoče nameniti za plače zaposlenih, če je imela univerza v zadnjih dveh poslovnih letih presežek odhodkov nad prihodki oziroma, če izkazuje v svojih računovodskih izkazih presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.»
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Študenti, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka vpisani na Visoki policijsko-varnostni šoli in so se izobraževali po študijskem programu z javno veljavnostjo, nadaljujejo in ob rednem napredovanju končajo študij na Fakulteti za policijsko-varnostne vede pod pogoji, ki so veljali ob njihovem vpisu.
Delavci, zaposleni na Visoki policijsko – varnostni šoli Ministrstva za notranje zadeve, s 1. 1. 2004 sklenejo delovno razmerje na univerzi.
7. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.
8. člen
Organi Fakultete za policijsko-varnostne vede in Medicinske fakultete se oblikujejo v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka v skladu z zakonom, odlokom in statutom.
Do oblikovanja organov Fakultete za policijsko-varnostne vede vse naloge opravljajo dosedanji organi, razen sprejemanja univerzitetnih, magistrskih in doktorskih študijskih programov.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-16/9
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003.
EPA 954-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti