Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4312. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Oplotnica, stran 13678.

Na podlagi 2. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 94/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02) je Občinski svet občine Oplotnica na 4. redni seji dne 18. 9. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Oplotnica. Sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Oplotnica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo pridobljen status društva, ki deluje v javnem interesu,
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Oplotnica. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– okvirno višino finančnih sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma;
– rok za prijavo.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava.
6. člen
Javni razpis, pregled in ocenitev s predlogom izbora programov ter določitev predloga višine sofinanciranja opravi Komisija za gospodarstvo in turizem (v nadaljevanju: komisija). Predlog izbora programov ter določitev višine sofinanciranja predloži komisija županu, ki izda sklep o sofinanciranju in z izbranimi društvi sklene pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva;
– navedbo programa, ki se sofinancira;
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja;
– način nadzora;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
III. MERILA IN KRITERIJI
7. člen
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
Za točkovanje javnih prireditev se upoštevajo le prireditve, ki so bile pravočasno t.j. do 25. v mesecu za naslednji mesec, prijavljene na občino, na obrazcu “Prijava prireditve” in izvedene v skladu s prijavljenim programom.
8. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji iz 7. člena tega pravilnika. Programi se točkujejo. Za eno izvedeno aktivnost društvo ne more pridobiti točk iz dveh alinei. Vrednost točke določi komisija v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
9. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Oplotnica spremlja in preverja Občinska uprava občine Oplotnica.
10. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Začne se uporabljati za sofinanciranje turističnih programov društev v letu 2004.
Št. 4.13.1/2003
Oplotnica, dne 18. septembra 2003.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost