Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4311. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Oplotnica, stran 13676.

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 94/02) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02) je Občinski svet občine Oplotnica na 4. redni seji dne 18. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Oplotnica
1. člen
S tem odlokom Občina Oplotnica predpisuje naslednje vsebinske določbe tega odloka, in sicer:
1. Opredelitev lokalnega turističnega vodnika
2. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vodnika
3. Register lokalnih turističnih vodnikov
4. Program turističnega vodenja
5. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj
6. Nadzor nad opravljenimi vodenji
7. Prehodne in končne določbe
I. OPREDELITEV TURISTIČNEGA VODNIKA
2. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena in je vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem Občine Oplotnica razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti in te storitve zaračunava po ceniku, ki ga določi organ občinske uprave.
Za lokalne turistične vodnike se ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično-informacijskem centru in podobnih subjektih, ki opravljajo vodenja v sklopu svoje redne zaposlitve.
II. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA
TURISTIČNEGA VODNIKA
3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat izkazati:
– da ima posebno strokovno usposobljenost, kar dokazuje z uspešno opravljenim strokovnim izpitom, ki ga je opravil na ustreznem tečaju pri organizaciji, ki jo je za izvajanje tečaja pooblastila Občina Oplotnica.
4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira pooblaščen izvajalec, ki ga izbere Občina Oplotnica in njegov program tudi potrdi.
Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj.
Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del.
Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno komisijo, v kateri sodeluje poleg izvajalcev tečaja član, ki ga v ta namen imenuje župan Občine Oplotnica za območje občine izmed zaposlenih v občinski upravi.
5. člen
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike znotraj Občine Oplotnica obsega naslednje vsebine:
1. Vodenje turističnih izletov
a) vrste in način vodenja
b) tehnike vodenje
c) postopki v problematičnih situacijah
d) prostorski in časovni načrt vodenja
2. Dopolnilni način vodenja
a) psihologija za turistične vodnike
b) retorika
c) kodeks obnašanja za vodnike
d) osnove poslovanja v turizmu
e) turistična zakonodaja
f) vaje v nastopanju, predstavitev seminarskega dela
3. Strokovni predmeti
a) zgodovina lokalnega okolja
b) geografija
c) etnologija
d) turistična podoba Občine Oplotnica
e) orientacijsko spoznavanje občine
4. Praktično vodenje in preizkus znanja
a) vodenje izbranega dela občine v slovenskem jeziku za katerega želi kandidat za vodnika pridobiti potrdilo – simulacija turistične skupine
b) ogled in vodenje po/v določenih objektih in lokacijah
c) pisni preizkus – odgovori na vprašanja.
6. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv »lokalni turistični vodnik«.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja.
III. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
7. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Oplotnica, kjer dobijo izkaznico z veljavnostjo 2 let.
Če je vodnik aktiven, kar pomeni, da se aktivno vključuje v vodenje skupin in se redno udeležuje organiziranih izpopolnjevanj za vodnike, se mu izkaznica avtomatsko podaljša.
Če v dveh letih ne opravi vsaj enega vodenja in če se ne udeležuje organiziranih izpopolnjevanj in ne izpolnjuje ostalih obveznostih določene s tem odlokom, mora ponovno uspešno opraviti preizkus znanja. Kolikor tega preizkusa ne opravi, se briše iz registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice vodenja na območju Občine Oplotnica.
Izkaznica je pravokotne oblike 9 x 6 cm z natisnjenim žigom in podpisom župana Občine Oplotnica, imenom in priimkom ter nazivom lokalni turistični vodnik, zaporedno evidenčno številko iz registra, datum izdaje in rubriko za podaljševanje veljavnosti izkaznice. V levem zgornjem kotu je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 3,5 cm.
8. člen
Dejavnost vodenja na območju Občine Oplotnica, lahko opravljajo samo tisti vodniki, ki imajo veljavno izkaznico za vodenje na tem območju, kar pomeni, da je z žigom in podpisom izdajatelja potrjena za tekoče leto. Pri vodenju morajo obvezno nositi veljavno izkaznico v priponki. Izkaznica med vodniki ni prenosljiva
9. člen
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko pred posameznim vpisom,
– datum vpisa,
– ime in priimek, rojstni podatki,
– naslov,
– davčno številko,
– telefonsko številko na katero je lokalni turistični vodnik dosegljiv,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
– dnevnik turističnega vodenja,
– zaznamek o opredelitvi področja vodenja turističnega vodnika
10. člen
Za kakovostno opravljeno vodenje se šteje, če v 15 dneh po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev/uporabnikov vodenja.
Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v 8 dneh pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odloča župan Občine Oplotnica.
IV. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
11. člen
S tem odlokom Občina Oplotnica opredeljuje naslednje programe turističnega vodenja:
– program vodenja po posameznih turistično zanimivih krajih,
– program vodenja po kulturno-etnoloških znamenitostih Občine Oplotnica,
– program vodenja po posameznih zaselkih Občine Oplotnica ,
– program vodenja z avtobusno ali kombi vožnjo in z ogledom vseh znamenitosti Občine Oplotnica,
– program vodenja s predstavitvijo ponudbe športnega, gostinskega, podjetniškega, kulturno-zgodovinskega potenciala in predstavitvijo lokalnih znamenitosti,
– program vodenja šolskih skupin po krajih Občine Oplotnica,
– program vodenja po tematskih in kolesarskih poteh po Občini Oplotnica,
– programi vodenja z ogledi, obiski ali postanki na posameznih turističnih kmetijah v Občini Oplotnica,
– program vodenja in ogledi naravnih znamenitosti Občine Oplotnica,
– kombinirani programi s turistično ponudbo sosednjih občin za območje Občine Oplotnica.
12. člen
Podatke za programe zagotavljajo:
1. turistična in druga društva v Občini Oplotnica,
2. ponudniki nastanitvenih kapacitet in hrane,
3. druge zainteresirane pravne in fizične osebe, ki živijo na področju Občine Oplotnica.
Podatki o programih se dostavijo v pregled Občini Oplotnica.
V. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ
13. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) Turistično informacijski center – Občina Oplotnica,
b) Lokalni turistični vodniki lahko tudi neposredno sprejmejo naročilo izleta, vendar ga morajo v roku 3 dni pred izletom prijaviti na Občino Oplotnica, razen v izjemnih primerih, naslednji dan po izvedenem vodenju. Kolikor le-ta tega ne stori, se to smatra kot kršitev tega odloka, ki ima za posledico odvzem licence za lokalnega turističnega vodnika.
14. člen
Občina Oplotnica na podlagi prijav lokalnega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih ter o tem izdela letno poročilo do 15. januarja za preteklo leto.
Evidenca mora vsebovati podatke:
– kdo je naročil vodenje,
– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo naknadno v roku 15 dni.
Letno poročilo se posreduje v obravnavo komisiji za gospodarstvo in turizem, ki poda poročilo občinskemu svetu.
15. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo iz sredstev, ki jih plača naročnik vodenja. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih ur, minimalne tarifne pogoje za vrednost urne postavke določi občinski svet.
VI. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravljajo občinski organi nadzora.
Z odvzemom licence za lokalnega turističnega vodnika, se kaznuje fizično osebo, ki ravna v nasprotju z 2., 3., 7., 8., 13., členom tega odloka.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02.4/2003
Oplotnica, dne 18. septembra 2003.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost