Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4310. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2003, stran 13676.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02); zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/91, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) in 7. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 4. redni seji dne 18. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine
Oplotnica za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Oplotnica za leto 2003 (Uradni list RS, št. 40/03) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podsk. kontov                    V tisoč tolarjev
                              Proračun l. 2003
----------------------------------------------------------------------------
   I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             427.481
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  166.290
70     DAVČNI PRIHODKI                      154.785
   700  Davki na dohodek in dobiček                125.991
   703  Davki na premoženje                    14.103
   704  Domači davki na blago in storitve             14.691
   706  Drugi davki                           –
71     NEDAVČNI PRIHODKI                     11.505
   710  Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja        6.190
   711  Takse in pristojbine                    2.500
   712  Denarne kazni                         15
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev             100
   714  Drugi nedavčni prihodki                   2.700
72     KAPITALSKI PRIHODKI                    19.500
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            9.000
   721  Prihodki od prodaje zalog                    –
   722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
      prem.                           10.500
73     PREJETE DONACIJE                       500
   730  Prejete donacije iz domačih virov               500
   731  Prejete donacije iz tujine                   –
74     TRANSFERNI PRIHODKI                    241.191
   740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      institucij                        241.191
 
   II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               424.962
40     TEKOČI ODHODKI                      121.643
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim             30.718
   401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost         3.501
   402  Izdatki za blago in storitve                85.224
   403  Plačila domačih obresti                   2.000
   409  Rezerve                            200
41     TEKOČI TRANSFERI                     149.765
   410  Subvencije                         7.500
   411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom          76.430
   412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      23.054
   413  Drugi tekoči domači transferi               42.781
   414  Tekoči transferi v tujino                    –
42     INVESTICIJSKI ODHODKI                   135.884
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev            135.884
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI                  17.670
   430  Investicijski transferi                  17.670
 
  III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I–II)
      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                 2.519
----------------------------------------------------------------------------
 
B)     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podsk. kontov                    V tisoč tolarjev
                              Proračun l. 2003
----------------------------------------------------------------------------
   IV.  PREJETA VRAČILADANIH POSOJIL
      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          –
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750  Prejeta vračila danih posojil
   751  Prodaja kapitalskih deležev
   752  Kupnine iz naslova privatizacije
 
   V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
      DELEŽEV (440+441+442)                      –
44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
      DELEŽEV
   440  Dana posojila
   441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
   VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
      KAPITALSKIH DELEŽEV (IV–V)                   –
----------------------------------------------------------------------------
 
C)     RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podsk. kontov                    V tisoč tolarjev
                              Proračun l. 2003
----------------------------------------------------------------------------
  VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                     10.000
50     ZADOLŽEVANJE                        10.000
   500  Domače zadolževanje                    10.000
 
  VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)                   18.333
55     ODPLAČILO DOLGA                      18.333
   550  Odplačilo domačega dolga                  18.333
 
   IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
      NA RAČUNU (I+IV+VII–II–V–VIII)               –5.814
 
   X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII–VIII)                  –
 
   XI.  NETO FINANCIRANJE(VI+X)                  –8.333
      Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta     5.814
----------------------------------------------------------------------------
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1.4/2003
Oplotnica, dne 18. septembra 2003.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost