Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003

Kazalo

4102. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 13061.

V skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 51/02) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 6. redni seji dne 1. 9. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 57/99) se spremeni 9. člen tako, da glasi:
»Članom občinskega sveta pripada za vsako udeležbo na sklepčni redni in izredni seji nagrada v višini 10% županove plače in povrnjeni potni stroški.
Za sejo, za katero so potrebna nadaljevanja, se izplača dodatna nagrada v višini 50% zneska iz prejšnjega odstavka.
Članom občinskega sveta, ki so se udeležili nesklepčne seje občinskega sveta, pripada nagrada v višini 5% županove plače in povrnjeni potni stroški.«
2. člen
Na koncu tretjega odstavka 6. člena se v istem odstavku doda nov stavek, ki glasi:
»Pri tem se delo članov nadzornega odbora vrednoti z istim količnikom kot delo podžupanov«.
3. člen
Za 10. členom se doda nov 11. člen, ki glasi:
»Članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa občinskega sveta, ki je na sejo zamudil več kot 15 min ali je predčasno zapustil sejo brez odobritve predsedujočega, se nagrada zniža za 50 %.«
4. člen
Členi od 11 do 14 se preštevilčijo, in sicer tako, da 11. člen postane 12., 12. člen postane 13, 13. člen postane 14. in 14. člen postane 15. Oštevilčenje ostalih členov ostane nespremenjeno.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa z dnem sprejetja.
Št. 143-2/99-21
Brežice, dne 1. septembra 2003.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost