Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003

Kazalo

4097. Statut Zbornice izvršiteljev Slovenije, stran 13056.

Na podlagi četrtega odstavka 296. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 75/02) je skupščina Zbornice izvršiteljev, dne 6. 6. 2003 sprejela
S T A T U T
Zbornice izvršiteljev Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zbornica izvršiteljev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je poklicna organizacija izvršiteljev, ki opravlja z zakonom in s tem statutom določene naloge ter skrbi za ugled izvršiteljev in za poklicne in socialne interese svojih članov.
2. člen
Člani zbornice so izvršitelji, ki jih v skladu z zakonom o izvršbi in zavarovanju imenuje minister, pristojen za pravosodje.
3. člen
Zbornica je pravna oseba.
Zbornico zastopa njen predsednik.
V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika zbornice zastopa zbornico podpredsednik zbornice.
4. člen
Sedež zbornice je v Ljubljani.
Pečat zbornice je okrogel z napisom: “Zbornica izvršiteljev Slovenije, Ljubljana”.
Na sredini pečata je grb Republike Slovenije.
5. člen
Zbornica sodeluje z zbornicami izvršiteljev drugih držav in se povezuje v mednarodne organizacije izvršiteljev.
II. NALOGE ZBORNICE
6. člen
Zbornica skrbi za ugled, verodostojnost, izobraževanje izvršiteljev in razvoj instituta izvršitelja ter zastopa interese izvršiteljev, namestnikov in pomočnikov izvršiteljev, opravlja neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja oziroma začasnega namestnika in opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom in drugimi akti zbornice.
III. ORGANI ZBORNICE
7. člen
Organi zbornice so:
1. skupščina;
2. predsednik;
3. izvršni odbor;
4. nadzorni odbor;
5. disciplinska komisija;
6. častno razsodišče.
Skupščina
8. člen
Skupščino sestavljajo vsi člani zbornice.
Skupščina zbornice:
1. sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve;
2. sprejema pravila obnašanja izvršiteljev;
3. sprejema poslovnik o svojem delu;
4. daje ministru, pristojnemu za pravosodje, mnenje k izvršiteljski tarifi in merilom za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev;
5. sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun zbornice;
6. voli in razrešuje predsednika in podpredsednika zbornice, člane izvršilnega odbora, člane nadzornega odbora, člana disciplinske komisije in člana častnega razsodišča izmed izvršiteljev;
7. imenuje in razrešuje člane komisij in odborov, ki jih ustanovi kot svoja delovna telesa;
8. odloča o višini vpisnine, članarine in drugih prispevkov zbornice;
9. obravnava poročilo o delu izvršnega in nadzornega odbora;
10. zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper izvršitelja;
11. sprejema pravilnik o finančnem poslovanju zbornice in njenih organov;
12. odloča o vstopu zbornice v mednarodne izvršiteljske organizacije;
13. opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom in drugimi akti zbornice;
14. sprejema druge splošne akte zbornice;
15. sprejema letni program izobraževanja izvršiteljev;
16. daje mnenje k imenovanju kandidatov za izvršitelje in namestnike izvršiteljev.
9. člen
Zasedanje skupščine je najmanj enkrat letno. Skupščino skliče predsednik zbornice.
Izvršni odbor zbornice ali predsednik zbornice lahko skliče skupščino po potrebi, mora pa jo sklicati, če to zahteva najmanj 20 izvršiteljev. V tem primeru izvršni odbor skliče skupščino najkasneje v 30 dneh po prejemu pisne zahteve za sklic skupščine.
Skupščina sprejema svoje odločitve z večino glasov navzočih članov.
Sklic skupščine s predlogom dnevnega reda mora biti poslan članom skupščine najmanj 8 dni pred dnem, določenim za začetek dela skupščine. Sklicu mora biti priloženo gradivo za delo skupščine.
Glasovanje na skupščini je javno, če ni s tem statutom ali poslovnikom o delu skupščine drugače določeno.
Skupščina uredi svoje poslovanje s poslovnikom.
10. člen
Delo skupščine vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli skupščina na predlog predsednika zbornice.
Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik, dva člana in zapisnikar.
Do izvolitve delovnega predsedstva vodi delo skupščine predsednik zbornice.
11. člen
Skupščina s tajnim glasovanjem voli in razrešuje predsednika in podpredsednika zbornice, člane izvršnega odbora, člane nadzornega odbora, člana disciplinske komisije in člana častnega razsodišča ter njihove namestnike.
12. člen
Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija, ki jo imenuje skupščina na predlog delovnega predsedstva. Kandidate predlagajo prisotni člani. Na podlagi danih predlogov kandidacijska komisija sestavi listo kandidatov. Na listi kandidatov mora biti najmanj en kandidat več, kot pa jih je potrebno izvoliti.
Volitve vodi volilna komisija, ki jo imenuje skupščina na predlog delovnega predsedstva.
Kandidacijska in volilna komisija sta sestavljeni iz predsednika in dveh članov.
13. člen
Glasuje se z glasovnicami ali z dvigom rok.
Na skupščini se pri izvolitvi organov zbornice glasuje z glasovnicami, tako da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom in priimkom kandidata, za katerega se želi glasovati.
O ostalih zadevah se na skupščini glasuje javno z dvigom rok, če skupščina ne odloči, da se glasuje tajno z glasovnicami.
Glasuje se lahko za največ toliko kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če je več kandidatov, ki pridejo v poštev za izvolitev, dobilo enako število glasov, se glasovanje med temi kandidati ponovi.
Glasovnica ni veljavna, če ni izpolnjena, če je glasovalec glasoval za več kandidatov, kot jih je treba izvoliti, ali če se iz nje ne da razbrati volje glasovalca.
Predsednik
14. člen
Predsednik zbornice je sočasno tudi predsednik izvršnega odbora zbornice, podpredsednik pa je njegov član.
15. člen
Predsednik zbornice opravlja naslednje naloge:
1. zastopa in predstavlja zbornico;
2. izvršuje sklepe skupščine in izvršnega odbora;
3. skrbi za pravilno delovanje zbornice;
4. skrbi za ugled zbornice;
5. določa začasnega namestnika izvršitelja;
6. sklepa pogodbe in druge pravne posle zbornice po predhodni odobritvi izvršnega odbora, samostojno pa do zneska, ki ga s sklepom določi izvršni odbor;
7. opravlja vse druge naloge, ki jih določa zakon o izvršbi in zavarovanju, akti zbornice in drugi podzakonski akti in predpisi.
16. člen
Če je predsednik zbornice odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik zbornice, v njegovi odsotnosti pa član izvršnega odbora, ki ga določi predsednik zbornice.
17. člen
Predsednika in podpredsednika zbornice izvoli skupščina izmed svojih članov za štiri leta in ne moreta biti izvoljena več kot dvakrat.
Izvršni odbor
18. člen
Izvršni odbor zbornice ima skupaj s predsednikom in podpredsednikom zbornice enajst članov.
Člane izvršnega odbora voli skupščina zbornice izmed članov tako, da izvoli po dva člana s področja vsakega višjega sodišča, s področja Višjega sodišča v Ljubljani pa tri člane.
Mandat člana izvršnega odbora je štiri leta. Član zbornice se voli v izvršni odbor brez omejitve mandatov.
19. člen
Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:
1. pripravlja in sklicuje zasedanje skupščine;
2. določa predlog statuta, izvršiteljske tarife in drugih splošnih aktov zbornice;
3. daje skupščini zbornice predloge o uvedbi disciplinskega postopka zoper izvršitelja;
4. izmed svojih članov imenuje komisijo za izobraževanje;
5. sprejema poslovnik o svojem delu, ki ga potrdi skupščina;
6. izvršuje skupščinske sklepe;
7. vodi imenik izvršiteljev;
8. določa predlog o višini vpisnine in članarine ter drugih prispevkov zbornice;
9. določa predlog finančnega načrta in predlog zaključnega računa zbornice;
10. na predlog koordinatorja izobraževalnih dejavnosti sprejema programe strokovnega izobraževanja izvršiteljev;
11. obravnava problematiko poslovanja izvršiteljev in druga vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo in položaj izvršiteljev;
12. imenuje in razrešuje člane komisij, ki jih ustanovi kot svoja delovna telesa;
13. ministru, pristojnemu za pravosodje, predlaga spremembe vrednosti točke tarife in sprejema obvezna navodila za uporabo izvršiteljske tarife;
14. obravnava pritožbe v zvezi z delom izvršiteljev;
15. odloča o sklenitvi delovnih razmerij in pogodbenih razmerjih z delavci strokovne službe zbornice;
16. odloča o sklenitvi drugih pogodb;
17. določi izmed svojih članov komisijo, ki opravi neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja in začasnega namestnika izvršitelja;
18. predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper izvršitelja in namestnika izvršitelja;
19. opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi akti zbornice.
20. člen
Seje izvršnega odbora vodi in sklicuje predsednik zbornice po potrebi, najmanj pa enkrat na tri mesece.
Seja je sklepčna, če je na seji prisotno najmanj pet članov izvršnega odbora.
Izvršni odbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.
Predsednik zbornice je dolžan sklicati sejo izvršnega odbora na zahtevo najmanj treh članov ali na zahtevo nadzornega odbora.
Nadzorni odbor
21. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli skupščina zbornice za štiri leta in so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
22. člen
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje zbornice.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno pregleda finančno poslovanje in premoženjsko stanje zbornice in o tem poroča izvršnemu odboru in skupščini.
Nadzorni odbor pregleda zaključni račun in o pregledu sestavi pisno poročilo za skupščino.
Častno razsodišče
23. člen
Častno razsodišče ima predsednika in dva člana, ki jih voli skupščina zbornice na predlog članov zbornice za štiri leta. Častno sodišče podaja mnenja in izreka opomine.
24. člen
Častno razsodišče je organ, ki presoja v zadevah disciplinskih kršitev in v medsebojnih sporih med člani zbornice in med člani in organi zbornice, vse na temelju obrazloženega predloga, ki ga lahko poda član ali organ zbornice.
25. člen
Predsednik zbornice, podpredsednik ter člani drugih organov zbornice so za svoje delo upravičeni do povračila potnih in drugih stroškov v zvezi z opravljanjem nalog, ter do nagrade, ki jo določi skupščina zbornice na predlog izvršnega odbora zbornice.
IV. DISCIPLINSKE KRŠITVE
26. člen
Dejanja, ki pomenijo kršitev ugleda izvršiteljev so, če izvršitelj:
1. sklepa pogodbe z upniki,
2. se pri opravljanju izvršiteljskih dejanj neprimerno obnaša,
3. ne spoštuje v zadostni meri dostojanstva dolžnika ali upnika,
4. z dolžnikovim premoženjem ne ravna kot dober gospodar,
5. ni primerno oblečen in urejen,
6. ne varuje zaupnih podatkov,
7. ne zagotavlja dela v urejenih prostorih,
8. javno ocenjuje delo drugih izvršiteljev,
9. se izmika odgovornostim, ki mu jih zaupajo organi zbornice,
10. na katerikoli način, s svojimi dejanji ali njih opustitvijo ruši ugled zbornice in izvršiteljstva.
V. SREDSTVA ZA DELO IN FINANČNO POSLOVANJE ZBORNICE
27. člen
Prihodki zbornice so:
1. vpisnine, članarine in drugi prispevki izvršiteljev;
2. darila in volila;
3. obresti in drugi prihodki.
28. člen
Finančno poslovanje zbornice ureja pravilnik o finančnem poslovanju, ki ga sprejme skupščina zbornice.
VI. KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica zbornice
mag. Tatjana Krivec Tavčar l. r.
K temu statutu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije z dne 22. 7. 2003 pod št. 029-11/2003-1.

AAA Zlata odličnost