Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003

Kazalo

4088. Pravilnik o posegih v okolje, ki se izjemoma lahko dovolijo na vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame, stran 13050.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena zakona o Regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o posegih v okolje, ki se izjemoma lahko dovolijo na vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame
1. člen
(1) Ta pravilnik določa primere posegov v okolje na vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame, ki bi lahko spremenili obstoječi vodni režim Reke in kakovost vode oziroma drugih posegov v okolje, ki pomenijo tveganje ali nevarnost za okolje in njihovi škodljivi vplivi segajo v območje Regijskega parka Škocjanske jame, in se lahko izjemoma dovolijo pod pogoji, določenimi s tem pravilnikom.
(2) Posegi v okolje iz prejšnjega odstavka se morajo izvajati tako, da se ohranijo vrednostne lastnosti Regijskega parka Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu: park), zlasti pa jamski podzemni sistem z jamskimi tvorbami in ugodno stanje jamskega živega sveta.
2. člen
(1) Na vplivnem območju parka se lahko dovolijo posegi v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, če so namenjeni oskrbi prebivalstva s pitno vodo na povodju Jadranskega morja.
(2) Poseg v okolje iz prejšnjega odstavka vključuje gradnjo vodne infrastrukture – vodnega zbiralnika (v nadaljnjem besedilu: objekt), namenjenega ohranjanju in uravnavanju vodnih količin ter njegovo uporabo in vzdrževanje.
3. člen
(1) Načrtovanje, gradnja in uporaba objekta vključno z njegovim vzdrževanjem se morajo izvesti tako, da ne ogrozijo vrednostnih lastnosti parka, pri čemer se izbere tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti ne okrni narave in drugih vrednot parka.
(2) Pred odločitvijo o prostorski ureditvi, ki se nanaša na objekt iz prejšnjega člena, je treba ugotoviti:
– ekološko stanje v Škocjanskih jamah ter v širšem jamskem sistemu in ekosistemih, ki jih povezuje Reka, vključno s stanjem dejavnikov nežive narave v jami, stanjem mikroklime, temperaturo in vlažnostjo zraka ter vrstno sestavo nadzemne in podzemne favne in njenimi ekološkimi zahtevami,
– kemijsko in količinsko stanje vode v Škocjanskih jamah z meritvami v Reki pri Cerkvenikovem mlinu, v Reki pred prvim ponorom v Škocjanske jame in v podzemnem pritoku Reke v Škocjanskih jamah,
– možne negativne vplive posega na jamske tvorbe in podzemno favno v Škocjanskih jamah ter na širši jamski sistem in ekosisteme, ki jih povezuje Reka in
– možne posledice in vplive porušitve jezu vodnega zbiralnika na vrednostne lastnosti parka in tam živeče prebivalstvo.
(3) Postavitev merilnih mest iz druge alinee prejšnjega odstavka zagotovi investitor.
(4) Med gradnjo in uporabo objektov je treba zagotoviti, da bo stanje vode v Škocjanskih jamah najmanj enako dobro, kot je bilo pred posegom v okolje.
(5) Pogoj iz prejšnjega odstavka zagotavlja med gradnjo objekta investitor, v času njegove uporabe pa izvajalec javne službe urejanja voda.
(6) Stanje vode iz četrtega odstavka tega člena se v obdobju nizkih voda zagotavlja tako, da:
– v Reki pri Cerkvenikovem mlinu ostaja kemijsko stanje vode med gradnjo in po njej najmanj enako dobro, kakor je bilo pred gradnjo ter količina vode med gradnjo in po njej najmanj enako velika, kakor je bila pred gradnjo,
– v času, ko Reka po površju ne doseže vtoka v jame, v podzemnem pritoku Reke v Škocjanskih jamah ostaja kemijsko stanje vode med gradnjo in po njej najmanj enako dobro, kakor je bilo pred gradnjo ter količina vode med gradnjo in po njej najmanj enako velika, kakor je bila pred gradnjo.
4. člen
(1) Zaradi izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega člena mora izvajalec javne službe urejanja voda med gradnjo objekta in v času njegove uporabe zagotoviti izvajanje naslednjih aktivnosti:
– redno spremljati kemijsko in količinsko stanje vode na merilnih mestih, določenih v drugi alinei drugega odstavka prejšnjega člena ter ekološko stanje v Škocjanskih jamah v takem obsegu, kot je opredeljeno v prvi alinei drugega odstavka prejšnjega člena, razen vrstne sestave nadzemne in podzemne favne in njunih ekoloških zahtev,
– upravljati z vodno infrastrukturo v porečju Reke, vključno z vodnimi zbiralniki Klivnik, Mola in Padež, na način, ki zagotavlja s tem pravilnikom predpisano stanje vode,
– izvajati tehnične ukrepe, ki se tradicionalno izvajajo, z namenom preprečitve ponikanja vode v ponore v strugi Reke pred Škocjanskimi jamami in
– odstranjevati naplavine in usedline iz vodnega zbiralnika na način, da se ne odplavljajo v Škocjanske jame.
(2) Način upravljanja z vodno infrastrukturo iz druge alinee prejšnjega odstavka se določi z načrtom upravljanja z vodami ter programom del javnih služb urejanja voda, skladno z načrtom upravljanja Regijskega parka Škocjanske jame.
(3) Tehnične rešitve iz tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena so vsebina projektne dokumentacije, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in tem pravilnikom.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-06/97
Ljubljana, dne 2. septembra 2003.
EVA 2003-2511-0100
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost